sairaanhoitaja erillishaku

Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karjalaan -hankkeessa kehitetään työnan­ta­ja­läh­töinen rekry­tointi-, toteut­tamis- ja työllistymismalli

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Siun sote käynnis­tävät vuoden 2024 alussa Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karjalaan -hankkeen, jossa kehitetään Pohjois-Karjalaan räätä­löity työnan­ta­ja­läh­töinen ulkomaa­lais­taus­taisiin henki­löihin kohdentuva rekry­tointi-, toteut­tamis- ja työllis­ty­mis­malli sairaanhoitajakoulutukseen.

Ennusteen mukaan Siun sotessa työsken­te­le­vistä sairaan­hoi­ta­jista moni on eläköi­ty­mässä lähivuosina ja sama ennuste on näkyvissä myös pitkällä aikavä­lillä. Sairaan­hoi­tajan avoimiin tehtäviin ja sijai­suuksiin on pulaa hakijoista.

– Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa hakija­määrät sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tukseen ovat laskeneet ja osa valituista keskeyttää koulu­tuksen. Tarvitaan uuden­laisia keinoja henki­löstön riittä­vyyden varmis­ta­mi­seksi, kertoo koulu­tus­pääl­likkö Kaisa Laatikainen.

Hankkeen myötä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa käynnistyy syksyllä 2024 sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus, jossa 25 ulkomaa­lais­taus­taista sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lijaa aloittaa opinnot kieli­tue­tusti. Vuonna 2022 tehdyn tarve­sel­vi­tyksen mukai­sesti pilot­ti­kielenä toimii venäjä.

– Koulutus on suomen­kie­linen, mutta käytämme opetuksen tukikielenä venäjää. Tavoit­teena on jatkuva, vuosittain työnan­tajan kanssa toteu­tettava koulu­tus­malli, joka voidaan toteuttaa eri kielillä senhet­kisen tarpeen mukai­sesti. Mallin monis­ta­minen muille, etenkin osaajapula-aloille, on myös mahdol­lista tulevai­suu­dessa, jatkaa Kaisa Laatikainen.

Siun sote työllistää osapäi­väi­sesti kaikki hankkeeseen osallis­tuvat opiske­lijat opintojen aikana hoitoalan työteh­täviin. Valmis­tu­mis­vai­heessa syksyllä 2027 opiske­li­jalle tarjotaan kokoai­kaista työtä sairaan­hoi­tajana Pohjois-Karjalan alueella.

– Pitkällä aikavä­lillä kansain­vä­listen sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joiden määrä lisää alan ammat­ti­laisten määrää maakun­nassa. Kehitämme myös valmen­nuksia työyh­tei­söille kansain­vä­listen opiske­li­joiden ja työnte­ki­jöiden vastaa­not­ta­miseen, kertoo hanke­pääl­likkö Ulla Tiainen Siun sotesta.

Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karjalaan hanke, 1.1.2024-31.12.2027 (ESR+ ). Ryhmä­hanke, pääto­teuttaja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja osato­teuttaja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue.