Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian opiske­li­ja­tyy­ty­väisyys historian paras

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkintoa suorit­tavien opiske­li­joiden opiske­li­ja­tyy­ty­väisyys oli tänä vuonna toteu­tetun palau­te­ky­selyn perus­teella 83 %. Kyselyyn saatiin yhteensä 1 674 vastausta, joista 1 610 oli amk-tutkinnon opiske­li­joilta ja 64 yamk-opiskelijoilta.

– Olemme keränneet opiske­li­joilta palau­tetta jo vuodesta 1999 lähtien. Tämän vuoden opiske­li­ja­tyy­ty­väisyys on ammat­ti­kor­kea­kou­lumme historian paras tulos. Opiske­li­joiden tyyty­väisyys parani kokonai­suutena neljä prosent­tiyk­sikköä ja tyyty­väi­simpiä opiske­lijat olivat koulu­tuksen toteu­tukseen ja opetus­suun­ni­telmiin. Iso kiitos tästä kuuluu henki­lös­tölle ja opiske­li­joille, kertoo Karelian vararehtori Pekka Auvinen.

YAMK-opintoja koskeva palaute oli kokonai­suu­dessa erittäin hyvää, peräti 91 %, ja tulos parani neljä prosenttiyksikköä.

Kyselyllä kerätään palau­tetta opetus­suun­ni­tel­mista, koulu­tuksen toteu­tuk­sesta, oppimisen ohjauk­sesta ja osaamisen kehit­ty­mi­sestä. Karelia hyödyntää palau­tetta kehit­täessään eri koulu­tusten toimintaa.