Moniam­ma­til­linen tieto on organi­saa­tiolle arvokasta

Moniam­ma­til­li­sella tiedon­muo­dos­tuk­sella voidaan ymmärtää asiaa tai työteh­tävää paremmin ja saada tuo uusi ymmärrys osaksi ammattikäytäntöjä.

Perin­tei­sessä organi­saa­tiossa ammatit toimivat usein erillään toisistaan. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia organi­saation rattaiden pyöri­miseen, jos tieto ei liiku tarpeeksi nopeasti eri tehtävien välillä. Usein organi­saatiot pyrkivät poistamaan tätä ongelmaa yhteistyön ja moniam­ma­til­li­suuden avulla.

Moniam­ma­til­li­suu­dessa useamman eri ammat­ti­hen­kilön tieto yhdistyy osittain yhtei­seksi, jaetuksi, tiedoksi. Prosessina moniam­ma­til­lisen tiedon muodos­tu­minen ei kuitenkaan ole aivan yksin­ker­taista, vaan siinäkin voidaan kohdata erilaisia haasteita ja kypsyys­vai­heita. Usein todel­lista moniam­ma­til­li­suutta edeltää nk. liminaa­litila, jossa yhteinen tieto vähitellen kypsyy jaetuksi.

Lopulta yhteinen, uusi ja jaettu, tieto sisäistyy ammat­ti­laisten uudeksi osaami­seksi. Tällainen uusi osaaminen on erittäin arvokasta tieto-taitoa organi­saation sisällä. 

Oheisella videolla käydään moniam­ma­til­lisen tiedon­muo­dos­tuksen prosessia tarkemmin läpi:

Video on kaikkien hyödyn­net­tä­vissä Avointen oppima­te­ri­aalien kirjas­tossa. Opettajat voivat käyttää sitä vapaasti omassa opetuk­sessaan sekä opiske­lijat voivat hyödyntää sitä lisäma­te­ri­aalina oman opiske­lunsa tukena.

Videon käsikir­joitus ja toteutus: Tiina Soininen & Katja Sorjonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Video on toteu­tettu osana Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi) -hanketta.

Artik­ke­likuva: pch.vector / Freepik