Älyk­käästä sopeu­tu­mi­sesta kestä­vään uudis­tu­mi­seen – näkymiä Pohjois-Karja­lan kuntien elinvoimaisuuteen

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopis­ton Alue- ja kunta­tut­ki­mus­kes­kus Spatia toteut­ti­vat yhdessä Alku­voima-selvi­tys­hank­keen vuosina 2021-2023. Hanke sai osara­hoi­tusta Manner-Suomen maaseu­dun kehit­tä­mis­oh­jel­masta 2014–2020. Hank­keen keskei­senä tavoit­teena oli kartoit­taa millai­sia stra­te­gi­sia valin­toja Pohjois-Karja­lan kunnat ovat tehneet väestön vähe­ne­mi­sen takia sekä millaista uusiu­tu­mis­po­ten­ti­aa­lia kunnissa on palve­lu­jen järjes­tä­mi­sessä ja tuot­ta­mi­sessa. Samalla kartoi­tet­tiin maaseu­dulla toimi­vien yritys­ten roolia erilais­ten lähi­pal­ve­lu­jen tuottajina.

Alku­voima -hank­keen toimen­pi­tei­den kohteena olivat Pohjois-Karja­lan maaseu­tua­lu­eet. Suomen ympä­ris­tö­kes­kuk­sen (SYKE) vuonna 2020 päivit­tä­mässä paik­ka­tie­to­poh­jai­sessa kaupunki–maaseutuluokituksessa ainoas­taan Joensuu luoki­tel­tiin kaupun­giksi. Alue­ra­ken­teel­li­sesti myös Joen­suun kaupunki pitää sisäl­lään maaseu­tua­lueita. Tiivii­seen ja tehok­kaasti raken­net­tuun nk. sisem­pään kaupun­kia­lu­ee­seen Joen­suusta kuuluu vain keskusta-alue (Rautiai­nen ym. 2023,10, 12). Maaseu­dun kehit­tä­mi­sen viite­ke­hyk­sessä maaseu­dun kehit­tä­mis­ra­hoi­tusta on mahdol­lista kohden­taa Joen­suun seudun Leader -yhdis­tyk­sen toimia­lu­eelle. Leader -yhdis­tyk­sen toimia­lu­eesta on rajattu pois Joen­suun keskusta-alue sekä kaupun­gin aluee­seen sisäl­tyvä ulompi kaupun­kia­lue sisäl­täen mm. Marja­lan, Iiksen­vaa­ran sekä Karhu­mäen kaupun­gin­osat (Joen­suun seudun Leader -yhdis­tys ry 2023). Huomio­nar­voista on, että esimer­kiksi Lieksa ja Nurmes lukeu­tu­vat maaseu­tuun  maaseu­dun paikal­lis­kes­kuk­sina (Rautiai­nen ym. 2023,11).

Osana hank­keen tiedon­han­kin­taa toteu­tet­tiin mm. maakun­nal­li­nen kuntien luot­ta­mus­hen­ki­löille kohden­nettu kysely. Kyse­lyllä kartoi­tet­tiin kunta­päät­tä­jien näke­myk­siä palve­lu­jen kehit­tä­mis­tar­peista ja yhteis­työstä kolman­nen sekto­rin ja yritys­ten kanssa. Yritys­ten näke­myk­siä puoles­taan kartoi­tet­tiin maakun­nal­li­sella, palve­lua­loi­hin liit­ty­vää liike­toi­min­taa harjoit­ta­viin maaseu­tu­yri­tyk­siin kohden­ne­tulla yritys­haas­tat­te­lulla. Hank­keen keskei­set tulok­set on esitetty julkai­sussa Älykäs sopeu­tu­mi­nen Pohjois-Karja­lan maaseu­dulla, Alku­voima esisel­vi­tys­hank­keen loppu­ra­portti (Spatia rapot­teja 1/2023).

Maaseu­tua­luei­den väes­töl­li­nen taan­tu­mi­nen Pohjois-Karja­lassa – mieli­ku­vat ja todellisuus

Pohjois­kar­ja­lais­ten maaseu­tu­kun­tien kehi­tys­nä­kymä on ollut erityi­sesti viime vuosien valta­kun­nal­li­sen julki­sen keskus­te­lun pohjalta arvioi­tuna pääsään­töi­sesti molli­voit­toi­nen. Kuntien heiken­ty­neen elin­kel­poi­suu­den tai elin­voi­mai­suu­den mitta­rina on usein nähty mm. kunnan nega­tii­vi­nen väes­tö­ke­hi­tys, nuorten pois­muutto maaseu­tu­kun­nista tai maaseu­dulla sijait­se­vien kiin­teis­tö­jen arvon­lasku ja tämän loppu­tu­le­mana kiin­teis­tö­jen purka­mi­set esimer­kiksi jois­sain maaseu­dun kunta­kes­kuk­sissa. Kaikki edellä maini­tut ovat tapah­tu­neita tosi­asioita, mutta tarkoit­ta­vatko ne vääjää­mät­tö­mästi sitä, että ao. kuntien kohdalla ”peli on mene­tetty” ja kehi­tys­po­lun lopussa häämöt­tää väis­tä­mättä kunnan itse­näi­syy­den päät­ty­mi­nen kuntaliitokseen?

Monet pohjois­kar­ja­lai­set kunnat ovat joutu­neet kohtaa­maan epäe­dul­li­sesta väes­tö­ke­hi­tyk­sestä juon­tu­van haas­teen: väestö ikään­tyy, työi­käi­set muut­ta­vat pois ja synty­vyys laskee. Enti­sen­kal­taista palve­lu­verk­koa ei vält­tä­mättä kyetä yllä­pi­tä­mään käyt­tä­jä­mää­rien supis­tuessa ja toisaalta koska palve­lu­jen rahoit­ta­mi­seen ei ole käytet­tä­vissä riit­tä­viä resurs­seja. Väes­tö­ra­ken­teen muutos ja ikään­ty­nei­den osuuden kasvu pakot­taa kuntia mukaut­ta­maan palve­lu­verk­ko­aan kehi­ty­stren­dien mukai­sesti (Rautiai­nen ym. 2023,7). Sote-uudis­tus poisti osan palve­lu­jen­jär­jes­tä­mis­vas­tuusta kunnilta, mutta kunnilla on edel­leen merkit­tävä rooli ja vastuu hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­sessä alueellaan.

Väes­tö­ke­hi­tyk­sen osalta on syytä huomioida, että paitsi kuntien välillä myös kuntien sisällä on alueel­li­sia kehi­ty­se­roja eivätkä kaikki pohjois­kar­ja­lai­set kunnat näyt­täydy esimer­kiksi väes­tö­ke­hi­tyk­sen suhteen taan­tu­vilta. Alku­voima-hank­keen selvi­tyk­sessä todet­tiin seuraa­vat keskei­set havain­not Pohjois-Karja­lan kuntien väestökehityksestä:

  • Pohjois-Karja­lan väestö vähenee ja vanhe­nee. Maakun­nan väestö vähen­tyi netto­mää­räi­sesti vuosina 2000–2021 noin 13 000 henki­löllä (–7 %) 176 000 henki­löstä 163 000 henki­löön, ja asuk­kai­den keski-ikä nousi 40,7 vuodesta 46,2 vuoteen. Tarkas­te­lu­jak­solla 2000–2021 maakun­nan väestö vähen­tyi yhteensä noin 3 000 henki­löllä muut­to­liik­keen (koko­nais­net­to­muutto) ja lähes 11 000 henki­löllä kuol­lei­den enem­myy­den seurauk­sena. Synty­nei­den lasten määrä vähen­tyi tarkas­te­lu­jak­solla 2000–2021 lähes kolmanneksella.
  • Väes­tön­ke­hi­tys on eriy­ty­nyt kunnit­tain Pohjois-Karja­lassa. Vain kolmen Pohjois-Karja­lan kunnan – Joen­suun, Liperin ja Kontio­lah­den – väes­tö­määrä kasvoi vuosina 2000–2021.
  • Maakun­nan väestö on keskit­ty­nyt voimak­kaasti Joen­suu­hun ja sen lähiym­pä­ris­töön. Joen­suun kaupun­kia­lu­eella (sisempi ja ulompi) asui 63 300 henki­löä eli 39 prosent­tia maakun­nan väes­töstä. Kaik­ki­aan pohjois­kar­ja­lai­sista 61 prosent­tia asui Joen­suussa tai sen lähiympäristössä.
  • Maakun­nan väes­tön­muu­tos on vielä voimak­kaam­min pola­ri­soi­tu­nutta posti­nu­me­roa­lueit­tain kuin kunnit­tain. Väestön vähe­ne­mi­nen on ollut suhteel­li­sesti voimak­kainta kuntien harvaan asutuilla reuna-alueilla. Väes­tön­kasvu puoles­taan on keskit­ty­nyt Joen­suun kaupun­kia­lu­een lisäksi kaupun­gin kehy­sa­lu­eelle, kuten Reijo­laan, Lehmoon ja Ylämyl­lylle (Rautiai­nen ym. 2023,10;12;15;16).

