Moniam­ma­til­li­nen tieto on orga­ni­saa­tiolle arvokasta

Moniam­ma­til­li­sella tiedon­muo­dos­tuk­sella voidaan ymmär­tää asiaa tai työteh­tä­vää parem­min ja saada tuo uusi ymmär­rys osaksi ammattikäytäntöjä.

Perin­tei­sessä orga­ni­saa­tiossa ammatit toimi­vat usein eril­lään toisis­taan. Tämä saattaa aiheut­taa ongel­mia orga­ni­saa­tion rattai­den pyöri­mi­seen, jos tieto ei liiku tarpeeksi nopeasti eri tehtä­vien välillä. Usein orga­ni­saa­tiot pyrki­vät pois­ta­maan tätä ongel­maa yhteis­työn ja moniam­ma­til­li­suu­den avulla.

Moniam­ma­til­li­suu­dessa useam­man eri ammat­ti­hen­ki­lön tieto yhdis­tyy osit­tain yhtei­seksi, jaetuksi, tiedoksi. Proses­sina moniam­ma­til­li­sen tiedon muodos­tu­mi­nen ei kuiten­kaan ole aivan yksin­ker­taista, vaan siinä­kin voidaan kohdata erilai­sia haas­teita ja kypsyys­vai­heita. Usein todel­lista moniam­ma­til­li­suutta edeltää nk. limi­naa­li­tila, jossa yhtei­nen tieto vähi­tel­len kypsyy jaetuksi.

Lopulta yhtei­nen, uusi ja jaettu, tieto sisäis­tyy ammat­ti­lais­ten uudeksi osaa­mi­seksi. Tällai­nen uusi osaa­mi­nen on erit­täin arvo­kasta tieto-taitoa orga­ni­saa­tion sisällä. 

Ohei­sella videolla käydään moniam­ma­til­li­sen tiedon­muo­dos­tuk­sen proses­sia tarkem­min läpi:

Video on kaik­kien hyödyn­net­tä­vissä Avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kirjas­tossa. Opet­ta­jat voivat käyttää sitä vapaasti omassa opetuk­ses­saan sekä opis­ke­li­jat voivat hyödyn­tää sitä lisä­ma­te­ri­aa­lina oman opis­ke­lunsa tukena.

Videon käsi­kir­joi­tus ja toteu­tus: Tiina Soini­nen & Katja Sorjo­nen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Video on toteu­tettu osana Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­pal­ve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa (SoTy­Digi) -hanketta.

Artik­ke­li­kuva: pch.vector / Freepik