Amk-kirjas­tojen kesäpäi­villä Kareliassa keskus­teltiin tekoälystä

Kevät­tal­vella 2023 Xamkin (Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu) kirjas­tosta alkoi kuulua puheita, että he haluai­sivat tulla kesäkuussa vierai­lulle Kareliaan ja Joensuuhun. Tästä lähti ajatus, että kutsut­taisiin myös naapuri-ammat­ti­kor­kea­kou­lujen eli Savonian ja Kajaanin amk:n kirjas­toista ihmisiä Joensuuhun, ja pidet­täisiin ihan kunnol­liset kesäpäivät Kareliassa. Tapaa­misen runko hahmottui kevään aikana ja läpileik­kaa­vaksi aiheeksi nostettiin erittäin ajankoh­tainen tekoäly. Ajankoh­daksi valikoitui kesäkuun puoliväli ja tapaa­mis­pai­kaksi Karelian Tikka­rinteen kampus.

Torstaina 15.6. kolmi­sen­kym­mentä amk-kirjas­to­laista Kareliasta, Savoniasta, Kajaanin amk:sta ja Xamkista kokoontui Tikka­rin­teelle, ja mistäpä muual­takaan olisimme aloit­taneet päivän kuin kirjas­tosta. Kovinkaan moni ei kirjas­tos­samme ollut aiemmin käynyt ja tilat herät­tivät paljon kiinnos­tusta ja keskustelua.

Varsi­nainen ohjelma alkoi Karelian opetus­tek­no­logia-asian­tuntija Risto Salmisen alustuk­sella siitä, mikä on tekoälyn rooli ja mahdol­li­suudet kirjas­to­työssä. Hän mainitsi heti puheen­vuo­ronsa alussa, että tekoälyyn perus­tuvat sovel­lukset ja palvelut kehit­tyvät kovaa vauhtia. Mistä viikko sitten on esitel­möinyt, voikin olla jopa vanhen­tu­nutta tietoa tällä hetkellä. Varsi­nai­sessa esityk­sessä keski­tyttiin lähinnä ChatGPT:n tarjoamiin ja ehdot­tamiin ideoihin, kuten esimer­kiksi tekoälyn käyttöön sisäl­lön­tuo­tan­nossa, apuna kirjaston automaa­tiossa, tiedon­hauissa jne. Mitään varsi­naista uutta ja mullis­tavaa ajatusta esityk­sessä ei ehkä kirjas­to­lai­sille ollut, mutta aihe toimi hyvänä pohjus­tuksena ja johda­tuksena iltapäivän ryhmätyöskentelylle.

Iltapäi­vällä jakau­duimme viiteen ryhmään, joihin oli ilmoit­tau­duttu ennakkoon. Ryhmät olivat: Julkaisut, artik­kelit ja opinnäy­tetyöt, Kokoelmat, Luette­lointi, kuvailu ja metatiedot, Tiedon­han­kinnan opetus sekä Viestintä, markki­nointi ja asiakas­palvelu. Jokainen ryhmä visioi ja mietti tekoälyn käyttöä omasta näkökul­mastaan. Ideat kirjattiin Jamboard-alustalle, jossa ryhmät jaotte­livat ajatuk­sensa nykyhetken, tulevai­suuden, uhkien ja mahdol­li­suuksien mukaan.

Julkai­se­minen ja tutki­muksen vaikut­ta­vuuden arviointi muutoksessa?

Kun Julkaisut, artik­kelit ja opinnäy­tetyöt -ryhmässä visioitiin tekoälyn mahdol­li­suuksia, eniten keskus­telua synnytti tutki­muksen vaikut­ta­vuuden arviointi ja siihen liittyvä julkaisutiedonkeruu.

Julkai­su­tie­don­keruu on edelleenkin melko pitkälle käsityönä tehtävää tietojen keräys- ja tallen­nus­työtä. Tekoälyn uskotaan tulevai­suu­dessa auttavan tässä. Julkai­su­tie­tojen tekoä­ly­poh­jainen syöttö Justus-tallen­nus­pal­veluun olisi tarpeel­linen. Tekoälyn tulisi samalla osata hyödyntää Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön jatku­vasti päivit­tyvän tiedon­keruun käsikirjan ohjeistuksia.

