Multi Location Classroom -kokeilu fysioterapian opetuksessa

Meneillään oleva pedagoginen muutos perinteisestä luokkaopetuksesta etäopetuksen kautta kohti entistä monimuotoisempia digitaalisia toteutustapoja myllertää korkeakoulupedagogiikkaa ja siihen käytettäviä välineitä. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala siirtyvät samanaikaisesti käyttämään erilaisia etäpalveluita erilaisten välineiden avulla. Fysioterapian opetus pyrkii pysymään kehityksen mukana kokeilemalla ja opettamalla tulevia ammattilaisia toimimaan muuttuvissa ja digitalisoituvissa toimintaympäristöissä. Karelia-ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden työ -hankkeessa käyttöönotetun Spotlight Studion Multi Location Classroom (MLC) -tila oli yksi Karelian fysioterapiakoulutusvastuun ohjausosaamisen opetuksen kokeilukohteista lukuvuonna 2022–2023.

Multi Location Classroom (MLC) -konsepti perustuu jaetun luokkahuoneen kokemukseen ja aidon tuntuiseen vuorovaikutukseen fyysisesti eri paikoissa toimivien ryhmien välillä. MLC-tilassa käytetään videokuvaa hyödyntävää konferenssi- ja esitysjärjestelmää, ja teknologian avulla yhdistetään tiloja yhdeksi opetus- tai neuvottelutilaksi verkon välityksellä. (DigiCampus 2021).

MLC-tilat fysioterapiakoulutuksessa – haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjausosaaminen on osa fysioterapian ydinosaamista (Suomen Fysioterapeutit ry 2023). Ohjausosaamisen käsite on laaja kattaen yksilö- ja ryhmäohjaamisen eri ikäisille ja eri toimintakyvyn omaaville erilaisissa toimintaympäristöissä, myös etäpalveluissa. Etäpalveluilla tarkoitetaan terveydenhuollossa asiakkaan/potilaan tutkimista/diagnostisointia, tarkkailua, seurantaa, hoitamista, ohjausta ja dokumenttien käsittelyä verkon välityksellä (Valvira 2022). Etäpalveluita säädellään tiukalla lainsäädännöllä muun muassa asiakkaan tietoisen suostumuksen ja salattujen yhteyksien käyttämisen velvoitteella (THL 2022, Sosiaali- ja terveysministeriö). Näiden erilaisten velvoitteiden vuoksi MLC-tilan tyyppiset tilat soveltuisivat mahdollisesti vain yleisen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävän liikuntaryhmän ohjaamiseen. Toki tällainenkin palvelu vaatii palvelunantajan tietoturvasuunnitelman (THL 2022). Lähtökohta MLC-tilojen kokeilulle on siis hyvin rajoitettu. Fysioterapian koulutusvastuussa tavoitteena on harjoitella ympäristöissä ja välineillä, jotka vastaavat käytännön työtä mahdollisimman hyvin.

Lähtökohtaisesti MLC-tilat eivät sovellu Kareliassa fysioterapian opetukseen, koska tarvittavaa välineistöä (hoitopöydät tarvikkeineen, terapia- ja tutkimusvälineet) ei ole saatavilla molemmissa olemassa olevissa MLC-tiloissa. Teoriaopetus toteutuu fysioterapian koulutusvastuussa nykyään yleensä flipped learning -tyyppisesti itsenäisenä opiskeluna, joten siihen ei tarvita kahta tavallista teorialuokkaa yhdistävää tilaa. Asiakastyöskentely tulee toteuttaa salattuja yhteyksiä käyttäen (Valvira 2022), myös opintojaksoihin integroiduissa harjoitteluissa. Näiden seikkojen vuoksi MLC-kokeilun teemaksi valikoitui liikuntaryhmän ohjaaminen.

MLC-tiloissa toteutettu etäohjauksen käytännön harjoittelu

Toteutimme lukuvuonna 2022-2023 sekä syys- että kevätlukukaudella ”Asiakaslähtöinen neuvonta ja ohjaus”-opintojakson etäohjaamisen käytännön liikunnanohjausharjoittelun MLC-tiloissa. Puolet opetusryhmästä oli Karelian Wärtsilä-kampuksen ja puolet Tikkarinteen kampuksen tiloissa. Niin kuin opetuksessa yleensä, lähiopetuksen aikana on opiskelijoita, jotka ovat estyneet saapumasta ja haluavat mukaan etänä. Tässäkin tapauksessa MLC-opetus muuttui hybridi-MLC-opetukseksi eli osa opiskelijoista oli mukana omilta kotikoneiltaan.

Karelian Tikkarinteen kampuksen MLC-tilaan voi tutustua alla olevan interaktiivisen kuvan kautta. Lisätietoja saa klikkaamalla vihreitä kuvakkeita.

Tarkoituksena oli ohjata 60 minuutin liikuntatuokio sydänkuntoutuksen kuormitusmallia noudattaen (pitkä alkuverryttely, kuormitusintervallit ja pitkä loppuverryttely). Tiimejä oli kuusi. Jokainen tiimi ohjasi 10 minuuttia hyödyntäen musiikkia ja seuraten osallistujien kuormittumista RPE-työkalulla (Rating of Perceived Exertion). Osallistujina olivat muut tiimit. Lopuksi oli reflektio ja saatujen kokemusten pohjalta etäohjaamisen huoneentaulun työstäminen tiimeittäin.

Näkyykö kuva, kuuluuko ääni?

Kokemuksia karttui sekä etäohjaamisesta että MLC-tilojen käytöstä. Ennakointia ja yllättäviin tilanteisiin varautumista tarvitaan sekä laitteita hallinnoivalta opettajalta että toimintaa ohjaavilta opiskelijoilta.

Laitteiden yhteydet tulee avata reilusti ennen ohjauksen alkua, koska ainakin näissä kokeiluissa MLC -yhdistymisessä meni bitti poikittain ihan tuskaa nostattavalla tavalla huolimatta opetusteknologia-asiantuntijan läsnäolosta ja avusta.

Kokeilun aikana Wärtsilän keskikamera ei yllättäen ollut käytettävissä. Tikkarinteen MLC-tilan keskikamera toimii loistavalla tavalla liikuntaryhmän ohjauksissa antaen selkeän ja silmänkorkeudelta tulevan kuvan muualla oleville osallistujille. Koko seinän kokoinen näyttö antaa illuusion samassa tilassa olemisesta, mikä luo yhteisöllisyyttä. Wärtsilän kamera sen sijaan kuvasi yläetuviistosta, mikä ei anna mahdollisuutta ilmeiden, eleiden ja harjoitteiden näkemiseen oikeasta perspektiivistä. Näin ollen illuusiota samassa tilassa olemisesta ei myöskään synny.

Joystickillä ohjattavat kulmakamerat toimivat loistavasti yksityiskohtien näyttämiseen, mutta niiden hienomotorista hallinnointia tulisi harjoitella huomattavan paljon ennen opetusta. Nyt osallistujat pääsivät välillä ilmaiseen ”Cinema2000-näytökseen” ja osa raportoi lieviä pyörrytyksen oireita kameran poukkoillessa ylös-ympäri-sinne-tänne. Tämän vuoksi käytimme pääasiassa keskikameraa Tikkarinteeltä ja yhtä vakaata kuvakulmaa Wärtsilästä.

Äänimaailman hallinta oli haastavaa. Yhtäaikainen musiikin ja ohjauspuheen jakaminen ei onnistunut ja muutenkin äänten volyymiä ei saatu säädetyksi järkevälle tasolle, nyt ääni kuului hyvin heikkona. Ratkaisuksi heikkoon kuuluvuuteen kokeiltiin langatonta mikkiä, mutta sekään ei parantanut instruktioiden kuuluvuutta. Näyttäisi siltä, että äänisäädöt toimivat kohtuullisesti, kun vain yksi puhuu eikä muuta hälyä, tässä tapauksessa töminää, musiikkia ja puuskutusta, ole. Äänisäädöt eivät jostain syystä välittäneet musiikkia, vaikka ohjausvuorossa olevan MLC-tilan äänimaailma oli hallittu ja tasapainoinen.

Fysioterapeuttiseen ohjaamiseen kuuluu dialogi ohjattavien kanssa ja esimerkiksi kuormittavuuden kysely harjoitteiden lepotauoilla. Vastaukset eivät kuuluneet ohjaavaan tilaan. Kuva ja ääni kulkivat ohjattaville eri nopeudella, jolloin syntyi koomisia tilanteita. Ja opetustilanteissahan se saa niin sanotusti kannat kattoon ja fokuksen ihan muuhun kuin opetusainekseen. Toisaalta se osaltaan kevensi tökkivän tekniikan aiheuttamaa turhautumista ja oman ohjausosuuden aiheuttamaa jännitystä.

Yhtä kokemusta rikkaampana tuleviin etäohjauksiin

Toteutuneiden opetus- ja ohjaustilanteiden pohjalta voitaneen sanoa, ettei MLC-tilojen teknologia ainakaan nykymuodossaan taivu fysioterapeuttiopiskelijoiden ohjausosaamiseen liittyvien liikuntatilanteiden ohjaamiseen. On myös epätodennäköistä, että tällaista teknologiaa löytyisi lähivuosina fysioterapeuttien harjoittelu- ja työpaikoista. Valviran (2022) mukaisesti fysioterapian toimipisteissä pyritään panostamaan sovelluksiin, joissa on suojattu etäyhteys. Mahdollisesti jotkut kuntokeskukset voisivat hyödyntää eri toimipisteidensä välillä tällaista MLC-etäyhteyttä. Jatkamme Diarium-potilastietojärjestelmän Navisec Health -etäyhteyspalvelun (entinen Viivi) kokeilua opintojaksoihin liittyvissä etäohjausharjoituksissa syksyllä käyttöön otettavan Zoomin ohella.

Kokeiluun osallistuneet fysioterapeuttiopiskelijat ovat kokemusta rikkaampia ja heillä on realistiseen ohjauskokemukseen perustuva, ohjauskokeilun reflektiossa laadittu etäohjaamisen huoneentaulu tiiminsä tukena tulevissa etäohjauksissa. Opettajana olen iloinen siitä, että uskalsin ottaa haasteen vastaan ja kokeilla uutta teknologiaa. Kiitos Karelian oppimisteknologiaa kehittäville kokeiluihin innostamisesta ja avusta kaikkea jännää kokeillessa!


Lähteet:

DigiCampus  2021. Multilocation Classroom pedagoginen käsikirja julkaistu. https://info.digicampus.fi/2021/03/01/multilocation-classroom-pedagoginen-kasikirja-julkaistu/ Viitattu 28.8.2023.

THL 2022. Tietoturvasuunnitelmat. https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/tietoturvasuunnitelmat. Viitattu 3.6.2023, päivitetty 20.5.2022.

Suomen Fysioterapeutit ry 2023. Fysioterapeutin ydinosaaminen. http://www.suomenfysioterapeutit.com/ydinosaaminen/ Viitattu 3.6.2023

Valvira 2022. Potilaille annettavat terveydenhuollon etäpalvelut. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut Viitattu 3.6.2023, päivitetty 8.2.2022.


Kirjoittaja:

Anu Pukki, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Logot: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, ESR/EAKR ja Vipuvoimaa EU:lta
Artikkelissa käsiteltävä teknologia on hankittu Tulevaisuuden työ -investointi (EAKR) hankkeessa. Artikkeli kuvaa miten hankittuja investointeja on kokeiltu tai otettu käyttöön Karelia-ammattikorkeakoulussa. Tulevaisuuden työ -investointi hankkeen päärahoittajana toimii Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Euroopan unionin EAKR-ohjelmasta.