Opet­ta­jan työelä­mä­jakso Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lu­eella – Siun sotessa tutus­tutti digi­taa­li­siin palveluihin

Artik­ke­lini käsit­te­lee koke­muk­siani opet­ta­jan työelä­mä­jak­solta, joka toteu­tui touko­kuussa 2023. Tutus­tu­mis­koh­teina olivat Siun soten Digi­taa­li­set palve­lut (sähköi­set 24/7-palve­lut, yhteis­asia­kas­oh­jaus ja Tule­vai­suu­den sosi­aali- ja terveys­kes­kus­hanke, etäpal­ve­lut ja asioin­ti­muo­to­jen moni­puo­lis­ta­mi­nen -hanke). Olen opet­ta­nut Kare­liassa moniam­ma­til­li­sia opin­toja vuoden 2014 opetus­suun­ni­tel­masta lähtien, ja minua kiin­nos­taa työelä­män muutos digi­ta­li­saa­tion myötä. Erityi­sesti toimin­taym­pä­ris­tön muutos, tule­vai­suu­den e-ammat­ti­lais­ten osaa­mi­nen sekä poti­laan, kansa­lai­sen ja ammat­ti­lai­sen roolit palve­lu­jen muut­tuessa kiinnostavat.

Siun soten sähköi­set 24/7-palve­lut

Tutus­tuin Siun soten 24/7-palve­lui­hin, joka käsit­tää omaolo-palve­lun, päivys­ty­sa­vun ja turva­pu­he­lin-palve­lun. Päivys­ty­sa­vun toimin­nassa asiakas soittaa ennen päivys­tyk­seen saapu­mista tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­selle, joka arvioi pitääkö asiak­kaan tulla päivys­tyk­seen, tai hänelle anne­taan toimin­taoh­jeet tilan­teen hoita­mi­seksi ilman päivys­tyk­sessä käyntiä. Tämä palvelu vaikut­taa päivys­tyk­sen ruuh­kau­tu­mista vähen­tä­västi, koska asiak­kaalle voidaan infor­moida, onko mm. päivys­tyk­seen pitkä jono. Näitä puhe­luita tulee yhteensä 100 000 kpl vuodessa, mikä tarkoit­taa 250 puhelua/vrk. Turva­pu­he­lin­soit­toja tulee 1250 puhelua koko maakun­nan alueella vuoro­kau­dessa. Ensi­lin­jalle tulee 20-30 puhelua päivässä. Palve­lussa on ruuh­kai­sinta maanan­taista perjan­tai­hin. Hoita­jat työs­ken­te­le­vät ensi­lin­jalla neljässä vuorossa. 

Terveys­a­se­milla käytössä oleva omaolo-palvelu on osa asiak­kaille tarjot­ta­vasta 24/7-palve­lusta. Omao­lossa on tällä hetkellä Siun soten alueella 1-5 erilaista terveyspalvelua.

Sairaan­hoi­ta­jat tekevät tässä yksi­kössä hoidon tarpeen arvioin­tia. Heillä on käytös­sään kiireel­li­sen hoidon perus­teet -sivusto palve­lun yhte­näi­syy­den saavut­ta­mi­seksi. Näissä palve­luissa koros­tuu hoito­hen­ki­lö­kun­nan vahva osaa­mi­nen, jossa työko­ke­mus on merki­tyk­sel­listä. Yhteis­asiak­kuuk­sissa yhteis­työ koros­tuu ja ammat­ti­lais­ten resurs­si­pu­lan vuoksi näiden asia­kas­ryh­mien päivys­tyk­sen käyttö on lisään­ty­nyt. Näis­sä­kin palve­luissa näkyy ammat­ti­lais­ten työn muutos. Osa henki­lös­töstä tekee työtä etätyönä kotoa käsin kaksi päivää kolmen viikon jaksossa. Työvuo­rot ovat aamu- tai väli­vuo­roja, joissa tehdään hoidon tarpeen arviointia.

Tietä­myk­seni ja käsi­tyk­seni sote palve­lui­den parissa työs­ken­te­le­vien ammat­ti­lais­ten työn muutok­sesta vahvis­tui enti­ses­tään tämän työelä­mä­jak­son aikana. Tämä on tärkeää huomioida opetuk­sessa ja opis­ke­li­joi­den teoriao­pin­noissa ja klii­ni­sissä harjoit­te­luissa. Sote-palve­lut ovat muut­tu­neet, ja tulevat vielä muut­tu­maan moni­puo­li­sem­miksi palve­lun toteu­tuk­sen osalta, ja se vaikut­taa myös ammat­ti­lais­ten työnkuvaan.

