Avoin työpaikka: suomen kielen ja vies­tin­nän opettaja

Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehi­tämme ja koulu­tamme ylihuo­mi­sen osaa­mista. Ylihuo­mi­sen osaa­mi­nen tarkoit­taa meillä nykyi­sen ajat­te­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on tekni­sen ja inhi­mil­li­sen osaa­mi­sen sauma­tonta yhteis­pe­liä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­ne­taan ainut­laa­tui­sia ratkai­suja tule­vai­suu­den työelä­män tarpei­siin. Näin varmis­tamme paik­kamme Pohjois-Karja­lan keskei­senä elin­voi­man vahvis­ta­jana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun.

Haemme

SUOMEN KIELEN JA VIESTINNÄN OPETTAJAA
määrä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen ajalle 1.1.2024 – 31.12.2024 työlo­man sijaiseksi.

Opet­ta­jan tehtä­viin kuulu­vat suomen kielen ja vies­tin­nän ja suomi toisena kielen (S2) opetus eri osaa­mi­sa­lueilla sekä opin­näy­te­töi­den kiele­noh­jaus. Toimen­ku­vaan kuulu­vat opetuk­sen lisäksi erilai­set tutki­mus- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vät sekä palve­lu­lii­ke­toi­minta.
Paino­tamme valin­nassa:
– vahvaa kirjal­lista ja suul­lista vies­tin­tä­osaa­mista
– yhteisö- ja yritys­vies­tin­tä­tai­toja
– osaa­mista kult­tuu­rien väli­sessä vies­tin­nässä
– peda­go­gista osaa­mista ja erityi­sesti verk­ko­pe­da­go­gii­kan hallin­taa
– työelä­mäyh­teyk­siä ja toimi­via alaan liit­ty­viä verkos­toja
– tutki­mus- ja kehit­tä­mis­osaa­mista
– sujuvaa englan­nin suul­lista ja kirjal­lista taitoa
– hyviä vies­tintä- ja vuoro­vai­ku­tus­tai­toja

Edel­ly­tämme haki­jalta sovel­tu­vaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kin­toa, S2-päte­vyyttä ja vähin­tään 35 opin­to­vii­kon tai 60 opin­to­pis­teen laajui­sia opet­ta­jan peda­go­gi­sia opin­toja.
Palkka koke­mus­vuo­sien mukaan on 100 % työajassa 3627,40-5050,83 euroa kuukau­dessa. Tehtä­vässä on kuuden kuukau­den koeaika.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loi­neen (liit­teenä) Kunta­rek­ryssä maanan­tai­hin 20.11.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisä­tie­toja tehtä­västä antaa tehtä­vän sisäl­lön osalta koulu­tus­pääl­likkö Pilvi Purmo­nen, [email protected], p. 050 354 3113 ja työsuh­teen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana
Tolkki, [email protected], p. 050 408 7932.