Osaa­mi­nen näky­viin digi­taa­li­sin osaamismerkein!

Jous­ta­vaa osaa­mi­sen tunnis­ta­mista ja tunnus­ta­mista kehi­te­tään korkea­kou­lu­tuk­sessa sekä euroop­pa­lai­sessa konteks­tissa. Kehit­tä­mi­seen linkit­ty­vät myös pienet osaa­mis­ko­ko­nai­suu­det (micro-creden­tials) ja digi­taa­li­set osaa­mis­mer­kit (digital open badges).

Osaa­mis­merk­kien käyttö työelä­mässä ja koulu­tuk­sen kentällä on lisään­ty­nyt niin sanot­tu­jen mikro­kou­lu­tus­ten yleis­ty­mi­sen myötä. Työelä­mästä osataan jo kysyä badgeistä, osaa­mi­sesta merk­kien avulla. Osaa­mis­mer­keillä voidaan vastata kette­rästi työelä­mästä tullei­siin tarpei­siin. Työelä­mä­läh­töi­nen näkö­kulma oppi­mi­seen on melko tuore ja herät­tää pohti­maan, miten jatku­van oppi­mi­sen koulu­tus­tar­jonta voi vastata työelä­män osaa­mis­tar­pei­siin nopeasti. Koulu­tuk­sen järjes­tä­jien­kin rooli on muutok­sessa, kun eri tavoin hanki­tulle osaa­mi­selle voi saada tunnus­tusta yhä yksinkertaisemmin.

Osaa­mis­merkki eli open badge on digi­taa­li­nen tapa tunnis­taa ja tunnus­taa, sekä tehdä näky­väksi merkin saajan osaa­mista. Avoi­muus ja järjes­tel­mä­riip­pu­mat­to­muus mahdol­lis­ta­vat merk­kien keräi­lyn eri lähteistä ja näiden julkai­se­mi­sen eri palve­luissa. Digi­taa­li­sen merkin avulla voidaan visu­aa­li­sesti osoit­taa monia erilai­sia saavu­tuk­sia, osaa­mi­sia ja taitoja. Osaa­mis­merk­kien avulla on mahdol­lista konkre­ti­soida ja palas­tella osaa­mis­ko­ko­nai­suuk­sia käytän­nön­lä­hei­seksi toimin­naksi. Digi­taa­lis­ten osaa­mis­merk­kien tarkoi­tus on nostaa esille sellaista osaa­mista, joka jää katvee­seen perin­teis­ten tutkin­to­to­dis­tus­ten arvo­sa­noissa, mutta on arvo­kasta työelämälle.

Miksi digi­taa­li­set osaamismerkit?

Osaa­mis­mer­kin voi jakaa digi­taa­li­sissa ympä­ris­töissä esimer­kiksi työn­haun yhtey­dessä, ja sillä voi kuvata yksi­löl­listä osaa­mista todis­tuk­sia syväl­li­sem­min. Koska digi­taa­li­sen osaa­mis­mer­kin tarkoi­tus on tehdä omaa osaa­mista näky­väksi myös muille, on tärkeää, että merkki on visu­aa­li­sesti kiin­nos­tava, infor­ma­tii­vi­nen ja sisäl­tää tietoa myös merkin myöntäjästä.

Digi­taa­li­set osaa­mis­mer­kit tukevat oppi­mis­pol­ku­jen tallen­ta­mista, saavu­tus­ten vies­ti­mistä, moti­voin­tia sekä inno­voin­tia ja jous­ta­vuutta. Lisäksi osaa­mis­mer­kit sovel­tu­vat oppi­mis­pro­ses­sin ohjaa­mi­seen. Näin osaa­mis­merk­ki­jär­jes­telmä ohjaa oppijaa tavoit­teel­li­sesti kohti päämää­rää. Osaa­mis­mer­kein ohjau­tuva oppi­mi­nen kuvaa uuden lähes­ty­mi­sen moti­voi­vaan, pelil­lis­tet­tyyn oppi­mis­pro­ses­siin ja auttaa suun­nit­te­le­maan innos­ta­via tapoja hyödyn­tää osaa­mis­merk­kejä oppi­mi­sen tuki­ra­ken­teina. Mikäli osaa­mis­mer­keillä halu­taan tukea opis­ke­li­jan moti­vaa­tiota, tulee osaa­mis­merk­ki­jär­jes­tel­män tukea opis­ke­li­jan sisäistä moti­vaa­tiota eri laajuis­ten ja eri tavalla vaati­vien todis­tei­den muodossa. Pelil­lis­tä­mi­sen näkö­kul­masta tarvi­taan pieniä perus­merk­kejä, sisäl­töön perus­tu­via meta­merk­kejä sekä luku­mää­rään perus­tu­via tasojen koontimerkkejä.

Osaa­mis­mer­kin arvo punni­taan aina sen vastaan­otto- ja näyt­tä­mis­vai­heessa. Onkin hyvä pohtia merkkiä suun­ni­tel­lessa, mikä merki­tys merkillä on sen vastaa­not­ta­jalle ja mikä taas sen loppu­käyt­tä­jälle eli taholle, joka avaa jaetun merkin. Tärkeää on muistaa myös merkin myön­tä­jän oma brän­di­työ ja mahdol­li­suus visua­li­soida osaa­mis­ko­ko­nai­suuk­sia merk­kien avulla.

Osaa­mis­mer­kit osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sen ja tunnus­ta­mi­sen apuna

Osaa­mis­mer­kein voidaan kuvata myös työelä­mästä nouse­via osaa­mis­tar­peita ja koko­naan uutta osaa­mista. Myös työelä­mässä synty­vää osaa­mista on voitava tunnis­taa ja tunnus­taa. Tämä on tärkeää varsin­kin opis­kelu- ja työelä­män nivel­vai­heissa. Osaa­mis­merk­kien tavoit­teena on mahdol­lis­taa formaa­lin ja infor­maa­lin oppi­mi­sen lisäksi myös non-formaa­lin oppi­mi­sen kautta saatu­jen taito­jen ja osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­nen teke­mällä ne näky­viksi ja vertail­ta­viksi. Näin osaa­mis­mer­kit toimi­vat siltana formaa­lien, non-formaa­lien ja infor­maa­lien koulu­tus­kon­teks­tien välillä mahdol­lis­taen erilais­ten taito­jen tunnus­ta­mi­sen oppi­mi­sen sijain­nista ja tavasta riippumatta.

Osaa­mis­mer­kin meta­tie­to­jen tulee kuvata selvästi, millaista osaa­mista merkin saami­nen edel­lyt­tää. Merkin luotet­ta­vuu­den arvioin­tia edistää, kun osaa­mis­ta­voit­teet ja arvioin­ti­kri­tee­rit muotoil­laan huolel­li­sesti ja salli­taan merkin saajalle mahdol­li­suus liittää osaa­mi­sen osoit­ta­mi­sen todis­teet merkkiin.

Osaa­mis­mer­kit voivat olla yhden orga­ni­saa­tion tunnus­tuk­sia osaa­mi­sesta. Yhä useam­min osaa­mis­merk­ki­per­hei­den takana on kuiten­kin monta eri orga­ni­saa­tiota, jotka yhdessä suun­nit­te­le­vat ja luovat merk­ki­ko­ko­nai­suu­den. Koko­nai­suuk­sien tavoit­teena on yhdessä muiden kanssa raken­taa osaa­mis­merk­ki­per­heitä tuke­maan esimer­kiksi digi­taa­lis­ten perus­tai­to­jen tai työelä­mä­tai­to­jen tunnus­ta­mista. Osaa­mis­merk­kien avulla voidaan vali­doida osaa­mista tutkin­to­ta­voit­tei­sesti tai työl­lis­ty­mistä edis­tä­västi. Osaa­mi­sen vali­dointi yksilön osaa­mis­pol­ku­jen ja työelä­män tarpei­siin on jatku­van oppi­mi­sen keskei­nen osatekijä.

Kaaviokuva jossa merkin myöntämisen vaiheet
Kuva 1. Merkin myön­tä­jän osaamismerkkiprosessi.
Kaaviokuva oppijan osaamismerkkiprosessist jossa seitsemän vaihetta
Kuva 2. Oppijan osaamismerkkiprosessi.

Haluatko digi­taa­li­set osaa­mis­mer­kit osaksi opetusta- tai hanke­työ­täsi? Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa osaa­mis­merk­kien hallin­nointi- ja myön­tö­jär­jes­tel­mänä käyte­tään Open Badge Facto­rya. Tarkem­mat ohjeet merk­kien luomi­seen, myön­tä­mi­seen ja vastaa­not­ta­mi­seen löydät Kare­lian Jatku­van oppi­mi­sen sivulta.


Kirjoit­taja:

Katja Hirvo­nen, jatku­van oppi­mi­sen suun­nit­te­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Brauer, S. 2020. Jatku­vaa oppi­mista osaa­mis­mer­kein tutkinto- ja oppi­lai­tos­ra­jat ylit­täen. Aikuis­kas­va­tus 4/2020. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100546/58069

Karja­lai­nen, H., Linden, J. & Eskola, J. 2018. Tule­vai­suus­tai­dot ja Open Badges -osaa­mis­mer­kit Osaa­mis­merk­kien mahdol­li­suu­det ja haas­teet korkea­kou­lu­tuk­sessa. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/105000/tulevaisuustaidot_ja_open_badges_-osaamismerkit.pdf?sequence=1

Open Badge Pass­port -koti­si­vut. https://openbadgepassport.com/