Ensi­lin­jalla on palve­lussa mukana myös tietyt polikli­ni­kat, eli niihin tulevat puhelut (n. 20-30 puhelua päivässä) ohjau­tu­vat 24/7-yksik­köön. Puhe­lui­den asiat koske­vat enim­mäk­seen lähete- tai ajan­va­raus­asioita. Ammat­ti­lai­silla on käytössä Palve­lu­kä­si­kirja, jossa on toimin­taoh­jeet ammat­ti­lais­ten käyt­töön kirjal­li­sina. Sosi­aa­li­päi­vys­tyk­sen palve­lu­jen tarve tulee esille päivys­tyk­sen toimin­nassa toistuvasti.

Turva­pu­he­lin­toi­minta

Turva­hake-toiminta tarkoit­taa turval­li­suus­hä­ly­tys­kes­kusta, jossa hoide­taan turva­pu­he­lin­toi­min­taan liit­ty­viä asioita. Tämä toiminta siirtyy loppu­vuo­deksi tilan­ne­kes­kuk­seen. Tässä puhe­lin­pal­ve­lussa työs­ken­te­lee 2 työn­te­ki­jää kahdessa vuorossa, aamui­sin ja iltai­sin klo 7-19 välillä. Puhe­luita tulee noin 1154 päivässä. Turva­ha­kessa hoide­taan vain turva­pu­he­lin­hä­ly­tyk­siin liit­ty­vää toimin­taa, ei hoidon tarpeen arvioin­tia eikä päivys­tys­a­pu­toi­min­taa. Tämä yksikkö hoitaa terveys­kes­kus­jo­noja klo 16 jälkeen. 

Yhteis­asia­kas­oh­jaus

Pereh­dyin Siun soten yhteis­asia­kas­oh­jauk­seen ja sen toteu­tuk­seen Niini­vaa­ran terveys­a­se­malla. Yhteis­asia­kas­oh­jaus tarkoit­taa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon yhteis­toi­min­taa. Sen tavoit­teena on koko­nais­val­tai­nen palve­lui­den ja tuen tarpeen arviointi, suun­nit­telu sekä koor­di­nointi tilan­teissa, joissa asiakas tarvit­see laajasti tukea. Asiak­kaalle laadi­taan hänen kans­saan yhteis­työssä yksi­löl­lis­ten tarpei­den mukai­nen suun­ni­telma ja hänen tarvit­se­mansa palve­lu­ko­ko­nai­suus. Tarvit­taessa asiak­kaalle nime­tään vastuutyöntekijä(t).

Sosi­aali- tai tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen tunnis­taa asiak­kaan yhteis­asiak­kuu­den tarpeen. Yhteis­työtä tehdään aina asiak­kaan kirjal­li­sella suos­tu­muk­sella, joka mahdol­lis­taa yhteis­asia­kas­toi­min­nassa tapah­tu­vaan tieto­jen hankin­nan, käytön ja luovutuksen.

Kuvassa 1 kuva­taan yhteis­asia­kas­oh­jaus asiakaskokemuksena. 

Vasemmalta oikealle etenevä kuvio jossa kuvataan asiakkuuden vaiheet: yhteisasiakkuuden tarpeen tunnistaminen, yhteydenotto asiakkaaseen, tapaaminen jossa kartoitetaan asiakkaan tilanne, terveys- ja hoitosuunnitelman tekeminen.
Kuva 1. Yhteis­asia­kas­oh­jaus asia­kas­ko­ke­muk­sena Lähde: Kivinen ja Linervo 2021.

Yhteis­asia­kas­toi­min­nassa asia­kas­koor­di­naat­tori hoitaa nimet­tyä vastuu­aluetta ja erikoi­sai­raan­hoi­don osuutta. Asia­kas­koor­di­naat­to­reille on Siun sote jaettu neljään aluee­seen. Aikai­sem­min palve­lun alku­vai­heessa ammat­ti­ni­mike oli asia­kas­oh­jaaja. He tekevät asiak­kaan kanssa yhdessä terveys- ja hoito­suun­ni­tel­man, jossa pyri­tään kartoit­ta­maan asiak­kaan palve­lui­den tarve. Asiak­kaat ovat niitä, joiden palve­lu­jen tarve liittyy sekä terveys- että sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin. Asia­kas­ai­nes on laajen­tu­nut myös työi­käi­siin ja nuoriin. Myös tässä toimin­nassa on käytössä etäkon­tak­tit, joita on noin 500 vuodessa. Asia­kas­ta­paa­mi­sia on yhteensä noin 830-1100 vuodessa. Uusia asiak­kaita tulee kuukausit­tain noin 20. Entisiä asiak­kaita palau­tuu palve­lun pariin 10-20 kuukau­den aikana.

