Tukea digi­roh­keu­den löytämiseen

Digi­ta­li­saa­tion kehitys on tuonut digi­pal­ve­lut osaksi jokai­sen kansa­lai­sen arkea. Tarvi­taan digi­roh­keutta ja -taitoja digi­pal­ve­lui­den mahdol­li­suuk­sien hyödyn­tä­mi­seksi ja osal­lis­tu­mi­seksi digiyh­teis­kun­taan. Tähän aihee­seen on tart­tu­nut SoTy­Digi-hanke lukui­sien yhteis­työ­kump­pa­neit­tensa kanssa. Digi­roh­keus ja digio­sal­li­suus tuodaan valo­kei­laan 6.-10.11.2023 järjes­tet­tä­vällä Rohkeasti Digiä! -viikolla. Pohdimme ja ratkomme yhdessä keinoja, miten meistä jokai­sesta voisi tulla rohkeampi digi­lait­tei­den ja -palve­lui­den parissa ja kuinka tuemme jokai­sen osal­li­suutta digiyh­teis­kun­nan vaati­mus­ten keskellä.

Virit­täydy digi­roh­keus-teemaan oheisen Digi­roh­keu­den tuke­mi­nen ohjauk­sessa -videon avulla. Videolla kuva­taan digi­tai­to­val­men­nuk­sia, joita toteu­tet­tiin sosi­aali- ja työl­li­syys­pal­ve­lui­den asiak­kaille SoTy­Digi-hank­keessa keväällä 2023. Videolla tarkas­tel­laan digi­tai­to­val­men­nus­ten aikana tehtyjä havain­toja asiak­kai­den digi­roh­keu­desta. Näitä havain­toja kuva­taan kolmen näkö­kul­man kautta: oppi­mi­sen koke­muk­sel­li­suus, tuntei­den huomioi­mi­nen ja oppijan pysty­vyy­den tukeminen.

Tutustu videon avulla, mikä merki­tys digi­roh­keu­della on digi­tai­to­jen oppi­mi­sessa ja miten sitä tuetaan ohjauk­sessa. Videolla myös pohdi­taan, miten ohjauk­sen ammat­ti­lai­set voivat parem­min tunnis­taa asiak­kai­den digio­saa­mi­seen liit­ty­viä haas­teita ja niiden taus­talla olevia juurisyitä.

Keskus­telu digi­roh­keu­den tuke­mi­sesta jatkuu Rohkeasti Digiä! -viikolla. Lue lisää ohjel­masta ja osal­listu: https://sotydigi.fi/tapahtumat/

Terve­tu­loa mukaan!

Videon käsi­kir­joi­tus ja toteu­tus: Nadja Marjo­maa, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Video on toteu­tettu osana Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­taa­li­set palve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa (SoTy­Digi) -hanketta. Hanketta rahoit­taa Euroo­pan sosi­aa­li­ra­hasto ja ELY-keskus.

Artik­ke­li­kuva: Freepik