Ryhmässä toisaalta uskottiin, että tutki­musta arvioidaan tulevai­suu­dessa myös uuden­lai­silla mitta­reilla ja julkai­su­tie­tojen perus­teella tapah­tuvan arvioinnin merkitys vähenee. Tällaiseen kehitykseen viittaa uusi CoARA-yhteistyö.  CoARA on euroop­pa­lainen yhteen­liittymä tutki­muksen arvioinnin uudis­ta­mi­seksi. Tavoit­teena on edistää tutki­muksen arvioin­nissa monipuo­lisia ja laadul­lisia arvioin­ti­me­ne­telmiä. Noin 30 suoma­laista korkea­koulua, mukaan lukien Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, on jo liittynyt Coara-sopimukseen. On toden­nä­köistä, että CoARA-arviointiin kehitetään tulevai­suu­dessa tekoä­ly­so­vel­luksia, jotka osaavat koota yhteen tutki­joiden erilaisia meritoitumisia.

Ryhmässä oltiin vakuut­tu­neita, että kun tekoälyn käyttö tutki­muksen vaikut­ta­vuuden arvioin­nissa kasvaa, se tulee muuttamaan ammat­ti­kor­kea­kou­lujen julkai­se­mista ja julkai­su­toi­mintaa. Mutta millä tavalla, sitä ei vielä osattu visioida.

Tekoälyn mahdol­li­suudet kirjaston kokoelmien kehittämisessä

Kokoel­ma­ryh­mässä tekoä­ly­työ­kalut olivat jokseenkin tuttuja kaikille, mutta kovin syväl­li­sesti kukaan ei ollut niitä toistai­seksi käyttänyt. Eri palve­luihin integroidut tekoälyt sen sijaan olivat aktii­vi­käy­tössä kaikilla, kuten esimer­kiksi annif-työkaluun pohjautuva FintoAI, joka osaa ehdottaa asiasanoja sille annetun tekstin perus­teella. Tulevai­suus­vi­sioissa haaveiltiin tekoä­lystä, joka integroi­tuisi sekä kirjas­to­jär­jes­telmään että muihin kirjas­to­työssä käytet­täviin työka­luihin ja osaisi huomata esimer­kiksi sen, jos kokoel­missa on puutteita tai toisaalta vinoumia johonkin suuntaan. E-aineis­tojen kohdalla tekoäly taas voisi poistaa/korjata kaikki toimi­mat­tomat linkit, koska siihen ei ihmis­työ­voima kerta kaikkiaan riitä nykyi­sillä e-aineis­tojen volyymeillä.

Myös sellai­sesta tekoä­ly­työ­ka­lusta, joka osaisi analy­soida laina­ti­lastoja, kokoelmien käyttöä ja pitää silmällä uutuuksia ja räätä­löidä niiden pohjalta jo valmiiksi analy­soituja poisto- tai hankin­ta­listoja, haaveiltiin. Toisaalta tällai­sissa palve­luissa uhaksi nousee myös yksityi­syy­den­suoja ja henki­lö­tie­tojen leviä­misen mahdol­lisuus. Kustan­nukset puhut­tivat myös. Kirjas­toilla ei yleensä ole valtavia budjetteja, ja kirjas­toille räätä­löidyt tekoä­ly­so­vel­lukset maksai­sivat paljon. Myös ChatGPT kysee­na­lais­tettiin ja mietittiin, onko se tulevai­suu­des­sakin ykkös­väline tekoä­ly­työ­ka­luissa vai jääkö se vain hetken huumaksi, kuten esimer­kiksi Altavista aikanaan.

Uhkana nähtiin myös se, miten asiakkaat suhtau­tuvat tekoälyyn. Jos opiske­lijat kokevat saavansa tekoä­lyltä vastaukset kaikkeen, mihin kirjas­tojen aineistoja ja palve­luita enää tarvitaan? Toki kirjas­to­työn­te­kijät sen tietävät, mutta tämä täytyy tuoda erittäin vahvasti esille myös ääneen. Tekoäly (tai ChatGPT) ei ole oikopolku onneen, vaan oikeastaan vain hyvin kehit­tynyt ennustava tekstin­syöttö. Mahdol­li­suuksia nähtiin kuitenkin enemmän kuin uhkia. Tekoäly olisi mukava valjastaa erityi­sesti sellaisiin hommiin, jotka ihmiseltä kestäi­sivät pitkään tai olisivat mahdot­tomia suorittaa.

Tekoäly apurina aineiston kuvailussa

Luette­loin­ti­ryh­mässä oli edustaja jokai­sesta päiville tulleesta kirjas­tosta. Paritun­tinen jutte­lumme versoi sinne tänne kuin voikuk­ka­pelto, pysyen kuitenkin enimmäkseen aiotulla alueella.

Yksituu­maisia olimme siitä, millä tavoin tekoäly tällä hetkellä näkyy selvimmin kuvai­lu­työssä, ja mikä voisi olla seuraava luonteva askel tekoälyn hyödyn­tä­mi­sessä. Näkyvimmin tekoäly vaikuttaa asiasa­nojen valin­nassa ja ”löytä­mi­sessä”. YSO (yleinen suoma­lainen ontologia) sisältää Finto AI palvelun, jota käytetään asiasa­noit­tamaan teksti verkko­lo­makkeen tai rajapinnan kautta. Näin saadaan YSO-asiasa­nas­tosta automaat­ti­sesti tekstin aihepiiriä kuvaavia termieh­do­tuksia. Finto AI perustuu automaat­tisen asiasa­noi­tuksen työkaluun Annifiin, jonka avulla tällä hetkellä esimer­kiksi opiske­lijat löytävät Theseukseen tallen­ta­milleen opinnäy­te­töilleen ”oikeat” asiasanat ”oikeassa” muodossa.

Lähitu­le­vai­suu­dessa Finto AI on toden­nä­köi­sesti helpoh­kosti valjas­tet­ta­vissa myös luoki­tuksen löytä­miseen, esimer­kiksi löytämään hylly­luokan, johon sijoittaa kirja. Se nopeut­taisi kuvai­lijan työtä, ja tekisi hylly­luo­ki­tus­laadun tasai­sem­maksi eri kirjas­tojen välillä, kun tietty teos löytyisi varmemmin samasta hylly­luo­kasta eri kirjastoissa.

Vielä vähän pitem­mälle tulevai­suuteen katsot­taessa uuden­lai­sessa kirjas­to­jär­jes­tel­mässä tekoä­lylle suunni­tellaan isompaa roolia tietueiden yhdis­täjänä, kun kenttiin syötetään teoksesta infoa koneluet­ta­vassa, yhteis­mi­tal­li­sessa muodossa. Mielen­kiin­toinen ajatus heitettiin, että voisiko tekoäly kuvailla ja luette­loida elekt­ro­nisen teoksen kokonai­suu­dessaan, kun kaikki tarvit­tavat elementit ovat tekoälyn nähtä­villä. Tällöin kuvai­li­jalle jäisi enää tietueen tarkistus.

Kirjaston rooli tekoälyn käytön ohjaa­mi­sessa mietitytti

Tiedon­han­kinnan opetuksen ryhmässä keskus­te­limme aluksi nykyhet­kestä, ja totesimme, että erilaisia testailuja ja kokeiluja on kukin tehnyt tahollaan. Tämän­het­kistä tilan­netta pidettiin hieman epäselvänä, sillä kirjas­toissa yritetään vielä toistai­seksi hahmottaa, mikä meidän roolimme on tekoälyn käyttä­miseen ohjaa­mi­sessa. Vallit­sevaa epävarmaa tilan­netta pidettiin pienenä uhkana ja ryhmä totesikin, että organi­saa­tioiden tasolla kokonai­suuden hallinta vaatii kaikilta henki­löstön jäseniltä yhteistä ymmär­rystä ja linjauksia.

Tekoälyn käyttä­misen yleisenä uhkana ryhmä piti sitä, että lukemisen ja ymmär­tä­misen taidot heikke­nevät ja että esimer­kiksi opinnäyt­teissä käytet­tävien lähteiden taso laskee. Vaarana myös on, että maksul­listen palve­lujen yleis­ty­minen asettaa ihmisiä eriar­voiseen asemaan. Keskus­te­limme siitä, että työn tekemisen luonne voi muuttua, mikäli tekoäly integroituu palve­luihin. Tekoäly voi vapauttaa aikaa rutii­ni­teh­tävien hoita­mi­sesta johonkin muuhun.

