Tieto ohjaa toimintaa ja parantaa tehokkuutta

Erilaisten laitteiden tuottama tieto ohjaa käyttäy­ty­mis­tämme, halusimme sitä tai emme. Sähkön kulutuk­sesta kertova lukema kannustaa säästämään sähköä ja makuu­huo­neessa sängyn alla vaaniva vaaka voi melkein huomaa­matta ohjata kättä enemmän salaat­ti­lau­tasen kuin kebabin suuntaan. Tietoa saa nykypäivänä valtavia määriä ja sitä myös tarvitaan.

Urhei­lu­kello kannustaa liikkumaan, hybri­diauto säästämään polttoainetta

Yksin­ker­tai­sem­pikin urhei­lu­kello kertoo prosent­teina päivän liikun­ta­ta­voitteen. Aikai­semmin on ehkä kuvitellut liikku­vansa riittä­västi, mutta prosentit eivät nykytek­nii­kalla enää valehtele ja liikku­misen määrä voi olla yllät­tävän vähäistä. Urhei­lu­kello on hankittu liikun­nal­li­sista syistä ja on hieman koukut­ta­vaakin saada liikun­ta­pro­sentit täyteen joka päivä. Asioilla käydään useammin kävellen, jotta saataisiin lisää prosentteja. Lahjo­maton urhei­lu­kello lisää liikunnan määrää, koska tieto määrästä on saatavilla.

Hybri­di­au­tolla on saman­kal­tainen vaikutus. Auto on ostettu, koska halutaan säästää polttoai­netta. Nykyään autot tarjoavat paljon tietoa ja omaa ajota­paansa voi seurata monella mitta­rilla. Kaasua painaessa polttoaineen kulutus­mittari hyppää ikäviin lukemiin ja kovemmin kiihdyt­täessä myöskin eco-ajotavan prosent­tiosuus pienenee. Kevyellä kaasulla auto kulkee mukavasti sähköllä ja polttoai­netta säästyy. Keski­ku­lu­tuk­sesta kertova lukema olisi mukava saada mahdol­li­simman alas ja auton tarjoama tieto auttaa siinä huomat­ta­vasti. Koska tietoa on saata­villa, voi talou­del­li­sempaan ajotapaan pyrkiä.

Kodin energian­ku­lutus näkyviin

Hehku­lampun vaihtu­mista energian­sääs­tö­lam­puksi ei juurikaan sähkö­las­kussa huomaa. Huone­läm­pö­tilan pudot­ta­minen asteella on yhtä lailla melko näkymätön toimenpide ja hyödyn totea­minen voi olla lähinnä uskomuksen varassa. Energiaa säästävien toimen­pi­teiden täytyy olla melko mittavia, että ne näkyvät laskussa.

Kodin remonttien yhtey­dessä joskus päivi­tetään myös talotek­niikkaa. Näytöltä voi nähdä esimer­kiksi sen hetken sähkön kulutuksen. Kun valot sammuttaa, kulutus pienenee ja sen voi varmistaa näytöltä. Näyttö myös kertoo, paljonko suihkussa käynnit maksavat. Ehkä tieto auttaa huomaamaan, että suihkua ei tarvitse pitää koko ajan päällä ja energiaa säästyy. Koska tietoa on saata­villa, voi energiaa säästäviin toimin­ta­ta­poihin opetella ja tulokset ovat mitattavissa.

Pörssi­sähkön hinnat ovat nähtä­villä monessa paikassa. Tämän tiedon avulla voi tarkkaan laskea, kuinka paljon pesukoneen käyttö maksaa. Päivällä pyykin pesu voi maksaa monikym­men­ker­tai­sesti verrattuna yöksi ajastettuun pesuun. Sähkön kulutus hintoineen näkyy lähes heti sähkön myyjän palvelusta.

Kiinteis­töstä kerätty tieto voi pienentää käyttökustannuksia

Suurem­missa kiinteis­töissä talotek­nii­kassa on ollut monen­laisia mittauksia jo pitkän aikaa. Tekniikka kuitenkin kehittyy jatku­vasti ja mittaus­mah­dol­li­suuksia tulee koko ajan lisää.

Ilman­vaihto voidaan säätää optimaa­li­seksi ottaen huomioon tilojen käyttöaste ja ajankohta. Lämmitys ja jäähdytys voidaan säätää tilakoh­tai­sesti, jolloin kaikissa tiloissa on sopiva lämpötila. Tarkempi automaat­tinen säätö pienentää käyttö­kus­tan­nuksia ja säästetyt eurot voidaan näyttää lähes reaaliai­kai­sesti tietoa tarvitseville.

Koska kiinteistön kustan­nukset voidaan yksilöidä tarkasti, voidaan tehok­kuutta myös vaatia. Tutki­malla kiinteis­töstä kerättyä tietoa voidaan yksilöidä ongel­ma­kohtia ja vaikuttaa niihin. Eri tietoja yhdis­te­le­mällä voidaan päätellä, vaikut­taako jokin kiinteistön tekninen ratkaisu tai ominaisuus vaikkapa sairaus­pois­sao­loihin tai asiakastyytyväisyyteen.

Laitteis­toilta ja järjes­tel­miltä voidaan vaatia tehok­kuutta, joka voidaan todentaa kiinteistön mittauk­silla. Tehok­kaita ratkaisuja pyritään myös aktii­vi­sesti etsimään ja tulokset voidaan helposti todentaa. Vaikka varsi­naista tarvetta ei paran­nuk­sille olisikaan, kattavat tiedot mahdol­lis­tavat järjes­telmien kokeiluja ja optimointeja suhteel­lisen lyhyellä aikavä­lillä. Tieto tulok­sista tulee nopeasti ja tietoa voidaan verrata järjes­telmän aikai­sempaan toimintaan helposti. Myös muutosten vaiku­tusta muihin järjes­telmiin voidaan tarkastella.

Kiinteistön mittauk­silla voidaan esimer­kiksi seurata jäteja­keiden kerty­mistä. Kun tämä tieto esitetään kiinteistön käyttä­jille, kannustaa se vähen­tämään syntyvän jätteen määrää, vaikka sitä ei erityi­sesti tavoi­tel­tai­sikaan. Monia muita, niin pieniä kuin suuriakin, tehok­kuuden paran­nuksia tavoi­tellaan, jos vain tulokset ovat mitat­ta­vissa ja toden­net­ta­vissa suhteel­lisen lyhyellä aikavä­lillä. Vuosia kestä­vissä optimoin­ti­pro­jek­teissa alkavat ulkoiset tekijät vaikut­tamaan tuloksiin, jolloin tulosten tarkkuus ja luotet­tavuus kärsivät. Nykypäivänä tuloksia saadaan sekun­neissa ja pieniä paran­nuksia kiinteistön toimintaan voidaan tehdä vaikka kahvi­tauolla. Ilman suhteel­lisen nopeasti toden­net­tavia tuloksia optimointeja tuskin tehtäisiin kovinkaan usein.


Kirjoittaja:

Jari Kuusisto, projek­ti­suun­nit­telija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Freepik