Digitaa­lisuus ohjauk­sessa – Kokemuksia jatkuvan oppimisen ohjaus­pal­ve­luiden kehittämisestä

Tuskin kukaan meistä pystyy tekemään työuransa yhden koulu­tuksen varassa. Osalla koulut­tau­tu­mis­reitit ovat hyvinkin selvillä, osa epäröi eri vaihtoeh­tojen välillä ja joillekin opintojen aloit­ta­minen on hankalaa.

Avoin ammat­ti­kor­kea­koulu antaa opiske­lu­mah­dol­li­suuden koulu­tus­taus­tasta riippu­matta. Tarjolla on monipuo­li­sesti tutkin­toihin liittyviä opintoja. Henkilö voi kiinnostua yksit­täi­sistä opinto­jak­soista tai laajem­mista opinto­ko­ko­nai­suuk­sista. Opiske­lemaan hakeu­tu­misen motivaa­tiona voi olla osaamisen kehit­tä­minen omaksi iloksi tai työelä­mässä tarvittava osaamisen päivittäminen. 

Olemme Kareliassa kuitenkin havainneet, että motivaa­tiosta ja kiinnos­tuk­sesta huoli­matta avoimen opinnot eivät aina lähdekään sujuvasti liikkeelle tai opinto­jak­sojen suori­tukset jäävät kesken. Asiakas­läh­töi­sesti lähdimme miettimään, millaista palvelua voisimme avoimen amk:n puolella tarjota opiskelun tueksi. 

Avoimista ryhmä­oh­jauk­sista henki­lö­koh­taiseen ohjaukseen

Ensim­mäisenä kokeiluna järjes­timme syksyllä 2021 kaikille avoimia strii­mattuja verkko-ohjauksia. Verkko-ohjaukseen liityttiin avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun verkko­si­vulla olevalla teams-linkillä. Päädyimme verkko-ohjaukseen siksi, että se tavoittaa ihmiset laajasti ja mahdol­listaa osallis­tu­misen mistä tahansa. Opiske­li­joita avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on ympäri Suomea. Ajatte­limme, että näin yhtei­sesti annettu ohjaus olisi tehokasta. 

Verkko-ohjauk­sissa kerrottiin yleisesti, millaista avoimessa amk:ssa opiskelu on ja miten opintoja kannattaa suunni­tella ja aikatau­luttaa. Osallis­tu­jilla oli mahdol­lisuus esittää itseään askar­rut­tavia kysymyksiä. Verkko-ohjauk­sissa käsiteltiin erilaisia teemoja verkko-opiske­lussa tarvit­tavien tunnusten käyttöö­not­ta­mi­sesta opiskeluvinkkeihin.

Toimin­ta­tapaa kehitettiin matkan varrella, mutta vaikka tavoit­teemme oli hyvä, niin yhteisiin verkko-ohjauksiin osallis­tu­minen oli melko vähäistä. Totesimme, että emme tällä tavalla tavoit­taneet juuri niitä henki­löitä, jotka eniten hyötyi­sivät ohjauksesta.

Halusimme tarjota henki­lö­koh­tai­sempaa ohjausta ja otimme käyttöön ajanva­rauksen. Henkilö pystyi varaamaan avoimen amk:n verkko­si­vulta Webropol-kyselyn kautta itselleen sopivan ajan ohjaukseen, joka toteu­tettiin joko teamsilla tai puheli­mitse. Henki­lö­koh­tainen ohjaus havaittiin nopeasti toimi­vam­maksi kuin yhteiset yleiset verkko-ohjaukset, joskin Webro­polin kautta ajanva­rausten hallin­nointi oli hiukan kankeaa ja työlästä.

Samaan aikaan Kareliassa kehitettiin jatkuvan oppimisen käytän­teitä sekä ohjaajien ohjaus­osaa­mista. Alettiin puhua uraoh­jauk­sesta, etenkin aikuisten ohjausta ajatellen. Avoimen amk:n ohjaus muutettiin jatkuvan oppimisen uraoh­jauksesi, joka kuvaa paremmin jatkuvaa oppimista palve­levaa toimintaamme. 

Uraoh­jausta jatkuvan oppimisen tarpeisiin

Jatkuvan oppimisen uraoh­jauk­sessa halusimme jousta­voittaa palve­lu­ko­ke­musta ja tammikuun 2023 lopussa otimme käyttöön sähköisen ajanva­raus­ka­len­terin. Kalenteri on integroitu ohjaajien kalen­te­reihin ja se näyttää vapaana ja varat­ta­vissa olevat ajankohdat. Asiakas voi sovittaa ohjausaikaa entistä paremmin omaan elämäänsä ja menoihinsa.

Ohjaus on maksu­tonta ja siihen varattava aika on kestoltaan puoli tuntia. Ohjaajan kalen­te­rissa ajanvaraus kuitenkin on pituu­deltaan yksi tunti niin, että ennen asiakkaan varaamaa aikaa on ohjaa­jalla viisi­toista minuuttia aikaa valmis­tautua ohjaukseen ja saman­lainen ”puskuri” on myös asiakkaan varaaman ajan jälkeen. Tämä aika mahdol­listaa sen, että tarvit­taessa ohjaus­kes­kustelu voi jatkua hieman varattua aikaa pidempään tai esimer­kiksi ohjaaja voi heti lähettää ohjauk­sessa sovittuja lisätietoja.

Ajanva­rauksen yhtey­dessä asiakas valitsee, haluaako ohjauksen puheli­mitse vai teams-yhtey­dellä sekä kertoo, mihin asiaan hän haluaa ohjausta ja neuvontaa.  Yleisemmin kysymykset liittyvät seuraaviin asioihin: 

  • avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintojen valinta ja niiden hyödyn­tä­miseen osana tutkintokoulutusta
  • erilaiset opiske­lu­mah­dol­li­suudet
  • tutkin­to­kou­lu­tukseen hakeutuminen
  • kesken jääneen tutkinnon loppuun saattaminen 
  • alanvaihto ja uuden alan opiskelu
  • opinto­maksut
  • työttömänä opiskelu

Henki­lö­koh­tai­selle ohjauk­selle on tarvetta

Kokemuk­semme ohjaajina ovat erittäin hyviä ja arvioimme mukaan useimmat ovat myös hyötyneet tästä mahdol­li­suu­desta. Henki­lö­koh­tai­selle ohjauk­selle on selvästi tarvetta, sillä ohjauksia on viikoittain. Osa varmasti hyötyy tekoälyyn perus­tu­vasta ohjauk­sesta, mutta mitä henki­lö­koh­tai­sim­mista kysymyk­sistä ja yksilöl­li­sim­mistä ratkai­suista on kyse sitä enemmän voi olla tarvetta ohjaajan kanssa vuoro­vai­ku­tuk­sessa käytä­välle keskustelulle.


Mervi Lätti, erikois­suun­nit­telija, uraohjaaja

Niina Pennanen, opinto- ja uraohjaaja