Tällä hetkellä tämä toimia­lue on oma yksikkö, jossa työs­ken­te­lee viisi alue­koor­di­naat­to­ria. Lapsi­per­heitä varten on käytössä yhteis­asiak­kuus­tiimi. Toiminta liittyy TulKoti -hank­keen 2022-2023 eli Kansal­li­seen Tule­vai­suu­den kotona asumista tukevat palve­lut -hank­keen Pohjois- Karja­lan alueel­li­seen kehit­tä­mis­työ­hön. Siun Sote – Tule­vai­suu­den kotona asumista tukevat palve­lut -” Meijän oma turval­li­nen arki” -hanke pyrkii lisää­mään koti­hoi­don vaikut­ta­vuutta ja toteut­ta­maan koko Siun soten alueelle ympä­ri­vuo­ro­kau­tista koti­hoi­toa. Hank­keen pyrki­myk­senä on vahvis­taa kuntou­tus­osaa­mista ja tunnis­taa eri siir­ty­mä­vai­hei­den kuntou­tus­tar­peet. Hanke myös edistää moniam­ma­til­lista henki­lös­tö­ra­ken­netta, tehtä­vä­ku­via ja uusia rekry­toin­ti­kei­noja. Olemassa olevien digi­taa­li­sia palve­lu­jen tai työka­lu­jen tehos­ta­mi­nen kuuluu hank­keen tavoit­tei­siin. Pereh­dyin myös palve­lue­si­hen­ki­lön työn­ku­vaan ja toimin­nan kehittämiseen.

Yhteis­asiak­kuu­den tunnus­merk­kejä asiak­kaan arjessa ovat: paljon palve­lui­den käyttöä, hallit­se­ma­tonta palve­lui­den käyttö, usean toimia­lan palve­lut käytössä, useita hoita­via tahoja, tois­tu­vat suun­nit­te­le­mat­to­mat yhtey­de­no­tot, työt­tö­myys, talou­del­li­nen huoli ja yksinäisyys.

Siun sote on ottanut Laatu­por­tin asiak­kai­den käyt­töön. Tämä mahdol­lis­taa asiakkaan/potilaan ilmoi­tuk­set hänen huomiois­taan potilasturvallisuudessa.

Tule­vai­suu­den sosi­aali- ja terveys­kes­kus­hanke, etäpal­ve­lut ja asioin­ti­muo­to­jen yhte­näis­tä­mi­nen- hanke

Tutus­tuin Siun soten Kehit­tä­mi­syk­si­kön toimin­taan ja siellä erityi­sesti TULSOTE -hank­kee­seen eli Tule­vai­suu­den sosi­aali- ja terveys­kes­kus­hanke 2020-2023 -hank­kee­seen. Minulle esitel­tiin myös moni­pal­ve­luau­ton pilo­toin­tia ja digi­so­te­kes­kuk­sen toimin­taa ja tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mia. Pääsin osal­lis­tu­maan myös hank­kei­den väli­seen yhteistyöpalaveriin.

Digi­sote-keskuk­sen toimin­nassa ja sen kehit­tä­mi­sessä nousee esille asiakas ja palve­lu­noh­jaus, työn muutos sekä liik­kuva työ.   Nämä vaati­vat ammat­ti­lai­silta valmiutta moniam­ma­til­li­seen työs­ken­te­lyyn, työpis­teen vaih­dok­siin ja asia­kas­läh­töi­seen ajatteluun.

TULSOTE-hanke toimii Yhte­näi­set palve­lut -toimia­lu­eella. Kehit­tä­mi­syk­si­kössä on neljä vaki­tuista työn­te­ki­jää, mutta koko­nai­suus koostuu 100 hengen työpa­nok­sesta. Hank­keet tekevät yhteis­työtä ja hanke­suun­ni­telma perus­tuu toimia­luei­den tarpei­siin. Pääpaino on kehit­tää perus­ta­son palve­luita ja hoitoon pääsyä. Tavoit­teena on ottaa käyt­töön moni­nai­sempi sote­kes­kus, josta kansa­lai­set saavat avun yhdellä yhtey­de­no­tolla. Hank­keessa kehi­te­tään etäpal­ve­luita ja tilan­ne­kes­kuk­sen toimintaa.Hanke kattaa kunnat, järjes­töt, stra­te­gi­set kump­pa­nit, Pohjois-Karja­lan sosi­aa­li­tur­vayh­dis­tys ry.

