Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Osaaminen näkyviin digitaa­lisin osaamismerkein!

Joustavaa osaamisen tunnis­ta­mista ja tunnus­ta­mista kehitetään korkea­kou­lu­tuk­sessa sekä euroop­pa­lai­sessa konteks­tissa. Kehit­tä­miseen linkit­tyvät myös pienet osaamis­ko­ko­nai­suudet (micro-creden­tials) ja digitaa­liset osaamis­merkit (digital open badges).

Osaamis­merkkien käyttö työelä­mässä ja koulu­tuksen kentällä on lisään­tynyt niin sanot­tujen mikro­kou­lu­tusten yleis­ty­misen myötä. Työelä­mästä osataan jo kysyä badgeistä, osaami­sesta merkkien avulla. Osaamis­mer­keillä voidaan vastata kette­rästi työelä­mästä tulleisiin tarpeisiin. Työelä­mä­läh­töinen näkökulma oppimiseen on melko tuore ja herättää pohtimaan, miten jatkuvan oppimisen koulu­tus­tar­jonta voi vastata työelämän osaamis­tar­peisiin nopeasti. Koulu­tuksen järjes­tä­jienkin rooli on muutok­sessa, kun eri tavoin hanki­tulle osaami­selle voi saada tunnus­tusta yhä yksinkertaisemmin.

Osaamis­merkki eli open badge on digitaa­linen tapa tunnistaa ja tunnustaa, sekä tehdä näkyväksi merkin saajan osaamista. Avoimuus ja järjes­tel­mä­riip­pu­mat­tomuus mahdol­lis­tavat merkkien keräilyn eri lähteistä ja näiden julkai­se­misen eri palve­luissa. Digitaa­lisen merkin avulla voidaan visuaa­li­sesti osoittaa monia erilaisia saavu­tuksia, osaamisia ja taitoja. Osaamis­merkkien avulla on mahdol­lista konkre­ti­soida ja palas­tella osaamis­ko­ko­nai­suuksia käytän­nön­lä­hei­seksi toimin­naksi. Digitaa­listen osaamis­merkkien tarkoitus on nostaa esille sellaista osaamista, joka jää katveeseen perin­teisten tutkin­to­to­dis­tusten arvosa­noissa, mutta on arvokasta työelämälle.

Miksi digitaa­liset osaamismerkit?

Osaamis­merkin voi jakaa digitaa­li­sissa ympäris­töissä esimer­kiksi työnhaun yhtey­dessä, ja sillä voi kuvata yksilöl­listä osaamista todis­tuksia syväl­li­semmin. Koska digitaa­lisen osaamis­merkin tarkoitus on tehdä omaa osaamista näkyväksi myös muille, on tärkeää, että merkki on visuaa­li­sesti kiinnostava, infor­ma­tii­vinen ja sisältää tietoa myös merkin myöntäjästä.

Digitaa­liset osaamis­merkit tukevat oppimis­pol­kujen tallen­ta­mista, saavu­tusten viesti­mistä, motivointia sekä innovointia ja jousta­vuutta. Lisäksi osaamis­merkit sovel­tuvat oppimis­pro­sessin ohjaa­miseen. Näin osaamis­merk­ki­jär­jes­telmä ohjaa oppijaa tavoit­teel­li­sesti kohti päämäärää. Osaamis­merkein ohjautuva oppiminen kuvaa uuden lähes­ty­misen motivoivaan, pelil­lis­tettyyn oppimis­pro­sessiin ja auttaa suunnit­te­lemaan innos­tavia tapoja hyödyntää osaamis­merkkejä oppimisen tukira­ken­teina. Mikäli osaamis­mer­keillä halutaan tukea opiske­lijan motivaa­tiota, tulee osaamis­merk­ki­jär­jes­telmän tukea opiske­lijan sisäistä motivaa­tiota eri laajuisten ja eri tavalla vaativien todis­teiden muodossa. Pelil­lis­tä­misen näkökul­masta tarvitaan pieniä perus­merkkejä, sisältöön perus­tuvia metamerkkejä sekä lukumäärään perus­tuvia tasojen koontimerkkejä.