Väes­tön­muu­tok­sen seurauk­sia ja vaiku­tuk­sia voidaan arvioida huol­to­suh­de­mit­ta­reilla. Maakun­nan väes­tö­mää­rän supis­tu­mi­sen seurauk­sena vuosina 2000-2021 Pohjois-Karja­lan väes­töl­li­nen huol­to­suhde kasvoi 53:sta 70:en (koko maa 62,5), lapsi­huol­to­suhde pieneni 27:stä 23:en (koko maa 25) ja vanhus­huol­to­suhde puoles­taan kasvoi 26,0:sta 47,5:een (koko maa 37,5).[1] [2] (Rautiai­nen S. ym. 2023,14). Elin­voima -näkö­kul­masta ongel­mal­li­selta näyt­täy­tyy se, että maakun­nan väes­töl­li­nen muut­to­tap­pio kohden­tuu erityi­sesti nuorten aikuis­ten ikäryh­mään. Vuosina 2010–2020 muut­to­tap­piota kertyi 25–34-vuotiaiden ikäryh­mässä 3 100 ja 15–24-vuotiaiden ikäryh­mässä 1 100 henki­löä (Rautiai­nen ym. 2023,19). Väes­töl­lis­ten tunnus­lu­ku­jen valossa maakun­nan tilanne vaikut­taa haas­teel­li­selta, mutta se ei ole koko totuus moni­syi­sessä kehitysprosessissa.

Tarjo­aako älykäs sopeu­tu­mi­nen ratkai­sun maaseu­tu­kun­tien elinvoimahaasteisiin?

Elin­voima on käsit­teenä moniulotteinen

Elin­voima on käsit­teenä moniu­lot­tei­nen ja kunnan väes­tö­ke­hi­tys ei pelkäs­tään anna riit­tä­vää kuvaa yksit­täis­ten kuntien kehi­tys­po­ten­ti­aa­lista. Kunnan viite­ke­hyk­sessä elin­voi­man voidaan nähdä koos­tu­van kolmesta toisiinsa nivou­tu­vasta osa-alueesta: kuntayh­tei­sön resurs­seista, sosi­aa­li­sesta vuoro­vai­ku­tuk­sesta sekä uudis­tu­mis­ky­vystä. Paana­nen ym. (2014) ovat määri­tel­leet kunnan roolin elin­voi­ma­nä­kö­kul­masta seuraavasti:

”Kunta on alusta sille, että kansa­lai­set voivat päättää lähellä olevista asioista, kokea osal­li­suutta, toteut­taa omaeh­toi­sia kehi­tys­pyr­ki­myk­siä ja näin edistää oman alueensa sekä koko yhteis­kun­nan kasvua ja kehi­tystä.” (Paana­nen ym. 2014, 17, 20). Tästä näkö­kul­masta kunnan perim­mäi­nen tehtävä näyt­täy­tyy hyvän elämän mahdol­lis­ta­mi­sena kunta­lai­sille sekä paikal­li­sille yrityk­sille ja yhtei­söille. Kuntaor­ga­ni­saa­tioilla on toisaalta rinnak­kai­nen rooli talou­del­li­seen tehok­kuu­teen pyrki­vinä palve­lu­jen järjes­tä­jinä. Tällöin on usein nostettu esiin mm. se näkö­kohta, että kustan­nus­te­hok­kaan toimin­nan edel­ly­tyk­senä ovat mahdol­li­sim­man suuret hallin­nol­lis-tuotan­nol­li­set yksiköt, joiden toteut­ta­mi­seksi mm. kunta­lii­tok­sia on pidetty tarpeel­li­sina. Valtion­hal­lin­to­läh­töis­ten kunta­ra­ken­teen tiivis­tä­mis­pyr­ki­mys­ten taus­talla vaikut­taa myös näkemys, jonka mukai­sesti eräs edel­ly­tys kunnan elin­voi­mai­suu­delle ja samalla sen kyvylle yllä­pi­tää paikal­lista palve­lu­verk­koa on työi­käi­siin painot­tuva väes­tö­ra­kenne. (Paana­nen ym. 2014, 22, 24). Työs­sä­käy­vän väestön suhteel­li­sen osuuden pienen­ty­mi­nen aiheut­taa pienille kunnille kunta­ta­lou­del­li­sia haas­teita. Palve­lu­vel­voit­tei­siin vastaa­mi­nen siten, että kunnal­lis­vero säilyy kohtuul­li­sella tasolla ei vält­tä­mättä ole mahdol­lista kunnan väes­tö­ra­ken­teen painot­tuessa työvoi­man ulko­puo­lella oleviin väes­tö­ryh­miin. (Kunta­po­li­tiikka kään­ne­koh­dassa 2022, 41, 48).

Paana­nen ym. (2014) näkevät suoma­lai­sen elin­voi­ma­kes­kus­te­lun erityis­laa­tui­suu­tena sen, että ajatuk­sel­li­sesti siinä yhdis­ty­vät alueen / kuntien hallin­nol­li­sen elin­kel­poi­suu­den arviointi sekä toisaalta yhtei­sö­jen toimin­ta­ky­kyi­syy­teen ja elävyy­teen liit­ty­vän sosi­aa­li­sen pääoman merki­tyk­sen huomioi­mi­nen. Tässä konteks­tissa elin­voima näyt­täy­tyy ainut­laa­tui­sena ja paikal­li­sena ”ilmiönä”, joka muuttuu paikan lisäksi myös ajassa. (Paana­nen ym. 2014, 27). Sisä­syn­tyi­senä voima­va­rana elin­voi­man voidaan nähdä kiin­nit­ty­vän paikal­li­seen henki­seen ilma­pii­riin, virey­teen ja uusiu­tu­mis­ky­kyyn, joka tarjoaa puit­teet erilais­ten kyvyk­kyyk­sien kehit­ty­mi­selle. Elin­kel­poi­suus -käsit­teen tarkas­te­lu­kulma puoles­taan painot­taa ulkoi­sesti arvioi­ta­vissa olevia kyvyk­kyyk­siä, joita mittaa­malla voidaan toden­taa paikal­lista talou­del­lista vireyttä ja toimin­ta­ky­kyä sekä alueen kehit­ty­mistä. (Paana­nen ym. 2014, 27).

Mitä näkö­koh­tia yksit­täi­sen kunnan elin­voi­mai­suu­den yllä­pi­toon ja vahvis­ta­mi­seen liittyy?

Kunta tarvit­see menes­tyäk­seen veto- ja pito­voi­maa. Paik­ka­kun­taan sitou­tu­neet, kilpai­lu­ky­kyi­set ja menes­ty­vät yrityk­set luovat työpaik­koja. Monet maaseu­tu­yri­tyk­set ovat viime vuosina kohdan­neet ongel­mia osaavan työvoi­man saata­vuu­dessa. Tämän ongel­man ratkaisu on osit­tain kuntien käsissä. Makko­nen (2021) on toden­nut mm., että ”Ollak­seen veto- ja elin­voi­mai­nen kunnan tulee pystyä tarjoa­maan asuk­kail­leen viih­tyi­siä ja moni­puo­li­sia asuin- ja elinym­pä­ris­töjä, harras­tus­mah­dol­li­suuk­sia sekä hyvät ja katta­vat sivis­tys- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut. Myös veto­voi­mai­set tapah­tu­mat ovat osa kunnan elin­voi­mai­suutta jo niiden luoman yhtei­söl­li­syy­den vuoksi.” (Makko­nen 2021, 5).

Alku­voima -hank­keen yritys­haas­tat­te­luissa ilmeni, että valtao­salla haas­ta­tel­luista yrit­tä­jistä yrityk­sen sijoit­tu­mis­pää­tök­seen olivat vaikut­ta­neet eniten omat juuret sekä asui­nym­pä­ris­tön viih­tyi­syy­teen liit­ty­vät seikat (Rautiai­nen ym. 2023, 55-57.). Hyvin­voi­vat ja aktii­vi­set kunta­lai­set yhdessä paik­ka­kun­taan sitou­tu­nei­den yritys­ten kanssa luovat kunnan pito­voi­man perus­tan. Makko­nen (2021) kiteyt­tää asian seuraa­vasti: ”Alue on elin­voi­mai­nen silloin, kun se on hyvä paikka elää ja yrittää niille ihmi­sille, jotka halua­vat asua siellä ja yrityk­sille, jotka halua­vat toimia siellä” (Makko­nen 2021, 5).

Pohjois-Karja­lan väes­tö­ke­hi­tyk­sen suunta on ollut jo pitkään laskeva, mutta proses­sin tarkempi tarkas­telu paljas­taa joitain ehkä hieman yllät­tä­viä kehi­tys­suun­tia. Alku­voima-selvi­tyk­sen perus­teella Pohjois-Karja­lan kuntiin muutti vuosina 2000-2021 muualta Suomesta yhteensä 182 600 henki­löä ja lähtö­muut­ta­jia oli 193 500 henki­löä. Tämä tarkoit­taen sitä, että maan sisäi­sen muut­to­liik­keen muut­to­tap­pio oli 11 000 henki­löä. Siir­to­lai­suu­den osalta Pohjois-Karjala sai samalla aika­vä­lillä muut­to­voit­toa 8 000 henki­löä. Noin puolet tulo- että lähtö­muu­tosta oli maakun­nan sisäistä muut­to­lii­kettä ja loppuosa aluei­den välistä muut­to­lii­kettä. Vaikka Pohjois-Karja­lasta lähde­tään muualle, niin maakunta on pysty­nyt houkut­te­le­maan sekä uus- että paluu­muut­ta­jia merkit­tä­viä määriä. (Rautiai­nen ym. 2023,17).

Huomio­nar­voista on, että yksit­täis­ten kuntien väes­tö­mää­rän kehi­tystä kuvaa­vat mitta­rit eivät kerro mitään siitä, miten tietyn kunnan asuk­kaat kokevat hyvin­voin­tinsa ja elämän­laa­tunsa (Makko­nen 2022, 22). Alue­ke­hi­tyk­sen tutki­muk­sessa on myös havaittu, että alueel­li­sen kehi­tyk­sen eriy­ty­mi­sen merki­tyk­sel­li­syy­den arvioin­tia hanka­loit­taa jossain määrin se, että tutki­muk­sissa yleensä käytetty, väes­tö­ke­hi­tystä ja talou­del­li­sia tunnus­lu­kuja painot­tava mitta­risto on yksi­puo­li­nen. Moniu­lot­tei­sem­mat, mm. elämi­sen laatuun kytkey­ty­vät mitta­rit antavat yhdys­kun­ta­ra­ken­teen kehi­tyk­sestä lohdul­li­sem­man kuvan (Kahila ym. 2022, 38-39, 44).

Mitä älyk­käällä sopeu­tu­mi­sella ymmär­re­tään alueel­li­sen kehit­tä­mi­sen viitekehyksessä? 

Mitä on älykäs sopeu­tu­mi­nen Suomessa? -tutki­mus­hank­keessa (Kahila ym. 2022) on todettu mm., että älyk­käässä sopeu­tu­mi­sessa on kysymys uudesta ajat­telu- ja suhtau­tu­mis­ta­vasta monia alueita ja kuntia kosket­ta­vaan proses­siin, jonka seurauk­sena väestö vähenee ja ikään­tyy. Toisaalta kuntien kehitys on eriy­ty­nyt siten, että samaan aikaan toisissa kunnissa on haas­teena väes­tön­kas­vuun ja kasva­viin palve­lu­tar­pei­siin sopeu­tu­mi­nen. Uudessa ajat­te­lu­mal­lissa väes­töl­li­siä muutok­sia ei nähdä yksi­no­maan kiel­tei­senä proses­sina, vaan kannus­ti­mena siihen, että näillä alueilla on tarvetta hallita muutosta uuden­lais­ten stra­te­gis­ten linjaus­ten, suun­ni­tel­mien ja poli­tiik­ka­toi­men­pi­tei­den väli­tyk­sellä (Kahila ym. 2022, 20). Tutki­mus­hank­keessa määri­tel­tiin älykäs sopeu­tu­mi­nen -käsite seuraa­vasti: ”Älykäs sopeu­tu­mi­nen tarkoit­taa suun­ni­tel­mal­lista pitkän aika­vä­lin paik­ka­pe­rus­taista sopeu­tu­mista ja uudis­ta­mista sosi­aa­li­sesti, alueel­li­sesti ja talou­del­li­sesti kestä­vällä tavalla väestön ja talou­den muut­tuessa” (Kahila ym. 2022, 161).

Viiteen sarakkeeseen jaettu taulukko. Vasemmalta Elinkeinojen kehittäminen, Elinvoiman kehittäminen, Paikkaperustaisuus, Älykäs sopeutuminen ja uudistuminen.
Kuvio 1. Kunnan älykäs sopeu­tu­mi­nen ja uudis­tu­mi­nen. (Kahila ym. 2022, 164)

Pohjois-Karja­lan todel­li­suu­dessa kuntien sopeu­tu­mis­tar­peet väes­töl­li­siin muutok­siin liit­ty­vät enim­mäk­seen väestön supis­tu­mi­sen ja ikään­ty­mi­sen seuraus­ten hallin­taan ja proses­sin tule­vai­suutta koske­vien vaiku­tus­ten enna­koin­tiin ja niihin varau­tu­mi­seen. Stra­te­gi­nen kehit­tä­mi­sote on keskiössä ja Älyk­kään sopeu­tu­mi­sen toteut­ta­mi­nen edel­lyt­tää kunnilta selkeää visiota proses­sin tavoit­teista ja päämää­ristä (Rautiai­nen S. ym. 2023,8). Haas­teena kuntaor­ga­ni­saa­tioille saattaa näyt­täy­tyä lähtö­koh­ta­ti­lan­teen tunnis­ta­mi­nen ja tunnus­ta­mi­nen, sillä sopeu­tu­mi­seen tähtää­vät stra­te­gi­set valin­nat eivät voi perus­tua katteet­to­mille kasvuodotuksille.

Miten kunnat ovat reagoi­neet väes­töl­li­siin muutoksiin?

Alku­voima-hank­keessa analy­soi­tiin Pohjois-Karja­lan kuntien stra­te­giat älyk­kään sopeu­tu­mi­sen näkö­kul­masta sekä toteu­tet­tiin kunnan­val­tuu­te­tuille suun­nattu kysely. Kyselyn tavoit­teena oli selvit­tää kunnan­val­tuu­tet­tu­jen näke­myk­siä kuntien väes­tön­muu­tok­siin sopeu­tu­mi­sesta, kuntien stra­te­gi­sista valin­noista, palve­lu­jen kehit­tä­mis­tar­peista ja resurs­sien suun­taa­mi­sesta, elin­voi­man kehit­tä­mi­sen voima­va­roista, kehit­tä­mi­sen ja uudis­ta­mi­sen esteistä, yhteis­työstä yritys­ten ja kolman­nen sekto­rin kanssa sekä kunta­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­sesta (Rautiai­nen ym. 2023, 27).

Kunta­stra­te­gioi­den analyy­sin perus­teella on todet­ta­vissa, että kunnissa ei nosteta suoraan esille sopeut­ta­mi­sen tarpeita tai tavoit­teita. Mahdol­li­sena taus­ta­syynä saattaa olla se, että teema koetaan jollain tavalla ongel­mal­li­seksi tai nega­tii­vis­sä­vyt­tei­seksi kuntaa koske­vien kehit­tä­mis­ta­voit­tei­den julkis­ta­mi­sen yhtey­dessä. (Rautiai­nen ym. 2023, 25). Analyy­sin keskei­senä johto­pää­tök­senä oli, että kuntien kehit­tä­mis­toi­min­nan pain­opis­teenä on elin­kei­noe­lä­män yleis­ten edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­nen paikal­li­sesti pitäen sisäl­lään mm. yritys­toi­min­taan sovel­tu­vien aluei­den kaavoi­tusta, inves­toin­teja yritys­ten tarvit­se­miin tiloi­hin sekä muun perus­in­fra­struk­tuu­rin raken­ta­mista. Keino­va­li­koi­malla pyri­tään houkut­te­le­maan kuntaan uusia yrityk­siä ja tuke­maan olemassa olevien yritys­ten kehit­ty­mistä uusien työpaik­ko­jen toivossa. (Rautiai­nen ym. 2023,22).

Analyy­sissä todet­tiin toisaalta, että kunta­lais­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen on noussut aiempaa merki­tyk­sel­li­sem­pään rooliin stra­te­gi­sena kehit­tä­mis­koh­teena. Kunta­lais­ten hyvin­voin­tia pyri­tään edis­tä­mään mm. viih­tyi­sällä ja turval­li­sella asui­nym­pä­ris­töllä, laaduk­kailla palve­luilla sekä kannus­ta­malla kunta­lai­sia aktii­vi­suu­teen ja terveel­li­sin elämän­ta­poi­hin. Hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sessä myös paikal­lis­ten toimi­joi­den välinen yhteis­työ ja kump­pa­nuu­det nähdään tärkeiksi. (Rautiai­nen ym. 2023,23).

Kunnan­val­tuu­tet­tu­jen näke­myk­sissä oman koti­kun­tansa elin­voi­man kehit­tä­mi­sen keskei­sinä voima­va­roina nähtiin kasvu­ha­kui­set yrityk­set, teol­li­suus ja matkai­lu­pal­ve­lut. Toiseksi tärkeim­pinä voima­va­roina pidet­tiin uusiu­tu­vaa ener­giaa, kunnan imagoa ja aktii­vi­sia kunta­lai­sia. (Rautiai­nen ym. 2023,34). Valtuu­tet­tu­jen näke­myk­sen mukaan paikal­li­sen elin­voi­man kehit­tä­mi­sessä kolme tärkeintä osa-aluetta ovat:

                      1. Kunnan oma elin­kei­no­po­li­tiikka / elinvoimapolitiikka

                      2. Kunnan oma stra­te­gia­työ ja tule­vai­suu­den näke­myk­sen muodostaminen

                      3. Kuntien yhteis­toi­min­taan perus­tu­vien toimen­pi­tei­den toteuttaminen

Vähem­män tärkeinä osa-alueina näyt­täy­tyi­vät asian­tun­ti­joi­den ja konsult­tien käyttö, koulu­tus- ja työpe­räi­sen maahan­muu­ton lisää­mi­nen sekä kunnan imagon uudis­ta­mi­nen ja brän­di­työ. (Rautiai­nen ym. 2023,35).