Digi­sote-keskuk­sen toimin­nassa kehi­te­tään asiak­kaille tarjot­ta­vaa digi­tu­kea ja pain­opis­teenä ovat perus­pal­ve­lut. Tavoit­teena on, että 1. vuoden aikana perus­ta­son yhtey­de­no­toista 10% ohjau­tuu digi­pal­ve­luun. Sähköi­sen asioin­nin väylän kehit­tä­mi­nen on tavoit­teena. Tärkeintä on määri­tellä mitä palve­luita tarjo­taan, kenelle tarjo­taan ja kuka ne toteut­taa. Palve­lu­muo­toilu on tärkeässä roolissa.

Siun sote on toteut­ta­nut Moni­pal­ve­luauto-kokei­lun, jossa kokeil­tiin suun tervey­den­huol­lon sekä sairaan­hoi­ta­jan palve­luita erityi­sesti haja-asutusa­lu­een asuk­kaille.  Kokei­lun tavoit­teena oli paran­taa palve­lui­den saata­vuutta sekä saavu­tet­ta­vuutta. Asiak­kaat kokivat palve­lut saata­viksi, helpoiksi ja vaivat­to­miksi, koska ne tuotiin lähelle asiakasta.

Digi­sote-keskuk­sen kehit­tä­mi­sen yhtey­dessä keskus­tel­laan Siun sotessa terveys­a­se­ma­toi­min­nan, kivi­jal­ka­pal­ve­lui­den ja digi­pal­ve­lui­den toteu­tuk­sesta palve­lustra­te­gian ohjaa­mana. Tavoit­teena on, että digi­so­te­kes­kus tarjoaa asiak­kaille palve­luja ajasta ja paikasta riip­pu­matta. Kehit­tä­mi­syk­si­kön roolina on hank­kei­den avulla selvit­tää ja taus­toit­taa kehitystyötä.Kehittämiskohteina ovat mm.Omaolo-palvelu, avoin yhtey­den­otto käytäntö ja video­vas­taan­otto. Kyvyk­kyys-hank­keessa tuetaan digio­saa­mista ja digi­sote-keskuk­sen toimin­nan kehittämistä.

Työelä­mä­jakso toi uusia näkö­kul­mia opetukseen

Työelä­mä­jakso antoi minulle sote-alan opet­ta­jana vahvis­tusta tule­vai­suu­den sote­pal­ve­lui­den kehit­ty­mis­suun­nasta ja infor­maa­tiota siitä mitä näkö­kul­mia opetuk­sessa tulee koros­taa. Asia­kas­läh­töi­syys ja moni­toi­mi­juus koros­tu­vat tämän päivän ja tule­vai­suu­den asia­kas­kon­tak­seissa. Palve­lut ja työ muut­tu­vat ja samalla myös ammat­ti­lais­ten toimen­ku­vat. Kare­liassa sote-alan opetus­suun­ni­tel­man moniam­ma­til­li­set opinnot ovat olleet oikea valinta opetus­suun­ni­tel­ma­työssä. Niiden avulla me korkea­kou­luna tuemme moniam­ma­til­lista ja monia­laista osaa­mista meiltä valmis­tu­vien ammat­ti­lais­ten osaa­mi­sessa. Työelä­mä­jak­solla syntyi ajatuk­sia ja suun­ni­tel­mia yhteis­työstä opetuk­sessa, käytän­tö­jen juur­rut­ta­mi­sessa sekä osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­sessa tule­vien ja nykyis­ten ammat­ti­lais­ten työssä. 


Lähteet:

Kivinen, P. & Linervo, N. 2021. Yhteis­asia­kas­oh­jaus Siun sotessa – palve­lu­kon­sep­tin kuvaus. Siun soten julkai­suja | 3/2021

Siun sote 2023. Moni­pal­ve­luau­ton konsepti ja kokeilu Siun sotessa. https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/monipalveluauton-konsepti-ja-kokeilu-siun-sotessa

Artik­ke­li­kuva: Freepik


Kirjoit­taja:

Helena Ikonen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu