Muis­tiak­tii­vit vierai­lulla Aivotutkimusyksikössä

Pohjois­kar­ja­lai­set ja pohjois­sa­vo­lai­set muis­ti­toi­mi­jat vierai­li­vat syys­kuussa Itä-Suomen yliopis­ton Aivo­tut­ki­musyk­si­kössä Kuopiossa. Mukana oli muis­tiak­tii­veja ja muistin ammat­ti­lai­sia sekä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun työn­te­ki­jöitä. Pohjois­kar­ja­lai­sille vierailu oli samalla muistin osaa­mi­syh­tei­sön syksyn toimin­nan avaus.

Aivo­tut­ki­musyk­si­kön toimin­taa ja ajan­koh­tai­sia tutki­muk­sia esit­teli Aivo­tut­ki­musyk­si­kön johtaja Eino Solje. Yksikkö on tutki­musyk­sikkö, ei hoitava yksikkö. Siellä tehdään sekä akatee­mista että lääke­tie­teel­listä tutkimusta.

Yksikön osaa­mi­sa­luetta ovat erityi­sesti biomark­ke­ri­tut­ki­muk­set sekä hermos­toa rappeut­ta­vien sairauk­sien ja aivo­ve­ren­kier­to­häi­riöi­den klii­ni­set lääke- ja ehkäi­sy­tut­ki­muk­set. Lääke­tut­ki­mus­ten alueella on parhail­laan menossa muis­ti­tut­ki­muk­sia ja aivo­ve­ren­kier­ron­häi­riö­tut­ki­muk­sia sekä migreeni- ja ALS-tutki­muk­sia. Yksi­köllä on noin 20 vuoden kokemus, ja kaikki nykyi­sin käytössä olevat muis­ti­lääk­keet on tutkittu yksi­kössä. Lääke­tut­ki­muk­set ovat pitkä­kes­toi­sia ja vaati­vat tark­kuutta. Yleensä kestää noin 10 vuotta ennen kuin lääke pääsee markkinoille.

Luokkahuone, jossa ihmisiä istumassa, luokan edessä mieshenkilö ja valkokangas jossa esitys: UEF brain research unit
Aivo­tut­ki­musyk­si­kön johtaja Eino Solje esit­teli yksikön toimin­taa. Kuva: Sini Päivinen

Klii­ni­sessä tutki­muk­sessa tarvi­taan vapaa­eh­toi­sia tutkit­ta­via, mikä herät­ti­kin osal­lis­tu­jissa kiin­nos­tusta. Vilk­kaassa keskus­te­lussa kysel­tiin lääke­tut­ki­muk­siin pääsyn kritee­reistä. Ikära­joja ei ole, sen sijaan tutki­muk­seen osal­lis­tu­valla on tarpeen olla joku arkea jakava lähei­nen. Muut osal­lis­tu­mis­kri­tee­rit määräy­ty­vät kunkin tutki­muk­sen mukaan. Kaikki tutki­muk­set eivät sovellu kaikille, ja joskus mikään tutki­muk­sista ei saata sovel­tua kysy­jälle. Kiin­nos­tu­neita keho­te­taan kuiten­kin aktii­vi­suu­teen, kannat­taa kysellä myöhem­min uudel­leen. Lääke­tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­mi­sesta voi saada itselle hyötyä ja samalla aina myös edesaut­taa uusien lääk­kei­den mark­ki­noille tuloa.

Kysy­myk­siä heräsi myös muis­ti­sai­rauk­sien gene­tii­kasta. Lisäksi mielen­kiin­toista keskus­te­lua käytiin sanoista ja sana­va­lin­noista. Milloin puhu­taan taudista ja milloin sairau­desta? Entä demen­tia-sanan käyttö? Tai muis­ti­sai­raus-sana silloin, kun muisti ole vält­tä­mättä ole oireena. Näissä kysy­myk­sissä riittää pohti­mista ja tarkentamista.

Lääke­tut­ki­mus­ten lisäksi yksi­kössä tehdään akatee­mista tutki­musta muun muassa oikeus­tie­tei­den alalla. Oikeus­kli­ni­kalla selvi­te­tään, millai­sia ongel­mia sosi­aa­lie­tuuk­siin pääsyyn liittyy. Uutta tutki­musta edustaa myös mieli­ku­va­tut­ki­mus, jossa tarkas­tel­laan sano­ma­leh­tien ja median muis­ti­sai­rauk­siin liit­ty­vää kuvas­toa. Artik­ke­lei­den kuvitus vaikut­taa vahvasti siihen, millai­nen vaiku­telma muis­ti­sai­rauk­sista ns. suurelle ylei­sölle syntyy. On huomattu, että muis­ti­sai­rauk­sista kerto­via artik­ke­leita kuvi­tet­ta­vat usein raih­nai­set vanhuk­set ja laitos­kes­kei­set miljööt.

Projek­ti­pääl­likkö Maria Pikka­rai­nen esit­teli UEF ATY 2.0 -hanketta, jonka tavoit­teena on suju­voit­taa TKI-terveys­tie­tei­den yhteis­työtä Pohjois-Savossa. Yhteis­ke­hit­tä­mi­sen avulla etsi­tään ratkai­su­vaih­toeh­toja yhteis­työtä rajoit­ta­viin pullon­kau­loi­hin ja suju­voi­te­taan toimin­taa, muun muassa poti­la­so­rien­taa­tiota ja osallisuutta.

Projek­ti­pääl­likkö Maria Pikka­rai­nen esit­teli UEF ATY 2.0 -hanketta. Kuva: Sini Päivinen

Aivo­tut­ki­musyk­si­kössä vierailu oli muis­tiak­tii­veille ja muille mukana olijoille avar­tava ja innos­tava kokemus. Välitön vuoro­vai­ku­tus tutki­muk­sen ja kansa­lais­ten välillä vahvis­taa keski­näistä luot­ta­musta ja voimaan­nut­taa niin sairas­tu­neita, omaisia kuin ammat­ti­lai­sia­kin. Aivo­tut­ki­musyk­sikkö koros­taa yhtey­den­o­ton ja vuoro­vai­ku­tuk­sen matalaa kynnystä.

Päivän aikana oli mahdol­li­suuk­sia myös pohjois­kar­ja­lais­ten ja savo­lais­ten muis­ti­toi­mi­joi­den verkos­toi­tu­mi­seen. Itäsuo­ma­lai­nen yhteis­työ jatkuu, ja koke­mus­ten ja tiedon­vaihto nähdään puolin ja toisin tärkeäksi.


Kirjoit­taja:

Arja Jämsén, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­lin kansi­kuva: Vicent Serra, Kuopion kaupunki