Tieto­tarve on ilmiön tunnistamista

Tiedolla johta­mi­nen on syste­maat­ti­nen prosessi, joka sisäl­tää useita erik­seen määri­tel­tyjä vaiheita. Syste­maat­ti­suu­della varmis­te­taan, että päätök­sen­teon­tu­kena käytetty tieto pysyy saman­lai­sena ja luotet­ta­vana. Kun tiedon­muo­dos­tuk­sessa tois­te­taan samat asiat saman­lai­sina, saatava tieto on keske­nään vertai­lu­kel­poista. Sen käyttö myös on mahdol­lista, kun tiede­tään mitä tieto sisäl­tää ja siihen pysty­tään luomaan hyvät meta-tiedot. Meta­tie­dot kuvaa­vat sitä, mitä tieto itsea­siassa sisältää.

Tiedolla johta­mi­sen kehä sisäl­tää vaiheet 1) tieto­tar­peen määrit­tä­mi­nen, 2) tiedon keruu, 3) tiedon käsit­tely, 4) tulkinta ja 5) vaiku­tuk­set. Näissä kaikissa vaiheissa on omat erityis­piir­teensä ja ne voidaan pilkkoa osiin. Ohei­sella videolla on käytän­nön­läh­tei­siä vink­kejä, kuinka tiedolla johta­mi­sen kehän eri osat voidaan ottaa haltuun.

Video on kaik­kien hyödyn­net­tä­vissä Avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kirjas­tossa (aoe.fi) Opet­ta­jat voivat käyttää sitä vapaasti omassa opetuk­ses­saan, ja opis­ke­li­jat voivat hyödyn­tää sitä lisä­ma­te­ri­aa­lina oman opis­ke­lunsa tukena.

Videon käsi­kir­joi­tus ja toteu­tus: Tiina Soini­nen & Katja Sorjo­nen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Video on toteu­tettu osana Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­pal­ve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa (SoTy­Digi) -hanketta.

Artik­ke­li­kuva: wayho­mes­tu­dio / Freepik