Osaamis­merkin arvo punnitaan aina sen vastaanotto- ja näyttä­mis­vai­heessa. Onkin hyvä pohtia merkkiä suunni­tel­lessa, mikä merkitys merkillä on sen vastaa­not­ta­jalle ja mikä taas sen loppu­käyt­tä­jälle eli taholle, joka avaa jaetun merkin. Tärkeää on muistaa myös merkin myöntäjän oma brändityö ja mahdol­lisuus visua­li­soida osaamis­ko­ko­nai­suuksia merkkien avulla.

Osaamis­merkit osaamisen tunnis­ta­misen ja tunnus­ta­misen apuna

Osaamis­merkein voidaan kuvata myös työelä­mästä nousevia osaamis­tar­peita ja kokonaan uutta osaamista. Myös työelä­mässä syntyvää osaamista on voitava tunnistaa ja tunnustaa. Tämä on tärkeää varsinkin opiskelu- ja työelämän nivel­vai­heissa. Osaamis­merkkien tavoit­teena on mahdol­listaa formaalin ja infor­maalin oppimisen lisäksi myös non-formaalin oppimisen kautta saatujen taitojen ja osaamisen tunnis­ta­minen tekemällä ne näkyviksi ja vertail­ta­viksi. Näin osaamis­merkit toimivat siltana formaalien, non-formaalien ja infor­maalien koulu­tus­kon­tekstien välillä mahdol­listaen erilaisten taitojen tunnus­ta­misen oppimisen sijain­nista ja tavasta riippumatta.

Osaamis­merkin metatie­tojen tulee kuvata selvästi, millaista osaamista merkin saaminen edellyttää. Merkin luotet­ta­vuuden arviointia edistää, kun osaamis­ta­voitteet ja arvioin­ti­kri­teerit muotoillaan huolel­li­sesti ja sallitaan merkin saajalle mahdol­lisuus liittää osaamisen osoit­ta­misen todisteet merkkiin.

Osaamis­merkit voivat olla yhden organi­saation tunnus­tuksia osaami­sesta. Yhä useammin osaamis­merk­ki­per­heiden takana on kuitenkin monta eri organi­saa­tiota, jotka yhdessä suunnit­te­levat ja luovat merkki­ko­ko­nai­suuden. Kokonai­suuksien tavoit­teena on yhdessä muiden kanssa rakentaa osaamis­merk­ki­per­heitä tukemaan esimer­kiksi digitaa­listen perus­tai­tojen tai työelä­mä­tai­tojen tunnus­ta­mista. Osaamis­merkkien avulla voidaan validoida osaamista tutkin­to­ta­voit­tei­sesti tai työllis­ty­mistä edistä­västi. Osaamisen validointi yksilön osaamis­pol­kujen ja työelämän tarpeisiin on jatkuvan oppimisen keskeinen osatekijä.

Kaaviokuva jossa merkin myöntämisen vaiheet
Kuva 1. Merkin myöntäjän osaamismerkkiprosessi.
Kaaviokuva oppijan osaamismerkkiprosessist jossa seitsemän vaihetta
Kuva 2. Oppijan osaamismerkkiprosessi.

Haluatko digitaa­liset osaamis­merkit osaksi opetusta- tai hanke­työtäsi? Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa osaamis­merkkien hallin­nointi- ja myöntö­jär­jes­telmänä käytetään Open Badge Factorya. Tarkemmat ohjeet merkkien luomiseen, myöntä­miseen ja vastaa­not­ta­miseen löydät Karelian Jatkuvan oppimisen sivulta.


Kirjoittaja:

Katja Hirvonen, jatkuvan oppimisen suunnit­telija, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Brauer, S. 2020. Jatkuvaa oppimista osaamis­merkein tutkinto- ja oppilai­tos­rajat ylittäen. Aikuis­kas­vatus 4/2020. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100546/58069

Karja­lainen, H., Linden, J. & Eskola, J. 2018. Tulevai­suus­taidot ja Open Badges -osaamis­merkit Osaamis­merkkien mahdol­li­suudet ja haasteet korkea­kou­lu­tuk­sessa. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/105000/tulevaisuustaidot_ja_open_badges_-osaamismerkit.pdf?sequence=1

Open Badge Passport -kotisivut. https://openbadgepassport.com/