Avoin työpaikka: oppimisympäristökoordinaattori

Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehi­tämme ja koulu­tamme ylihuo­mi­sen osaa­mista. Ylihuo­mi­sen osaa­mi­nen tarkoit­taa meillä nykyi­sen ajat­te­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on tekni­sen ja inhi­mil­li­sen osaa­mi­sen sauma­tonta yhteis­pe­liä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­ne­taan ainut­laa­tui­sia ratkai­suja tule­vai­suu­den työelä­män tarpei­siin. Näin varmis­tamme paik­kamme Pohjois-Karja­lan keskei­senä elin­voi­man vahvis­ta­jana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun.

Haemme oppi­mi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­to­ria vuorot­te­lu­va­paan sijai­seksi ajalle 5.1.-6.6.2024.

Oppi­mi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­to­rilla on kaksi työkokonaisuutta

Tehtävä 1: Opis­ke­li­joi­den ohjauk­seen ja tukeen sekä toimin­nan kehit­tä­mi­seen liit­ty­vät tehtä­vät oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö Tarmossa.

Tehtävä 2: Sosi­aa­lia­lan koulu­tus­toi­min­nan hallin­nol­li­set tukipalvelutehtävät

 • opis­ke­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­tel­mään liit­ty­vät tehtävät
 • työelä­mäyh­teis­työ­hön liit­ty­vät tehtävät
 • sosi­aali- ja tervey­sa­lan tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan liit­ty­vät tukipalvelutehtävät
 • muut erik­seen määri­tel­lyt koulu­tus­toi­min­nan hallin­toon liit­ty­vät tehtävät

Tehtä­vät määri­tel­lään tarkem­min valit­ta­van henki­lön osaa­mi­sen ja työko­ke­muk­sen mukai­sesti. Työ edel­lyt­tää pääsään­töi­sesti Kare­lian Joen­suun kampuk­silla työs­ken­te­lyä. Oppi­mi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­tori toimii Kare­lian sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sesta vastaa­van koulu­tus­pääl­li­kön kanssa yhteistyössä.

Paino­tamme valinnassa

 • sosi­aa­lia­lan tunte­musta tai näke­mystä ja halua syven­tää osaamistaan
 • koke­musta tai näke­mystä ohjauk­sel­li­sesta työotteesta
 • koke­musta tai näke­mystä koulu­tus- ja hanke­toi­min­nan hallin­non tehtävistä
 • hyvää tieto­tek­nistä osaamista
 • suun­nit­telu- ja koordinointikykyä
 • itsensä johta­mi­sen taitoa sekä jous­ta­vuutta ja paineensietokykyä
 • hyviä yhteis­työ- ja vies­tin­tä­tai­toja ja kykyä työs­ken­nellä tiimissä sekä
 • hyvää suomen ja englan­nin kielen suul­lista ja kirjal­lista taitoa

Edel­ly­tämme haki­jalta sosio­nomi AMK-tutkintoa.

Vuorot­te­lu­va­paan sijai­seksi tulee palkata TE-toimis­tossa työt­tö­mänä työn­ha­ki­jana oleva henkilö. Sijai­seksi voidaan palkata henkilö, joka on

 • ollut työt­tö­mänä työn­ha­ki­jana TE-toimis­tossa vähin­tään 90 kalen­te­ri­päi­vää sijai­suutta edel­tä­nei­den 14 kuukau­den aikana tai
 • ollut työt­tö­mänä vähin­tään yhden päivän välit­tö­mästi ennen sijai­suu­den alka­mista ja on alle 30-vuotias äsket­täin ammatti- tai korkea­kou­lu­tut­kin­non suorit­ta­nut tai
 • ollut työt­tö­mänä vähin­tään yhden päivän välit­tö­mästi ennen sijai­suu­den alka­mista vuorot­te­lu­va­paa­si­jai­suu­den alkaessa ja on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Sijai­seksi ei voida palkata henki­löä, jota pide­tään työt­tö­myys­tur­va­laissa määri­tel­tynä päätoi­mi­sena opis­ke­li­jana tai päätoi­mi­sena yrittäjänä.

Tehtävä on määrä­ai­kai­nen ja sen ehdot määräy­ty­vät Sivis­tys­työ­nan­ta­jat ry:n yksi­tyi­sen työeh­to­so­pi­muk­sen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­tai­sine palka­no­si­neen on 2622,46-2937,22 euroa/kk. Tehtä­vä­koh­tai­nen palkan­osa määräy­tyy tehtä­vän vaati­vuu­den, vaikut­ta­vuu­den ja moni­puo­li­suu­den sekä valit­ta­van henki­lön osaa­mi­sen ja tutkin­non perus­teella. Lisäksi makse­taan koke­mus­li­sää 4-16 prosent­tia. Tehtä­vässä yleis­työ­aika Tehtä­vässä nouda­te­taan kahden kuukau­den koeaikaa.

Jätä hake­muk­sesi ja ansio­luet­te­losi (liit­teenä) tors­tai­hin 30.11.2023 klo 15 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisä­tie­toja tehtä­västä antavat tehtä­vän sisäl­lön osalta koulu­tus­pääl­likkö Tuomas Lappa­lai­nen, [email protected], p. 050 521 5607 ja työsuh­teen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, [email protected], p. 050 408 7932.