Kunnan­val­tuu­tet­tuja pyydet­tiin myös nimeä­mään koti­kun­tansa elin­voi­man kehit­tä­mi­sen suurim­mat esteet. Eniten mainin­toja saivat väes­töön liit­ty­vät tekijät, joita olivat: alhai­nen synty­vyys, vaikeus saada osaavaa työvoi­maa sekä työi­käi­sen väestön ja lasten määrän vähe­ne­mi­nen. Merkit­tä­vinä esteinä elin­voi­man kehit­tä­mi­selle nähtiin myös mm. tiestön heikko kunto, rajoit­teet tuuli­voi­man raken­ta­mi­sessa, yritys­ten jatka­jien puute, julki­sen liiken­teen saata­vuus, työpaik­ko­jen vähäi­syys, yritys­ten kasvu­ha­kui­suu­den puute, korkea työt­tö­myys sekä muutos­vas­ta­rinta. (Rautiai­nen ym. 2023, 35). On syytä huomioida, että joil­tain osin risti­rii­tai­silta näyt­täy­ty­vät paino­tuk­set kerto­vat osal­taan kuntien erilai­sista lähtö­koh­dista elin­voi­man kehit­tä­mi­seen. Valtuu­tet­tu­jen näke­myk­sissä elin­voi­man vahvis­ta­mi­sen keino­va­li­koima noudat­teli kunta­stra­te­gioi­den mukaista linjaa. Ratkai­suina elin­voi­man vahvis­ta­mi­selle pidet­tiin mm. osaavan työvoi­man ja yritys­ten houkut­te­lua kuntaan, yrit­tä­jyy­den toimin­tae­del­ly­tys­ten paran­ta­mista esimer­kiksi tarjoa­malla yritys­toi­min­taan sovel­tu­via tont­teja ja toimi­ti­loja sekä suju­voit­ta­malla lupa­käy­tän­töjä. Myös yrityk­sille tarkoi­tet­tu­jen neuvon­ta­pal­ve­lu­jen vahvis­ta­mista pidet­tiin tärkeänä. (Rautiai­nen ym. 2023,38).

Kunta­lii­tok­set – onko vähem­män aina enemmän?

Kunnat ovat joutu­neet elämään vuosien ajan muutos­pai­nei­den alla. Osit­tain muutos­pai­neita ovat aiheut­ta­neet valtio­val­lan taholta tehdyt aloit­teet mm. sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mis­mal­lin sekä kunta­ra­ken­teen muut­ta­mi­seksi ja osit­tain yhdys­kun­ta­ra­ken­teel­li­set tekijät. Suomessa alueel­li­sen kehi­tyk­sen hallit­se­vana ilmiönä on viime vuosina ollut väestön ikään­ty­mi­nen ja väestön keskit­ty­mi­nen muut­to­liik­keen seurauk­sena suurim­mille kaupun­ki­seu­duille. Samalla kun suur­aluei­den väliset kehi­ty­se­rot ovat asukas­koh­tai­silla mitta­reilla arvioi­tuna tasoit­tu­neet, on suur­alui­den sisällä todettu kehi­tyk­sen eriy­ty­neen keskus­ten ja reuna-aluei­den välillä. (Kahila ym. 2022, 36). Suomessa ”reuna-aluei­siin” liittyy usein maaseu­tu­kun­nan status.

Kunnat ovat olleet pako­tet­tuja sopeu­tu­maan muutos­haas­tei­siin ja pyrki­neet löytä­mään omiin olosuh­tei­siinsa sopi­vim­mat toimin­ta­mal­lit (Kunta­po­li­tiikka kään­ne­koh­dassa 2022,19). Osassa kuntia on nähty parhaim­maksi selviy­ty­mis­kei­noksi liit­ty­mi­nen osaksi laajem­paa kuntayk­sik­köä, mihin valtio­valta on tarjon­nut kannus­tin­ra­hoi­tusta. Kuntien älyk­käästä sopeu­tu­mi­sesta puhut­taessa lähtö­koh­tai­sesti olete­taan, että sopeu­tu­mis­pro­ses­sissa on kyse itse­näis­ten kuntien suorit­ta­mista toimen­pi­teistä, jotka tähtää­vät siihen, että kuntayh­teisö säilyt­tää toimin­ta­ky­kynsä ja pystyy säilyt­tä­mään kehit­tä­mis­ka­pa­si­teet­tinsa pidem­mällä aika­vä­lillä. (Rautiai­nen ym. 2023,7).

Voidaan perus­tel­lusti esittää kysymys ovatko sopeu­tu­mi­seen tähtää­vät toimen­pi­teet kunta­lais­ten näkö­kul­masta ”älyk­käitä” tai onnis­tu­neita, mikäli proses­sin loppu­tu­le­mana on kunnan lakkaut­ta­mi­nen? On olemassa viit­teitä siitä, että kuntien yhdis­ty­mi­sen kautta tavoi­tel­lut mitta­kaa­vae­dut ja palve­lu­ver­kon yllä­pi­don resurs­sit eivät ole kaikissa tapauk­sissa toteu­tu­neet toivo­tulla tavalla. (Kunta­po­li­tiikka kään­ne­koh­dassa 2022, 50, 52). Toisaalta on todet­ta­vissa, että alueel­lista kehi­tystä kuvaa­vat tunnus­lu­vut osoit­ta­vat sen, että hallinto-orga­ni­saa­tioi­hin liit­ty­vien raken­teel­lis­ten muutos­ten väli­tyk­sellä ei voida pysäyt­tää yhdys­kun­ta­ra­ken­teel­li­sia muutos­pro­ses­seja kuten väestön ikään­ty­mistä tai kaupungistumiskehitystä.

