Mies asentamassa aurinkopaneelia talon katolle

Datahub – keski­tetty tiedon­vaih­to­jär­jes­telmä energia-alan toimijoille

Viime aikoina sähkön hinnan vaih­te­lu­jen uuti­soin­nin lomassa on kuultu puhut­ta­van myös kanta­verk­ko­yh­tiö Fingri­din lansee­raa­masta data­hu­bista ja sen seuraa­van vaiheen käyt­töö­no­tosta vuoden 2023 alusta. Datahub lienee käsit­teenä vielä melko tunte­ma­ton, ja data­hu­bin ensim­mäi­sen vaiheen käyt­töön­otto noin vuosi sitten on voinut mennä monelta ohi. Kyseessä ei ole sen vähem­pää, kuin merkit­tä­vin viime­ai­kai­nen tekno­lo­gi­a­uu­dis­tus sähkö­mark­ki­noilla, jonka vaiku­tus ulottuu kaik­kiin jake­lu­ver­koissa toimi­viin sähkön tuot­ta­jiin, vähit­täis­myy­jiin ja kuluttaja-asiakkaisiin.

Jo vuonna 2018 halli­tus antoi edus­kun­nalle esityk­sen sähkö­mark­ki­na­lain ja siihen liit­ty­vien lakien muut­ta­mi­sesta. Esityk­sellä annet­tiin sään­nök­set sähkön vähit­täis­mark­ki­noi­den keski­tet­tyyn tiedon­vaih­toon siir­ty­mi­sestä. Vähit­täis­myy­jiä, jake­lu­ver­kon­hal­ti­joita ja niiden asiak­kaita palve­le­maan perus­tet­tiin sähkö­kau­pan keski­te­tyn tiedon­vaih­don yksikkö eli datahub. Vähit­täis­myy­jät ja jake­lu­ver­kon­hal­ti­jat velvoi­te­taan hoita­maan kaikki sähkö­kau­pan mittaus- ja käyt­tä­jä­tie­to­jen tiedon­vaihto data­hu­bin kautta. Sähkö­kau­pan keski­tet­tyyn tiedon­vaih­toon siir­ryt­tiin talvella 2022. 

Kaikki käyttö- ja käyt­tä­jä­tie­dot yhdessä paikassa

Data­hu­bin tarkoi­tuk­sena on kerätä sähkön vähit­täis­mark­ki­noi­den mittaus­tie­dot ja sähkö­so­pi­muk­siin liit­ty­vät proses­sit keski­te­tysti yhteen paik­kaan, mikä tarkoit­taa tieto­jen käsit­te­lyn helpot­tu­mista ja tehos­tu­mista. Kun vähit­täis­mark­ki­noi­den toiminta ylei­sesti suju­voi­tuu ja kehit­tyy, esimer­kiksi vähit­täis­myy­jien vaih­ta­mi­nen yksin­ker­tais­tuu, käyt­tö­paik­ko­jen yhdis­tä­mi­nen helpot­tuu ja ylei­sesti virhei­den määrä vähenee sekä palve­lun laatu paranee. Oleel­li­sena osan data­hu­bia myös asia­kas­tie­to­jen tieto­suoja paranee, koska keski­te­tyssä järjes­tel­mässä tieto­suo­jaa ja -turvaa halli­taan parem­min kuin kymme­nien jake­lu­ver­kon­hal­ti­joi­den ja vähit­täis­myy­jien eril­li­sissä tietojärjestelmissä.

Datahub on keskei­nen osa ener­gia­mur­rok­sen etene­mi­sessä ja yhteis­kun­nan sähköis­tä­mi­sessä.  Uudis­tus on osa halli­tuk­sen energia- ja ilmas­to­stra­te­gian toimeen­pa­noa. Erityi­ses­tie­ner­gia­mur­rok­sen näkö­kul­masta datahub uudis­tus edistää älyverk­ko­jen ja sähkön kysyn­tä­jous­ton kehit­tä­mistä, mikä luo uusia palve­luja ja toimin­ta­mal­leja, paran­taa myös olemassa olevia palve­luja sekä lisää kustan­nus- ja ener­gia­te­hok­kuutta. Uusien palve­lui­den myötä datahub avaa uusia liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia ener­gia­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jille, hajau­te­tulle sähkön­tuo­tan­nolle, sähkö­au­to­jen latauso­pe­raat­to­reille ja IT-palve­luja tarjoa­ville yrityksille.

Datahub kosket­taa siis meitä kaikkia sähkön­käyt­tä­jiä. Data­hu­biin tallen­ne­taan tietoa noin 3,8 miljoo­nasta sähkön­käyt­tö­pai­kasta ja data­hu­bia käyttää noin 80 sähkön­siir­rosta vastaa­vaa jake­lu­verk­ko­yh­tiötä ja 80 sähkön­myyn­tiyh­tiötä. Data­hu­bia hallin­noi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingri­din tytä­ryh­tiö, ja datahub-järjes­tel­män tieto on kaik­kien siihen oikeu­tet­tu­jen osapuol­ten saata­villa. Fingrid Datahub Oy:n asia­kas­por­taa­lin kautta jokai­nen pääsee tarkas­te­le­maan sähkön­käyt­tö­paik­kansa ja sähkö­so­pi­muk­seensa liit­ty­viä tietoja.

Koska tieto on saata­villa keski­te­tysti, on datahub uudis­tuk­sen arvioitu tuovan n. 7,6 miljoo­nan euron kustan­nus­sääs­töjä sähkön vähit­täis­mark­ki­noilla toimi­ville yrityk­sille. Lisäksi kustan­nus­sääs­töjä on arvioitu synty­vän toimin­ta­ta­po­jen laadul­lis­ten paran­nus­ten sekä tieto­jär­jes­tel­mäin­ves­toin­tien vähentymisestä.

Datahub kehit­tyy ja päivittyy

Data­hu­bin ensim­mäi­sen versio otet­tiin käyt­töön helmi­kuussa 2022. Vuoden 2023 tammi­kuussa oli vuorossa data­hu­bin seuraa­van vaiheen käyt­töön­otto.  Merkit­tä­vim­piä proses­seja data­hu­bin uudis­tuk­sessa ovat muut­tu­van mark­ki­na­ra­ken­teen kannalta 15 minuu­tin mittaus­jakso ja tase­sel­vi­tys, uusien ener­giayh­tei­sö­jen luomi­nen sekä pien­tuo­tan­to­käyt­tö­paik­ko­jen netotuslaskenta.

Uuden version myötä asiak­kai­den sähkön kulu­tuk­sen mittaa­mi­sessa siir­ry­tään tunnin mittaus­jak­sosta 15 minuu­tin mittaus­jak­soon. Datahub 2.0 mahdol­lis­taa myös käyt­tö­pai­kan sisäi­sen neto­tuk­sen sekä ener­giayh­tei­sö­jen tieto­jen yllä­pi­tä­mi­sen. Jake­lu­verk­ko­jen tase­sel­vi­tys 15 minuu­tin reso­luu­tiossa otetaan käyt­töön 22.5.2023 alkaen. Osa sähkön­ku­lu­tus­paik­ko­jen mitta­reista mahdol­lis­taa jo tällä hetkellä siir­ty­mi­sen 15 minuu­tin mittaus­jak­soon, mutta suurin osa mitta­reista tullaan uusi­maan muutok­sen takia. Tällä hetkellä sähkön kulu­tuk­sen mittaus­tie­toa syntyy jake­lu­ver­koissa tunneit­tain, mikä tarkoit­taa jokaista asia­kasta kohden 8760 mittaus­lu­ke­maa vuodessa. Datahub 2.0 myötä määrä voi hyvin vielä nelin­ker­tais­tua, kun Suomessa siir­ry­tään 15 minuu­tin mittausjaksoon.

