Categories
Artikkelit Pulssi Videot Hiilineutraaleja ratkaisuja

Datahub – keski­tetty tiedon­vaih­to­jär­jes­telmä energia-alan toimijoille

Viime aikoina sähkön hinnan vaihte­lujen uutisoinnin lomassa on kuultu puhut­tavan myös kanta­verk­ko­yhtiö Fingridin lansee­raa­masta datahu­bista ja sen seuraavan vaiheen käyttöö­no­tosta vuoden 2023 alusta. Datahub lienee käsit­teenä vielä melko tunte­maton, ja datahubin ensim­mäisen vaiheen käyttöönotto noin vuosi sitten on voinut mennä monelta ohi. Kyseessä ei ole sen vähempää, kuin merkit­tävin viime­ai­kainen tekno­lo­gi­a­uu­distus sähkö­mark­ki­noilla, jonka vaikutus ulottuu kaikkiin jakelu­ver­koissa toimiviin sähkön tuottajiin, vähit­täis­myyjiin ja kuluttaja-asiakkaisiin.

Jo vuonna 2018 hallitus antoi eduskun­nalle esityksen sähkö­mark­ki­nalain ja siihen liittyvien lakien muutta­mi­sesta. Esityk­sellä annettiin säännökset sähkön vähit­täis­mark­ki­noiden keski­tettyyn tiedon­vaihtoon siirty­mi­sestä. Vähit­täis­myyjiä, jakelu­ver­kon­hal­ti­joita ja niiden asiak­kaita palve­lemaan perus­tettiin sähkö­kaupan keski­tetyn tiedon­vaihdon yksikkö eli datahub. Vähit­täis­myyjät ja jakelu­ver­kon­hal­tijat velvoi­tetaan hoitamaan kaikki sähkö­kaupan mittaus- ja käyttä­jä­tie­tojen tiedon­vaihto datahubin kautta. Sähkö­kaupan keski­tettyyn tiedon­vaihtoon siirryttiin talvella 2022. 

Kaikki käyttö- ja käyttä­jä­tiedot yhdessä paikassa

Datahubin tarkoi­tuksena on kerätä sähkön vähit­täis­mark­ki­noiden mittaus­tiedot ja sähkö­so­pi­muksiin liittyvät prosessit keski­te­tysti yhteen paikkaan, mikä tarkoittaa tietojen käsit­telyn helpot­tu­mista ja tehos­tu­mista. Kun vähit­täis­mark­ki­noiden toiminta yleisesti sujuvoituu ja kehittyy, esimer­kiksi vähit­täis­myyjien vaihta­minen yksin­ker­taistuu, käyttö­paik­kojen yhdis­tä­minen helpottuu ja yleisesti virheiden määrä vähenee sekä palvelun laatu paranee. Oleel­lisena osan datahubia myös asiakas­tie­tojen tieto­suoja paranee, koska keski­te­tyssä järjes­tel­mässä tieto­suojaa ja -turvaa hallitaan paremmin kuin kymmenien jakelu­ver­kon­hal­ti­joiden ja vähit­täis­myyjien erilli­sissä tietojärjestelmissä.

Datahub on keskeinen osa energia­mur­roksen etene­mi­sessä ja yhteis­kunnan sähköis­tä­mi­sessä.  Uudistus on osa halli­tuksen energia- ja ilmas­to­stra­tegian toimeen­panoa. Erityi­ses­tie­ner­gia­mur­roksen näkökul­masta datahub uudistus edistää älyverk­kojen ja sähkön kysyn­tä­jouston kehit­tä­mistä, mikä luo uusia palveluja ja toimin­ta­malleja, parantaa myös olemassa olevia palveluja sekä lisää kustannus- ja energia­te­hok­kuutta. Uusien palve­luiden myötä datahub avaa uusia liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia energia­pal­ve­lujen tuotta­jille, hajau­te­tulle sähkön­tuo­tan­nolle, sähkö­au­tojen latauso­pe­raat­to­reille ja IT-palveluja tarjoa­ville yrityksille.

Datahub koskettaa siis meitä kaikkia sähkön­käyt­täjiä. Datahubiin tallen­netaan tietoa noin 3,8 miljoo­nasta sähkön­käyt­tö­pai­kasta ja datahubia käyttää noin 80 sähkön­siir­rosta vastaavaa jakelu­verk­ko­yh­tiötä ja 80 sähkön­myyn­tiyh­tiötä. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö, ja datahub-järjes­telmän tieto on kaikkien siihen oikeu­tet­tujen osapuolten saata­villa. Fingrid Datahub Oy:n asiakas­por­taalin kautta jokainen pääsee tarkas­te­lemaan sähkön­käyt­tö­paik­kansa ja sähkö­so­pi­muk­seensa liittyviä tietoja.

Koska tieto on saata­villa keski­te­tysti, on datahub uudis­tuksen arvioitu tuovan n. 7,6 miljoonan euron kustan­nus­säästöjä sähkön vähit­täis­mark­ki­noilla toimi­ville yrityk­sille. Lisäksi kustan­nus­säästöjä on arvioitu syntyvän toimin­ta­ta­pojen laadul­listen paran­nusten sekä tieto­jär­jes­tel­mäin­ves­tointien vähentymisestä.

Datahub kehittyy ja päivittyy

Datahubin ensim­mäisen versio otettiin käyttöön helmi­kuussa 2022. Vuoden 2023 tammi­kuussa oli vuorossa datahubin seuraavan vaiheen käyttöönotto.  Merkit­tä­vimpiä prosesseja datahubin uudis­tuk­sessa ovat muuttuvan markki­na­ra­kenteen kannalta 15 minuutin mittaus­jakso ja tasesel­vitys, uusien energiayh­tei­söjen luominen sekä pientuo­tan­to­käyt­tö­paik­kojen netotuslaskenta.

Uuden version myötä asiak­kaiden sähkön kulutuksen mittaa­mi­sessa siirrytään tunnin mittaus­jak­sosta 15 minuutin mittaus­jaksoon. Datahub 2.0 mahdol­listaa myös käyttö­paikan sisäisen netotuksen sekä energiayh­tei­söjen tietojen ylläpi­tä­misen. Jakelu­verk­kojen tasesel­vitys 15 minuutin resoluu­tiossa otetaan käyttöön 22.5.2023 alkaen. Osa sähkön­ku­lu­tus­paik­kojen mitta­reista mahdol­listaa jo tällä hetkellä siirty­misen 15 minuutin mittaus­jaksoon, mutta suurin osa mitta­reista tullaan uusimaan muutoksen takia. Tällä hetkellä sähkön kulutuksen mittaus­tietoa syntyy jakelu­ver­koissa tunneittain, mikä tarkoittaa jokaista asiakasta kohden 8760 mittaus­lu­kemaa vuodessa. Datahub 2.0 myötä määrä voi hyvin vielä nelin­ker­taistua, kun Suomessa siirrytään 15 minuutin mittausjaksoon.

Datahub tuo uudis­tuksia ja helpo­tusta sähkön mikro- ja pientuo­tannon laskentaan, esimer­kiksi aurin­ko­jär­jes­telmän omista­jalle. Datahub 2.0:n myötä käyttö­paikan netotus­las­kenta toteutuu datahu­bissa. Netotus tarkoittaa sitä, että sähkön kulutus ja tuotanto lasketaan yhteen tasesel­vi­tys­jakson eli tunnin tai 15 minuutin ajalta. Verkkoon tuote­tusta sähkön määrästä vähen­netään kulutetun sähkön määrä. Riippuen siitä kumpi on suurempi, kirjataan erotus joko kulutuk­selle tai tuotan­nolle. Netotus­las­kennan ansiosta omaa tuotantoa voidaan hyödyntää entistä paremmin.

Datahubin myötä energiayh­tei­söjen perus­ta­minen ja ylläpito helpottuu

Energiayh­tei­söjen perus­ta­misen kannalta merkit­tävin edisty­saskel otettiin vuoden 2021 alusta, jolloin voimaan tuleva laki salli hyvitys­las­ken­ta­pe­rus­teiset kiinteistön sisäiset energiayh­teisöt. Laki ei kuitenkaan tuolloin vielä heti edellyt­tänyt jakelu­verk­ko­yh­tiöitä tarjoamaan energiayh­tei­sö­pal­velua vaan siirty­mä­aikaa annettiin vuoden 2023 alkuun. Valta­kunnan tasolla muutama jakelu­verk­ko­yhtiö aloitti tarjoa­malla palvelua omien järjes­tel­miensä kautta. Lakimuu­toksen myötä energiayh­tei­söjen pelikenttä muuttui ja viimeistään uusimman Datahub 2.0:n myötä energiayh­tei­söjen odotetaan yleis­tyvän laajemmin.

Datahub 2.0 mahdol­listaa energiayh­tei­sö­tie­tojen ylläpi­tä­misen ja käsit­telyn. Energiayh­teisön sisällä tuotettu energia jaetaan pientuo­tannon hyvitys­las­ken­nassa energiayh­teisön jäsenille sovit­tujen jakosuh­teiden mukai­sesti. Datahub suorittaa pientuo­tannon hyvitys­las­kennan verkko­yhtiön ilmoit­tamien mittaus­tie­tojen perusteella.

Energiayh­teisöt ovat siis merkit­tä­vässä asemassa datahubin uudis­tuk­sessa. Vuoden alusta voimaan tullut uudistus tulee toden­nä­köi­sesti lisäämään merkit­tä­västi energiayh­tei­söjen määrää ja sitä kautta myös uusiu­tuvan sähkön tuotantoa. Karelia-amk:n Kommu­ni­koiva energia -hankkeen toimek­siantona tehdyssä opinnäy­te­työssä tarkas­teltiin erilaisia energiayh­teisöjä ja tuloksena oli, että hyvitys­las­ken­ta­malli nostaa energiayh­tei­söjen pientuo­tan­to­po­ten­ti­aalin 2-4 kertai­seksi entiseen yhteisen kiinteis­tö­mit­tarin kautta kulkevan sähkön korvaa­miseen pientuo­tan­nolla verrattuna. Se myös parantaa merkit­tä­västi pientuo­tan­to­jär­jes­telmän kannat­ta­vuutta. Esimer­kiksi Pohjois-Karjalan alueella teoreet­tinen pientuo­tannon poten­tiaali voisi nousta merkit­tä­västi aikai­sem­mista arvioi­duista luvuista, mikäli pientuo­tantoa tuotet­taisiin energiayhteisönä.

Energiayh­tei­söissä on paljon hyödyn­tä­mä­töntä potentiaalia

Valtio­neu­voston kanslian teettämän selvi­tyksen mukaan sähkön ympärille raken­tu­vissa energiayh­tei­söissä on hyödyn­tä­mä­töntä poten­ti­aalia etenkin kiinteistön sisäi­sissä energiayh­tei­söissä. Taloyhtiöt muodos­tavat merkit­tävän poten­ti­aalin energiayh­tei­söjen yleis­ty­mi­sessä ja kehit­tä­mi­sessä. Suomessa on 90 000 asunto-osakeyh­tiötä, 142 000 raken­nusta ja 2,6 miljoonaa asukasta. Ne muodos­tavat merkit­tävän roolin asumisen hiili­ja­lan­jäljen pienen­tä­mi­sessä. Taloyh­tiöiden lisäksi toinen merkittävä ryhmä energiayh­tei­söjen kannalta ovat yritys­kiin­teistöt, jossa samassa kiinteis­tössä toimii useampi yritys.

Kommu­ni­koiva energia -hankkeen teettämän kyselyn mukaan esimer­kiksi Pohjois-Karja­lassa valtaosa taloyh­tiöistä (yli 90 %) on kiinteistön sisäisen hyvitys­las­kennan piirissä eli energiayh­tei­söjen toteutus tehtäisiin sähköyhtiön mittareilla.

Yleisesti energiayh­tei­sö­hank­keiden nähdään myös tukevan kestävää kehitystä, koska niillä on ympäristön kuormi­tusta vähen­tävää vaiku­tusta. Lisäksi ne tuottavat niin sosiaa­lista kuin talou­del­lista hyötyä yhteis­kun­nalle. Eri tutki­mus­tu­losten mukaan kansa­laisten hallin­noimat ja hallin­nassa olevat uusituvan energian yhtei­söl­liset hankkeet vahvis­tavat paikal­lista taloutta ja vähen­tävät energia­köy­hyyttä alueella

Datahubin uudis­tuksen myötä energiayh­teisön mahdol­li­sesti tuottamaa ylijää­mäe­nergiaa voidaan myydä kahdella eri tavalla. Ylijää­mä­sähköä voidaan myydä nyt myös asunto­koh­tai­sesti asunnon­hal­tijan sähkö­so­pi­muksen kautta aiemman keski­tetyn kiinteis­tö­sähkön mittauksen lisäksi. Ylijäämän myynnin järjes­te­lystä tehdään erillinen enemmis­tö­päätös yhtiökokouksessa.

Mikäli energiayh­teisön jäsenen osuus mittaus­jak­solla ylittää hänen sähkön­ku­lu­tuk­sensa, on hänen sähkön­ku­lu­tuk­sensa tuolla mittaus­jak­solla nolla ja ylijäänyt osa tuotanto-osuudesta palautuu yhtei­sölle myytä­väksi sähkö­mark­ki­noille. Energiayh­tei­sössä kaikkien jäsenten ylijäämät mittaus­jakson aikana lasketaan yhteen ja energiayh­teisö myy sen yhtenä kokonaisuutena.

Datahubin uudis­tuksen myötä voidaan toimia asunto­koh­tai­sesti eli mikäli jäsenen osuus mittaus­jak­solla ylittää hänen sähkön­ku­lu­tuk­sensa, on hänen sähkön­ku­lu­tuk­sensa tuolla mittaus­jak­solla nolla ja hänelle muodostuu myytävää energiaa ja sähkön­myyjä hyvittää kullekin jäsenelle sopimuksen mukai­sesti ylijää­mä­säh­köstä. Jokai­sella yhteisön jäsenellä on oltava sopimus ylijää­mä­säh­kön­myyn­nistä sähkön­myy­jänsä kanssa.

Lisätietoa ja esimerkkejä energiayh­tei­söistä tarvitaan

Fingridin mukaan tähän mennessä datahubiin on ilmoi­tettu 67 energiayh­teisöä. Vähäistä määrää selittää osittain se, että ennen vuoden alussa tullutta datahubin päivi­tystä energiayh­tei­söjen perus­ta­minen oli mahdol­lista vain muutaman jakelu­verk­koa­lueen alueella. Toinen iso syy on se, että energiayh­teisöt ovat monille varsin tunte­maton aihe, ja niistä tarvitaan paljon lisää tietoa. Moni taloyhtiö on jo kuitenkin asiasta kiinnos­tunut, ja viime vuoden puolella tehtiin Kommu­ni­koiva energia -hankkeen puolesta monta alustavaa selvi­tystä energiayhteisöistä.

Vuonna 2022 tapahtui monta päällek­käistä asiaa, jotka johtivat myös suunni­tel­tujen energiayh­tei­söjen perus­ta­minen viiväs­ty­miseen. Suurin syy oli Ukrainan sodan aiheuttama energia­kriisi, joka johti pientuo­tan­to­lait­teis­tojen ennätys­mäiseen kysyntään. Samalla järjes­telmien hinnat nousivat merkit­tä­västi, ja tavaran­toi­mit­ta­jilta loppuivat kompo­nentit sekä asenta­jilta resurssit. Edellä mainit­tujen syiden lisäksi monet kaipai­sivat vielä käytännön esimerkkejä energiayh­tei­söistä. Tarvit­taisiin siis ne rohkeat edellä­kä­vijät toteut­tamaan ensim­mäiset energiayh­teisöt ja pitämään asiaa esillä.

Datahubin myötä ollaan siis ottamassa ensim­mäiset merkit­tävät askeleet energiayh­tei­söjen yleis­ty­misen osalta, mutta datahub itsessään on jo merkit­tävin askel kohti hajau­tettuja energiayh­teisöjä. Lähitu­le­vai­suu­dessa tullaan varmuu­della kehit­tämään lainsää­dännön salliessa energiayh­teisöjä yhä enemmän hajau­tet­tuihin malleihin.

Datahub 2.0 -webinaa­rissa esiteltiin datahubin mahdollisuuksia

Kommu­ni­koiva energia -hanke järjesti datahubiin liittyvän ajankoh­taiswe­bi­naarin ”Datahub 2.0 – uusia mahdol­li­suuksia sähkö­mark­ki­noille” 8.2.2023. Webinaa­rissa saatiin Fingrid Datahub Oy:n asian­tuntija Minna Luojuksen ja PKS Sähkön­siirto Oy:n asiak­kuus­pääl­likkö Nisse Rimpilän toimesta vastauksia mm. siihen, mitä datahub tarkoittaa jokaisen sähkön­ku­lut­tajan näkökul­masta.  Datahub 2.0:n ominai­suuksia tarkas­teltiin myös energiayh­tei­söjen kannalta. Lisäksi webinaa­rissa saatiin tietoa siitä, miten datahub näkyy paikal­lisen verkko­yhtiön toimin­nassa ja miten energiayh­teisö voidaan perustaa verkko­yhtiön palvelun kautta.

Webinaarin tallenne on kokonai­suu­dessaan katsot­ta­vissa tästä:

Kommu­ni­koiva Energia -hanke järjestää yhteis­työssä Uuttera- ja BLOCKK -hankkeiden kanssa Esimerkkejä energiayh­tei­söistä -webinaarin, jossa kerrotaan erilai­sista tavoista muodostaa energiayh­teisö ja esimerkkien kautta kuullaan jo toteu­tet­tujen hankkeiden tekni­sistä, talou­del­li­sista ja sosiaa­li­sista ratkai­suista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.


Kirjoittaja:

Kim Blomqvist, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Airak­sinen, J., Annala, S., Bröckl, M., Honkapuro, S., Lassila, J., Manninen, J., Parta-nen, J., Rautiainen, T., Saario, M., Vanhanen, J. & Värre, U. 2019. Selvitys sähkön omatuo­tantoon, energiayh­tei­söihin ja energia­hank­keiden lupame­net­te­lyihin liitty­vistä kysymyk­sistä. Valtio­neu­voston selvitys.

Auvinen, K. & Honkapuro, S. 2020. Aurin­ko­sähköä taloyh­tiöiden asukkaille – Mittaus­haas­teista kohti digitaa­lisia energiayh­tei­sö­pal­veluja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8988-1

Blomqvist, K. 2021. Taloyh­tiöiden energiayh­teisöt osana alueel­lista energia­mur­rosta Pohjois-Karja­lassa. Opinnäy­tetyö. Uusiu­tuvan energian koulutus YAMK. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052711667

Fingrid. 2021. Datahub 2.0 uudet ja muuttuneet prosessit. https://www.fingrid.fi/contentassets/8746b6b6daff4cf5844a0774d977d263/datahub-2.0-uudet-ja-muuttuneet-prosessit.pdf

Kommu­ni­koiva energia -hanke. 2021. Kysely taloyh­tiöille, https://kommunikoivaenergia.karelia.fi/wp-content/uploads/2021/11/Kyselyn-tulokset-kysymyksittain.pdf

Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriö. 2018. Datahub kokoaisi sähkön käyttö- ja käyttä­jä­tiedot yhteen järjes­telmään – helpot­taisi myös uusien palve­lujen kehit­tä­mistä. https://tem.fi/-/datahub-kokoaisi-sahkon-kaytto-ja-kayttajatiedot-yhteen-jarjestelmaan-helpottaisi-myos-uusien-palvelujen-kehittamista

Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriö. 2018. Älyverk­ko­työ­ryhmän ehdotukset ja niiden tarkemmat perus­telut Älyverk­ko­työ­ryhmän loppu­ra­portin liite. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161119/Liite_TEM_33_2018.pdf. 14.5.2020.

Valtio­neu­vosto. 2020. Halli­tus­oh­jelma. Hiili­neut­raali ja luonnon monimuo­toi­suuden turvaava Suomi. https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi.

Artik­ke­likuva: Kindel Media /Pexels