Ryhmä näki tekoälyn käytössä kaiken kaikkiaan enemmän mahdol­li­suuksia kuin uhkia. Kävimme keskus­telua siitä, että pienissä kirjas­toissa voimia kannat­taisi yhdistää ja esimer­kiksi laatia ohjeita yhdessä. Myös kokemuksia on hyvä jakaa vertaisten kesken. Totesimme, että toden­nä­köi­sesti 10 tai 30 vuoden päästä ei enää puhuta tekoä­lystä, vaan se on integroi­tunut palve­luihin täysin huomaa­mat­to­maksi. Keskus­te­luissa nousi esille toive siitä, että tekoäly mahdol­lis­taisi jousta­vamman ristii­no­pis­kelun, ja että sitä voisi hyödyntää monipuo­li­sesti erilaisten oppima­te­ri­aalien tarjoa­miseen. Lisäksi tekoäly voi helpottaa esimer­kiksi oppimis­vai­keuk­sista kärsivien oppijoiden opiskelua (erilaiset apuvä­lineet ja –ohjelmat). Pidimme etuna myös sitä, että toden­nä­köi­sesti tulevai­suu­dessa tekoäly mahdol­listaa luonnol­lisen kielen käyttä­misen hakulausekkeissa.

Tekoälyä kirjaston asiakas­pal­veluun ja viestintään

Viestintä, markki­nointi ja asiakas­palvelu -ryhmässä oli mukana sekä henki­löitä, jotka olivat kokeilleet tekoä­ly­pe­rus­taisia ohjelmia tai palveluja, että myös heitä, jotka eivät olleet niihin vielä tutus­tuneet. Tunteet tekoälyn käyttöön liittyen olivat risti­rii­taisia: toisaalta on tunne siitä, että pitää tietää miten näitä voisi käyttää apuvä­li­neinä, ja toisaalta huoli siitä, miten luotet­tavaa tietoa tai viestintää tekoälyn avulla saa aikaan.

Asiakas­pal­ve­lussa chatti­botti on jo ollutkin käytössä parissa kirjas­tossa; niiden nähtiin olevan järkeviä etenkin toistuviin kysymyksiin vastaa­mi­sessa tai ohjaa­massa tiettyyn palveluun tai sivustoon. Toki täytyy muistaa, että tähänkin täytyy tekoäly opettaa, ja se vaatii suunnit­telua ja asiak­kaiden tarpeiden mietti­mistä. Viestintään ja markki­nointiin liittyen esimerkkinä oli se, miten ChatGPT pyydet­täessä luo vaikkapa tiedo­te­pohjan, jota voi käyttää sähkö­pos­ti­tie­do­tuk­sessa. Tällöin viestintää tekevien tehtä­väksi voikin jäädä pelkästään muuttaa tai tarkistaa pohjan teksti­si­sällöt. Ilman editointia ei ainakaan toistai­seksi kannata tekoä­lyllä tuotettuja tekstejä julkaista täysin sellaisenaan.

Eri värisiä neliöoita joissa tekstiä
Kuva 1. Ryhmät jaotte­livat ajatuk­sensa Jamboard-alustalle nykyhetken, tulevai­suuden, uhkien ja mahdol­li­suuksien mukaan. Kuvakaappaus Jamboard-alustan yhdestä sivusta. Kuva: Noora Kontturi.

Onko järkee vai ei? Näkemyksiä tekoä­lystä neljän amk-kirjaston keskusteluissa

Kesäpäi­ville osallis­tujat suhtau­tuivat tekoälyyn pääsään­töi­sesti varovaisen myöntei­sesti. Tekoäly tuntuu yhtä suurelta asialta tällä hetkellä kuin inter­netin tulo aikanaan, mutta aika näyttää, millai­seksi sen rooli jää. Ehdot­to­masti eniten asiassa nähtiin positii­visia puolia ja tekoälyn toivotaan esimer­kiksi hoitavan jatkossa suuri­töisiä työteh­täviä joko kokonaan tai ainakin osittain. Tekoä­lystä voi olla myös hyötyä mekaa­nisen työn tekemi­sessä, jolloin työnte­ki­jälle jäisi vain valmiin tai lähes valmiin työn tarkastus ja viimeistely.

Kriit­ti­siäkin kommentteja esitettiin. Tekoäly on suuri kokonaisuus, joka uudistuu ja kehittyy valta­villa harppauk­silla. Kirjas­toille se on jälleen yksi haltuun otettava ja opeteltava asia, joka pitää huomioida päivit­täi­sessä työnteossa, käytössä olevissa työvä­li­neissä, rutii­neissa ja myös tiedon­han­kinnan opetuk­sessa. Sekin jännittää, pysymmekö opiske­li­joiden edellä tai edes kyydissä näissä asioissa, vai ovatko opiske­lijat ottaneet tekoälyn käyttöönsä omilla tavoillaan ennen kuin sen käytöstä on ehditty kunnolla edes linjata.

