Kare­lian opis­ke­li­ja­tyy­ty­väi­syys histo­rian paras

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkin­toa suorit­ta­vien opis­ke­li­joi­den opis­ke­li­ja­tyy­ty­väi­syys oli tänä vuonna toteu­te­tun palau­te­ky­se­lyn perus­teella 83 %. Kyse­lyyn saatiin yhteensä 1 674 vastausta, joista 1 610 oli amk-tutkin­non opis­ke­li­joilta ja 64 yamk-opiskelijoilta.

– Olemme kerän­neet opis­ke­li­joilta palau­tetta jo vuodesta 1999 lähtien. Tämän vuoden opis­ke­li­ja­tyy­ty­väi­syys on ammat­ti­kor­kea­kou­lumme histo­rian paras tulos. Opis­ke­li­joi­den tyyty­väi­syys parani koko­nai­suu­tena neljä prosent­tiyk­sik­köä ja tyyty­väi­sim­piä opis­ke­li­jat olivat koulu­tuk­sen toteu­tuk­seen ja opetus­suun­ni­tel­miin. Iso kiitos tästä kuuluu henki­lös­tölle ja opis­ke­li­joille, kertoo Kare­lian vara­reh­tori Pekka Auvinen.

YAMK-opin­toja koskeva palaute oli koko­nai­suu­dessa erit­täin hyvää, peräti 91 %, ja tulos parani neljä prosenttiyksikköä.

Kyse­lyllä kerä­tään palau­tetta opetus­suun­ni­tel­mista, koulu­tuk­sen toteu­tuk­sesta, oppi­mi­sen ohjauk­sesta ja osaa­mi­sen kehit­ty­mi­sestä. Karelia hyödyn­tää palau­tetta kehit­täes­sään eri koulu­tus­ten toimintaa.