Digitaalisuus ohjauksessa – Kokemuksia jatkuvan oppimisen ohjauspalveluiden kehittämisestä

Tuskin kukaan meistä pystyy tekemään työuransa yhden koulutuksen varassa. Osalla kouluttautumisreitit ovat hyvinkin selvillä, osa epäröi eri vaihtoehtojen välillä ja joillekin opintojen aloittaminen on hankalaa.

Avoin ammattikorkeakoulu antaa opiskelumahdollisuuden koulutustaustasta riippumatta. Tarjolla on monipuolisesti tutkintoihin liittyviä opintoja. Henkilö voi kiinnostua yksittäisistä opintojaksoista tai laajemmista opintokokonaisuuksista. Opiskelemaan hakeutumisen motivaationa voi olla osaamisen kehittäminen omaksi iloksi tai työelämässä tarvittava osaamisen päivittäminen. 

Olemme Kareliassa kuitenkin havainneet, että motivaatiosta ja kiinnostuksesta huolimatta avoimen opinnot eivät aina lähdekään sujuvasti liikkeelle tai opintojaksojen suoritukset jäävät kesken. Asiakaslähtöisesti lähdimme miettimään, millaista palvelua voisimme avoimen amk:n puolella tarjota opiskelun tueksi. 

Avoimista ryhmäohjauksista henkilökohtaiseen ohjaukseen

Ensimmäisenä kokeiluna järjestimme syksyllä 2021 kaikille avoimia striimattuja verkko-ohjauksia. Verkko-ohjaukseen liityttiin avoimen ammattikorkeakoulun verkkosivulla olevalla teams-linkillä. Päädyimme verkko-ohjaukseen siksi, että se tavoittaa ihmiset laajasti ja mahdollistaa osallistumisen mistä tahansa. Opiskelijoita avoimessa ammattikorkeakoulussa on ympäri Suomea. Ajattelimme, että näin yhteisesti annettu ohjaus olisi tehokasta. 

Verkko-ohjauksissa kerrottiin yleisesti, millaista avoimessa amk:ssa opiskelu on ja miten opintoja kannattaa suunnitella ja aikatauluttaa. Osallistujilla oli mahdollisuus esittää itseään askarruttavia kysymyksiä. Verkko-ohjauksissa käsiteltiin erilaisia teemoja verkko-opiskelussa tarvittavien tunnusten käyttöönottamisesta opiskeluvinkkeihin.

Toimintatapaa kehitettiin matkan varrella, mutta vaikka tavoitteemme oli hyvä, niin yhteisiin verkko-ohjauksiin osallistuminen oli melko vähäistä. Totesimme, että emme tällä tavalla tavoittaneet juuri niitä henkilöitä, jotka eniten hyötyisivät ohjauksesta.

Halusimme tarjota henkilökohtaisempaa ohjausta ja otimme käyttöön ajanvarauksen. Henkilö pystyi varaamaan avoimen amk:n verkkosivulta Webropol-kyselyn kautta itselleen sopivan ajan ohjaukseen, joka toteutettiin joko teamsilla tai puhelimitse. Henkilökohtainen ohjaus havaittiin nopeasti toimivammaksi kuin yhteiset yleiset verkko-ohjaukset, joskin Webropolin kautta ajanvarausten hallinnointi oli hiukan kankeaa ja työlästä.

Samaan aikaan Kareliassa kehitettiin jatkuvan oppimisen käytänteitä sekä ohjaajien ohjausosaamista. Alettiin puhua uraohjauksesta, etenkin aikuisten ohjausta ajatellen. Avoimen amk:n ohjaus muutettiin jatkuvan oppimisen uraohjauksesi, joka kuvaa paremmin jatkuvaa oppimista palvelevaa toimintaamme. 

Uraohjausta jatkuvan oppimisen tarpeisiin

Jatkuvan oppimisen uraohjauksessa halusimme joustavoittaa palvelukokemusta ja tammikuun 2023 lopussa otimme käyttöön sähköisen ajanvarauskalenterin. Kalenteri on integroitu ohjaajien kalentereihin ja se näyttää vapaana ja varattavissa olevat ajankohdat. Asiakas voi sovittaa ohjausaikaa entistä paremmin omaan elämäänsä ja menoihinsa.

Ohjaus on maksutonta ja siihen varattava aika on kestoltaan puoli tuntia. Ohjaajan kalenterissa ajanvaraus kuitenkin on pituudeltaan yksi tunti niin, että ennen asiakkaan varaamaa aikaa on ohjaajalla viisitoista minuuttia aikaa valmistautua ohjaukseen ja samanlainen ”puskuri” on myös asiakkaan varaaman ajan jälkeen. Tämä aika mahdollistaa sen, että tarvittaessa ohjauskeskustelu voi jatkua hieman varattua aikaa pidempään tai esimerkiksi ohjaaja voi heti lähettää ohjauksessa sovittuja lisätietoja.

Ajanvarauksen yhteydessä asiakas valitsee, haluaako ohjauksen puhelimitse vai teams-yhteydellä sekä kertoo, mihin asiaan hän haluaa ohjausta ja neuvontaa.  Yleisemmin kysymykset liittyvät seuraaviin asioihin:  

  • avoimen ammattikorkeakoulun opintojen valinta ja niiden hyödyntämiseen osana tutkintokoulutusta
  • erilaiset opiskelumahdollisuudet
  • tutkintokoulutukseen hakeutuminen
  • kesken jääneen tutkinnon loppuun saattaminen 
  • alanvaihto ja uuden alan opiskelu
  • opintomaksut
  • työttömänä opiskelu

Henkilökohtaiselle ohjaukselle on tarvetta

Kokemuksemme ohjaajina ovat erittäin hyviä ja arvioimme mukaan useimmat ovat myös hyötyneet tästä mahdollisuudesta. Henkilökohtaiselle ohjaukselle on selvästi tarvetta, sillä ohjauksia on viikoittain. Osa varmasti hyötyy tekoälyyn perustuvasta ohjauksesta, mutta mitä henkilökohtaisimmista kysymyksistä ja yksilöllisimmistä ratkaisuista on kyse sitä enemmän voi olla tarvetta ohjaajan kanssa vuorovaikutuksessa käytävälle keskustelulle.


Mervi Lätti, erikoissuunnittelija, uraohjaaja

Niina Pennanen, opinto- ja uraohjaaja