Tutus­tu­mista toisiimme ja Itä-Suomen yliopiston kirjastoon

Ryhmä­töiden ja niiden purun jälkeen päivän viral­linen osuus alkoi olla paketissa. Iltaa jatkoimme epävi­ral­li­sissa merkeissä yhtei­sellä ruokai­lulla Local Bistrossa ja koska sää suosi, nautimme myös aurin­gosta paikal­li­silla teras­seilla. Mukava oli seurus­tella kolle­goiden kanssa vapaa­muo­toi­sesti ihan livenä. Monen nimi oli tuttu sähkö­pos­teista, lukemat­to­mista Teams-kokouk­sista, Zoom-tapah­tu­mista ja vaikka mistä, mutta aika harva varsinkaan nuoremman polven työnte­ki­jöistä oli tavannut aiemmin toisiaan henki­lö­koh­tai­sesti. Rento rupattelu hyvän ruoan nautti­misen lomassa olikin oikein piris­tävää päivän inten­sii­visten tekoä­ly­kes­kus­te­luiden jälkeen.

Perjan­taille tutus­tuimme vielä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kirjastoon. Kirjas­tolla meitä opastivat kirjas­ton­johtaja Ari Muhonen ja palve­lu­pääl­likkö Riitta Porkka. Pääsimme kurkis­tamaan mm. vastikään remon­toi­tuihin henki­lö­kunnan tiloihin, joihin ei tietenkään normaali kirjas­ton­käyttäjä pääse.  Myös yliopiston kirjasto oli monelle entuu­destaan tunte­maton ja erityi­sesti kirjaston painet­tujen kokoelmien suuri määrä herätti paljon keskus­telua ja kysymyksiä. Oli myös kiinnos­tavaa kuulla yliopiston näkökul­masta monista sellai­sista asioista, jotka kosket­tavat myös ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jastoja, kuten julkaisut, kirjas­to­jär­jes­telmä ja sen toimivuus sekä digivisio ja sen mukanaan tuomat haasteet.

Ihmisiä kirjastotilassa
Kuva 2. Vierailu UEF:n kirjas­tossa. Kuva: Leena Väyrynen.

Kasvokkain tapaa­misia tarvitaan jatkossakin

Kesäpäivät päättyivät yliopis­tolle ja lähes yhdessä tuumin todettiin, että verkos­toi­tu­misen ja epävi­ral­listen kuulu­misten ja tiedon­vaihdon kannalta tämän­kal­taisten tapaa­misten järjes­tä­minen on jatkos­sakin erittäin suosi­tel­tavaa. Oli mukava huomata, että muissa amk-kirjas­toissa painitaan ihan saman­laisten asioiden kanssa kuin Kareliassa ja toisaalta jokainen ammat­ti­kor­kea­koulu ja kirjasto on kuitenkin myös ihan omanlai­sensa yksikkö, jossa on erilaisia toimintatapoja.

Saimme hyvää palau­tetta päivien ohjel­masta; siitä ettei päiviin ollut laitettu liikaa erilaisia tapah­tumia ja luentoja, joten oli enemmän aikaa keskus­te­lulle ryhmissä ja kolle­goihin tutus­tu­miseen. Päivien jälkeen onkin jatkossa paljon helpompaa ottaa tarvit­taessa yhteyttä toisen kirjaston kollegaan ja kysyä että hei, mitenkäs tämä asia teillä olikaan, kun on keskus­teltu ensin sekä viral­li­sissa että epävi­ral­li­sissa merkeissä. Yhteistyön merkitys yli maakun­ta­ra­jojen korostuu varmasti myös jatkossa.

Noin kolmekymmentä henkilöä istuu tai seisoo portaikossa ryhmäkuvassa
Kuva 3. Kesäpäivien osallis­tujat yhteis­ku­vassa Tikka­rin­teellä. Kuva: Teemu Vartiainen

Kirjoit­tajat:

Noora Kontturi, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Ari Koskela, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Pekka Malvela, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Jaana Rummu­kainen, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Leena Väyrynen, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Ksenia Senkova, kuviasuomesta.fi