Uudis­tu­malla elinvoimaa

Monessa maaseu­dun kunnassa joudu­taan tässä ajassa pohti­maan kysy­mystä mikä on kunnan olemas­sao­lon tarkoi­tus ja kuntaor­ga­ni­saa­tion palve­lua­ja­tus. Älykäs sopeu­tu­mi­nen voidaan ymmär­tää uuden­lai­sena suhtau­tu­mis- ja ajat­te­lu­ta­pana, jonka tarkoi­tuk­sena on haastaa väes­töl­li­sesti taan­tu­vien kuntien päätök­sen­te­ki­jöitä pohti­maan, millä keinoin kunnan on mahdol­lista sopeut­taa toimin­to­jaan vastaa­maan käytössä olevia supis­tu­via resurs­seja. Toimin­nan keskiössä ovat palve­lu­jen turvaa­mi­nen sekä kunta­lais­ten elämän­laa­tuun liit­ty­vät kysy­myk­set. Väestön vähe­ne­mi­sen ei tarvitse merkitä kunta­lais­ten hyvin­voin­nin heiken­ty­mistä. Tarvi­taan rohkeutta hakea uuden­lai­sia ratkai­suja ja uudis­taa toimin­ta­ta­poja (Kunta­po­li­tiikka kään­ne­koh­dassa 2022, 42, 43). Kunnat, joilla on tahtoa ja kykyä uudis­tua ja samalla lunas­taa lupauk­sensa hyvän elämän tuot­ta­mi­sesta kuntayh­tei­sönsä jäse­nille kyke­ne­vät varmim­min säilyt­tä­mään elin­voi­mai­suu­tensa myös tulevaisuudessa. 


[1] Väes­töl­li­nen huol­to­suhde: alle 15-vuotiai­den ja 65 vuotta täyt­tä­nei­den ja sitä vanhem­pien määrä 100 työi­käistä (15–64-vuotiaat) kohden. Lapsi­huol­to­suhde: lasten määrä 100 työi­käistä kohden. Vanhus­huol­to­suhde: vanhus­väes­tön määrää 100 työi­käistä kohden.

[2] Koko maan tiedot: Tilas­to­kes­kus, StatFin, Väes­tö­ra­kenne / 11ra — Tunnus­lu­kuja väes­töstä alueit­tain, 1990-2022


Kirjoit­taja:

Keijo Koski­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Joen­suun seudun Leader -yhdis­tys ry. 2023. https://joensuunseudunleader.fi/leader-tuet

Kahila, P., Hirvo­nen, T., Jolk­ko­nen, A., Kurvi­nen, A., Lempo­nen, V., Makko­nen, T., Rautiai­nen, S., Copus, A., Teräs, J., Turunen, E., Lebbing, J., Vester, L,, Meijer, M. 2022. Mitä on älykäs sopeu­tu­mi­nen? Valtio­neu­vos­ton selvi­tys- ja tutki­mus­toi­min­nan julkai­susarja 2022:42. Helsinki: Valtio­neu­vos­ton kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-173-5

Kunta­po­li­tiikka kään­ne­koh­dassa? Kuntien toimin­tae­del­ly­tys­ten vahvis­ta­mi­nen ja kunta­po­li­tii­kan tule­vai­suu­den skenaa­riot. 2022. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön julkai­suja 2. Helsinki: Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-910-8

Lempo­nen, V. & Jolk­ko­nen, A. (toim.) 2021. Pitoa ja vetoa. Kolum­ni­ko­koelma maaseu­dun elin­voi­masta. SPATIA raport­teja 1/2021. Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3749-0

Paana­nen, H., Haveri, A., Airak­si­nen, J. 2014. Kunta elin­voi­man johta­jana. Tampe­reen yliopisto ja Suomen kunta­liitto. ACTA nro 255. Helsinki: Suomen Kunta­liitto. https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2014/1632-kunta-elinvoiman-johtajana-acta-nro-255

Rautiai­nen, S., Jolk­ko­nen, A., Kahila, P., Koski­nen, K., Kurvi­nen, A., Lempo­nen, V., Tiili­kai­nen, A. 2023. Älykäs sopeu­tu­mi­nen Pohjois-Karja­lan maaseu­dulla, Alku­voima-esisel­vi­tys­hank­keen loppu­ra­portti. SPATIA raport­teja 1/2023. Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4892-2

Tilas­to­kes­kus. 2021. Väes­tö­en­nuste / 139h Väes­tö­en­nuste 2021: Väes­töl­li­nen huol­to­suhde alueit­tain, 2021-2040 https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vaenn/statfin_vaenn_pxt_139h.px/table/tableViewLayout1/

Artik­ke­li­kuva: wires­tock / Freepik