Ikä- ja muistiys­tä­väl­lisen Kaivan­non­puiston avajaisia vietetään 21.9.2023

Joensuun Pentti­län­rantaan Pielisjoen varteen on valmis­tunut ikä- ja muistiys­tä­väl­linen puisto­ym­pä­ristö. Avajaisia vietetään Muisti­vii­kolla Maailman Alzheimer-päivänä.

Aika: torstai 21.9.2023 klo 14–16
Paikka: Kaivan­non­puisto, Pentti­län­ranta, Lions-Ruusu­puistoa vastapäätä

Kaivan­non­puiston ideaoivat Muistiak­tiivit, jotka ovat itse muisti­sai­rauteen sairas­tu­neita ihmisiä. Alue suunni­teltiin ja toteu­tettiin Joensuun kaupungin, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Pohjois-Karjalan Muisti ry:n yhteis­työnä. Muistiys­tä­väl­lisyys oli alueen suunnit­telua johtava teema. Kaivan­non­puiston tavoit­teena on edistää hyvää elämää muistiys­tä­väl­li­sessä yhteiskunnassa.

Virkis­tys­reitti on suojel­lulla alueella, jossa kunnioi­tetaan luontoa. Luonnolla on myönteistä vaiku­tusta jo sellai­senaan, ja ympäristöön tehtiin vain tarpeel­lisia, kulke­mista helpot­tavia muutoksia. Reitti on noin puolen kilometrin mittainen ja avoin kaikille.

– Opaskyltit auttavat virit­tymään paikkaan ja herät­te­levät tahtoa lähteä kokemaan jotain. Tutun­omai­selta polulta ei voi eksyä. Reitiltä voi löytää elämyksiä, hyvin­vointia edistäviä tehtäviä ja leväh­dys­paikkoja, kertoo toimin­nan­johtaja Leena Knuuttila Pohjois-Karjalan Muisti ry:stä.  

Avajaisten ohjel­massa on

  • terveh­dys­pu­heen­vuoroja
  • sävel­tuo­kioita ja musii­kil­lisia elämyksiä
  • muisti­asian­tun­ti­joita tavat­ta­vissa Käräjäkivillä
  • Muistiak­tiiveja tavat­ta­vissa Lapsuuden kivellä
  • opiske­li­joiden ohjaamia tuokioita
  • hanke­toi­mi­joiden kohtaa­misia ja luontobingo
  • tarjoilua

Muisti­vii­kolla halutaan lisäksi muistuttaa, että jos sinulla tai lähei­selläsi on muisti­sairaus, ota rohkeasti yhteyttä muistiasiantuntijoihin.

Terve­tuloa Kaivannonpuistoon!

Joensuun kaupunki
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Pohjois-Karjalan Muisti ry.

Kaivan­non­puisto – ikä- ja muistiys­tä­väl­linen puisto­ym­pä­ristö 1.4.2023–31.1.2024. Hanketta hallinnoi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja rahoittaa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto AKKE-rahoituksella.