Datahub tuo uudis­tuk­sia ja helpo­tusta sähkön mikro- ja pien­tuo­tan­non lasken­taan, esimer­kiksi aurin­ko­jär­jes­tel­män omis­ta­jalle. Datahub 2.0:n myötä käyt­tö­pai­kan neto­tus­las­kenta toteu­tuu data­hu­bissa. Netotus tarkoit­taa sitä, että sähkön kulutus ja tuotanto laske­taan yhteen tase­sel­vi­tys­jak­son eli tunnin tai 15 minuu­tin ajalta. Verk­koon tuote­tusta sähkön määrästä vähen­ne­tään kulu­te­tun sähkön määrä. Riip­puen siitä kumpi on suurempi, kirja­taan erotus joko kulu­tuk­selle tai tuotan­nolle. Neto­tus­las­ken­nan ansiosta omaa tuotan­toa voidaan hyödyn­tää entistä paremmin.

Data­hu­bin myötä ener­giayh­tei­sö­jen perus­ta­mi­nen ja yllä­pito helpottuu

Ener­giayh­tei­sö­jen perus­ta­mi­sen kannalta merkit­tä­vin edis­ty­sas­kel otet­tiin vuoden 2021 alusta, jolloin voimaan tuleva laki salli hyvi­tys­las­ken­ta­pe­rus­tei­set kiin­teis­tön sisäi­set ener­giayh­tei­söt. Laki ei kuiten­kaan tuol­loin vielä heti edel­lyt­tä­nyt jake­lu­verk­ko­yh­tiöitä tarjoa­maan ener­giayh­tei­sö­pal­ve­lua vaan siir­ty­mä­ai­kaa annet­tiin vuoden 2023 alkuun. Valta­kun­nan tasolla muutama jake­lu­verk­ko­yh­tiö aloitti tarjoa­malla palve­lua omien järjes­tel­miensä kautta. Laki­muu­tok­sen myötä ener­giayh­tei­sö­jen peli­kenttä muuttui ja viimeis­tään uusim­man Datahub 2.0:n myötä ener­giayh­tei­sö­jen odote­taan yleis­ty­vän laajemmin.

Datahub 2.0 mahdol­lis­taa ener­giayh­tei­sö­tie­to­jen yllä­pi­tä­mi­sen ja käsit­te­lyn. Ener­giayh­tei­sön sisällä tuotettu energia jaetaan pien­tuo­tan­non hyvi­tys­las­ken­nassa ener­giayh­tei­sön jäse­nille sovit­tu­jen jako­suh­tei­den mukai­sesti. Datahub suorit­taa pien­tuo­tan­non hyvi­tys­las­ken­nan verk­ko­yh­tiön ilmoit­ta­mien mittaus­tie­to­jen perusteella.

Ener­giayh­tei­söt ovat siis merkit­tä­vässä asemassa data­hu­bin uudis­tuk­sessa. Vuoden alusta voimaan tullut uudis­tus tulee toden­nä­köi­sesti lisää­mään merkit­tä­västi ener­giayh­tei­sö­jen määrää ja sitä kautta myös uusiu­tu­van sähkön tuotan­toa. Karelia-amk:n Kommu­ni­koiva energia -hank­keen toimek­sian­tona tehdyssä opin­näy­te­työssä tarkas­tel­tiin erilai­sia ener­giayh­tei­söjä ja tulok­sena oli, että hyvi­tys­las­ken­ta­malli nostaa ener­giayh­tei­sö­jen pien­tuo­tan­to­po­ten­ti­aa­lin 2-4 kertai­seksi enti­seen yhtei­sen kiin­teis­tö­mit­ta­rin kautta kulke­van sähkön korvaa­mi­seen pien­tuo­tan­nolla verrat­tuna. Se myös paran­taa merkit­tä­västi pien­tuo­tan­to­jär­jes­tel­män kannat­ta­vuutta. Esimer­kiksi Pohjois-Karja­lan alueella teoreet­ti­nen pien­tuo­tan­non poten­ti­aali voisi nousta merkit­tä­västi aikai­sem­mista arvioi­duista luvuista, mikäli pien­tuo­tan­toa tuotet­tai­siin energiayhteisönä.

Ener­giayh­tei­söissä on paljon hyödyn­tä­mä­töntä potentiaalia

Valtio­neu­vos­ton kans­lian teet­tä­män selvi­tyk­sen mukaan sähkön ympä­rille raken­tu­vissa ener­giayh­tei­söissä on hyödyn­tä­mä­töntä poten­ti­aa­lia etenkin kiin­teis­tön sisäi­sissä ener­giayh­tei­söissä. Talo­yh­tiöt muodos­ta­vat merkit­tä­vän poten­ti­aa­lin ener­giayh­tei­sö­jen yleis­ty­mi­sessä ja kehit­tä­mi­sessä. Suomessa on 90 000 asunto-osakeyh­tiötä, 142 000 raken­nusta ja 2,6 miljoo­naa asukasta. Ne muodos­ta­vat merkit­tä­vän roolin asumi­sen hiili­ja­lan­jäl­jen pienen­tä­mi­sessä. Talo­yh­tiöi­den lisäksi toinen merkit­tävä ryhmä ener­giayh­tei­sö­jen kannalta ovat yritys­kiin­teis­töt, jossa samassa kiin­teis­tössä toimii useampi yritys.

Kommu­ni­koiva energia -hank­keen teet­tä­män kyselyn mukaan esimer­kiksi Pohjois-Karja­lassa valtaosa talo­yh­tiöistä (yli 90 %) on kiin­teis­tön sisäi­sen hyvi­tys­las­ken­nan piirissä eli ener­giayh­tei­sö­jen toteu­tus tehtäi­siin sähköyh­tiön mittareilla.

Ylei­sesti ener­giayh­tei­sö­hank­kei­den nähdään myös tukevan kestä­vää kehi­tystä, koska niillä on ympä­ris­tön kuor­mi­tusta vähen­tä­vää vaiku­tusta. Lisäksi ne tuot­ta­vat niin sosi­aa­lista kuin talou­del­lista hyötyä yhteis­kun­nalle. Eri tutki­mus­tu­los­ten mukaan kansa­lais­ten hallin­noi­mat ja hallin­nassa olevat uusi­tu­van ener­gian yhtei­söl­li­set hank­keet vahvis­ta­vat paikal­lista taloutta ja vähen­tä­vät ener­gia­köy­hyyttä alueella

Data­hu­bin uudis­tuk­sen myötä ener­giayh­tei­sön mahdol­li­sesti tuot­ta­maa ylijää­mäe­ner­giaa voidaan myydä kahdella eri tavalla. Ylijää­mä­säh­köä voidaan myydä nyt myös asun­to­koh­tai­sesti asun­non­hal­ti­jan sähkö­so­pi­muk­sen kautta aiemman keski­te­tyn kiin­teis­tö­säh­kön mittauk­sen lisäksi. Ylijää­män myynnin järjes­te­lystä tehdään eril­li­nen enem­mis­tö­pää­tös yhtiökokouksessa.

Mikäli ener­giayh­tei­sön jäsenen osuus mittaus­jak­solla ylittää hänen sähkön­ku­lu­tuk­sensa, on hänen sähkön­ku­lu­tuk­sensa tuolla mittaus­jak­solla nolla ja ylijää­nyt osa tuotanto-osuu­desta palau­tuu yhtei­sölle myytä­väksi sähkö­mark­ki­noille. Ener­giayh­tei­sössä kaik­kien jäsen­ten ylijää­mät mittaus­jak­son aikana laske­taan yhteen ja ener­giayh­teisö myy sen yhtenä kokonaisuutena.

Data­hu­bin uudis­tuk­sen myötä voidaan toimia asun­to­koh­tai­sesti eli mikäli jäsenen osuus mittaus­jak­solla ylittää hänen sähkön­ku­lu­tuk­sensa, on hänen sähkön­ku­lu­tuk­sensa tuolla mittaus­jak­solla nolla ja hänelle muodos­tuu myytä­vää ener­giaa ja sähkön­myyjä hyvit­tää kulle­kin jäse­nelle sopi­muk­sen mukai­sesti ylijää­mä­säh­köstä. Jokai­sella yhtei­sön jäse­nellä on oltava sopimus ylijää­mä­säh­kön­myyn­nistä sähkön­myy­jänsä kanssa.

Lisä­tie­toa ja esimerk­kejä ener­giayh­tei­söistä tarvitaan

Fingri­din mukaan tähän mennessä data­hu­biin on ilmoi­tettu 67 ener­giayh­tei­söä. Vähäistä määrää selit­tää osit­tain se, että ennen vuoden alussa tullutta data­hu­bin päivi­tystä ener­giayh­tei­sö­jen perus­ta­mi­nen oli mahdol­lista vain muuta­man jake­lu­verk­koa­lu­een alueella. Toinen iso syy on se, että ener­giayh­tei­söt ovat monille varsin tunte­ma­ton aihe, ja niistä tarvi­taan paljon lisää tietoa. Moni talo­yh­tiö on jo kuiten­kin asiasta kiin­nos­tu­nut, ja viime vuoden puolella tehtiin Kommu­ni­koiva energia -hank­keen puolesta monta alus­ta­vaa selvi­tystä energiayhteisöistä.

Vuonna 2022 tapah­tui monta pääl­lek­käistä asiaa, jotka johti­vat myös suun­ni­tel­tu­jen ener­giayh­tei­sö­jen perus­ta­mi­nen viiväs­ty­mi­seen. Suurin syy oli Ukrai­nan sodan aiheut­tama ener­gia­kriisi, joka johti pien­tuo­tan­to­lait­teis­to­jen ennä­tys­mäi­seen kysyn­tään. Samalla järjes­tel­mien hinnat nousi­vat merkit­tä­västi, ja tava­ran­toi­mit­ta­jilta loppui­vat kompo­nen­tit sekä asen­ta­jilta resurs­sit. Edellä mainit­tu­jen syiden lisäksi monet kaipai­si­vat vielä käytän­nön esimerk­kejä ener­giayh­tei­söistä. Tarvit­tai­siin siis ne rohkeat edel­lä­kä­vi­jät toteut­ta­maan ensim­mäi­set ener­giayh­tei­söt ja pitä­mään asiaa esillä.

Data­hu­bin myötä ollaan siis otta­massa ensim­mäi­set merkit­tä­vät aske­leet ener­giayh­tei­sö­jen yleis­ty­mi­sen osalta, mutta datahub itses­sään on jo merkit­tä­vin askel kohti hajau­tet­tuja ener­giayh­tei­söjä. Lähi­tu­le­vai­suu­dessa tullaan varmuu­della kehit­tä­mään lain­sää­dän­nön salliessa ener­giayh­tei­söjä yhä enemmän hajau­tet­tui­hin malleihin.

Datahub 2.0 -webi­naa­rissa esitel­tiin data­hu­bin mahdollisuuksia

Kommu­ni­koiva energia -hanke järjesti data­hu­biin liit­ty­vän ajan­koh­taiswe­bi­naa­rin ”Datahub 2.0 – uusia mahdol­li­suuk­sia sähkö­mark­ki­noille” 8.2.2023. Webi­naa­rissa saatiin Fingrid Datahub Oy:n asian­tun­tija Minna Luojuk­sen ja PKS Sähkön­siirto Oy:n asiak­kuus­pääl­likkö Nisse Rimpi­län toimesta vastauk­sia mm. siihen, mitä datahub tarkoit­taa jokai­sen sähkön­ku­lut­ta­jan näkö­kul­masta.  Datahub 2.0:n ominai­suuk­sia tarkas­tel­tiin myös ener­giayh­tei­sö­jen kannalta. Lisäksi webi­naa­rissa saatiin tietoa siitä, miten datahub näkyy paikal­li­sen verk­ko­yh­tiön toimin­nassa ja miten ener­giayh­teisö voidaan perus­taa verk­ko­yh­tiön palve­lun kautta.

Webi­naa­rin tallenne on koko­nai­suu­des­saan katsot­ta­vissa tästä:

Kommu­ni­koiva Energia -hanke järjes­tää yhteis­työssä Uuttera- ja BLOCKK -hank­kei­den kanssa Esimerk­kejä ener­giayh­tei­söistä -webi­naa­rin, jossa kerro­taan erilai­sista tavoista muodos­taa ener­giayh­teisö ja esimerk­kien kautta kuul­laan jo toteu­tet­tu­jen hank­kei­den tekni­sistä, talou­del­li­sista ja sosi­aa­li­sista ratkai­suista. Lisä­tie­toja ja ilmoittautuminen.


Kirjoit­taja:

Kim Blom­qvist, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Airak­si­nen, J., Annala, S., Bröckl, M., Honka­puro, S., Lassila, J., Manni­nen, J., Parta-nen, J., Rautiai­nen, T., Saario, M., Vanha­nen, J. & Värre, U. 2019. Selvi­tys sähkön omatuo­tan­toon, ener­giayh­tei­söi­hin ja ener­gia­hank­kei­den lupa­me­net­te­lyi­hin liit­ty­vistä kysy­myk­sistä. Valtio­neu­vos­ton selvitys.

Auvinen, K. & Honka­puro, S. 2020. Aurin­ko­säh­köä talo­yh­tiöi­den asuk­kaille – Mittaus­haas­teista kohti digi­taa­li­sia ener­giayh­tei­sö­pal­ve­luja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8988-1

Blom­qvist, K. 2021. Talo­yh­tiöi­den ener­giayh­tei­söt osana alueel­lista ener­gia­mur­rosta Pohjois-Karja­lassa. Opin­näy­te­työ. Uusiu­tu­van ener­gian koulu­tus YAMK. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052711667

Fingrid. 2021. Datahub 2.0 uudet ja muut­tu­neet proses­sit. https://www.fingrid.fi/contentassets/8746b6b6daff4cf5844a0774d977d263/datahub-2.0-uudet-ja-muuttuneet-prosessit.pdf

Kommu­ni­koiva energia -hanke. 2021. Kysely talo­yh­tiöille, https://kommunikoivaenergia.karelia.fi/wp-content/uploads/2021/11/Kyselyn-tulokset-kysymyksittain.pdf

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö. 2018. Datahub kokoaisi sähkön käyttö- ja käyt­tä­jä­tie­dot yhteen järjes­tel­mään – helpot­taisi myös uusien palve­lu­jen kehit­tä­mistä. https://tem.fi/-/datahub-kokoaisi-sahkon-kaytto-ja-kayttajatiedot-yhteen-jarjestelmaan-helpottaisi-myos-uusien-palvelujen-kehittamista

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö. 2018. Älyverk­ko­työ­ryh­män ehdo­tuk­set ja niiden tarkem­mat perus­te­lut Älyverk­ko­työ­ryh­män loppu­ra­por­tin liite. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161119/Liite_TEM_33_2018.pdf. 14.5.2020.

Valtio­neu­vosto. 2020. Halli­tus­oh­jelma. Hiili­neut­raali ja luonnon moni­muo­toi­suu­den turvaava Suomi. https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi.

Artik­ke­li­kuva: Kindel Media /Pexels