Paikal­li­set yrityk­set tutuiksi kansain­vä­li­sille opiskelijoille

Työelä­mä­lä­hei­syys on yksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun arvoista, ja kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den työl­lis­ty­mi­sen tuke­mi­nen on stra­te­gi­sesti merkit­tävä kehit­tä­mis­kohde. Ulko­mailta Suomeen tutkin­to­aan suorit­ta­maan saapu­ville opis­ke­li­joille on äärim­mäi­sen tärkeää oppia tunte­maan alueen yrityk­siä, jotka voivat tule­vai­suu­dessa olla heidän työpaik­ko­jaan. Yksi keino tämän edis­tä­mi­seksi ovat opis­ke­li­ja­ryh­mien vierai­lut paikal­li­siin yrityk­siin ja organisaatioihin.

Vuoden 2023 aikana Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hanke (REACT EU:n ESR-toimen­pi­teet) järjesti yhteis­työssä kansain­vä­lis­ten tutkin­to­kou­lu­tus­ten kanssa viisi yritys­vie­rai­lu­päi­vää. Yritys­vie­rai­luille osal­lis­tui Industrial Mana­ge­ment – ja Inter­na­tio­nal Busi­ness -koulu­tus­ten 1.-3. vuosi­kurs­sien opis­ke­li­joita. Vierai­lut suun­tau­tui­vat yrityk­siin ja orga­ni­saa­tioi­hin Joen­suussa, Kontio­lah­della, Lipe­rissä ja Outo­kum­mussa. Pääasiassa vierai­luja tehtiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kummiy­ri­tyk­siin. Kummiy­ri­tys­toi­min­taa on kehi­tetty vuodesta 2021 alkaen ja tällä hetkellä mukana toimin­nassa on 24 yritystä tai orga­ni­saa­tiota. Tutustu kummiy­ri­tys­toi­min­taan ja kummiy­ri­tyk­siin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun verkkosivuilla.

Aktii­vi­sia ja innok­kaita opiskelijoita

Vierai­lu­koh­teet pyrit­tiin valit­se­maan niin, että ne edus­tai­si­vat mahdol­li­sim­man moni­puo­li­sesti kansain­vä­lis­ten tutkinto-opis­ke­li­joi­den mahdol­li­sia tule­vai­suu­den työpaik­koja. Inter­na­tio­nal Busi­ness -koulu­tuk­sen opis­ke­li­jat voivat työl­lis­tyä esimer­kiksi mark­ki­noin­nin, myynnin, asia­kas­pal­ve­lun ja viennin tehtä­viin. Industrial Mana­ge­ment -koulu­tuk­sesta valmis­tu­vat tuotan­to­ta­lou­den insi­nöö­rit voivat tule­vai­suu­dessa työs­ken­nellä esimer­kiksi laadun, tuotan­non, myynnin tai tuote- ja proses­si­ke­hi­tyk­sen parissa. Inter­na­tio­nal Busi­ness -koulu­tuk­sen opis­ke­li­jat vierai­li­vat muun muassa Tova­rilla, Euroo­pan metsäins­ti­tuu­tissa, Piipolla ja Arbo­nau­tilla. Insi­nöö­rio­pis­ke­li­jat pääsi­vät vierai­lulle muun muassa Suomen Biath­lo­nille, Air Spira­lolle, Phil­lips-Medi­sizelle, Hanzalle ja Keslalle.

Kaksi kuvaa joissa opiskelijoita kerääntynyt pöydän ääreen kuuntelemaan esitystä
Tatyana Madz­hu­gina valotti Youpre­tin toimin­taa ja vastaili Inter­na­tio­nal Busi­ness -opis­ke­li­joi­den moniin hyviin kysy­myk­siin. Arbo­nau­tilla (oik.) Elisa Korpe­lai­nen kertoi opis­ke­li­joille yrityk­sen toimin­nasta ja opasti myös harjoit­te­lu­paik­ko­jen hakuun.

Taval­li­sesti yritys­vie­rai­lut raken­tui­vat niin, että aluksi yritys piti esityk­sen toimin­nas­taan, jonka jälkeen pääs­tiin näke­mään tuotan­to­ti­loja ja yrityk­sen toimin­taa käytän­nössä. Opis­ke­li­jat saivat yrityk­siltä kiitosta aktii­vi­suu­des­taan ja innok­kuu­des­taan vierai­lu­jen aikana. Jois­sa­kin yrityk­sissä opis­ke­li­joi­den esit­tä­mät tark­ka­nä­köi­set kysy­myk­set saivat yritys­ten edus­ta­jat jopa huomaa­maan kehi­tys­koh­teita toimin­nois­saan tai prosesseissaan.

Ihmisiä kokoontuneena tehdastilaan
Heidi Kekko­nen esit­teli Industrial Mana­ge­ment -opis­ke­li­joille Air Spira­lon tuotan­to­ti­loja ja -prosesseja. 

Yritys­vie­rai­luista yhteistyöhön

Opis­ke­li­joilta kerätyn palaut­teen mukaan yritys­vie­rai­lut olivat kaiken kaik­ki­aan erit­täin antoi­sia. Ensin­nä­kin ne ovat mukavaa vaih­te­lua arjen puur­ta­mi­seen. Lisäksi opis­ke­li­jat kertoi­vat, että vierai­lu­jen avulla he saivat todel­li­sen käsi­tyk­sen alueen yrityk­sistä sekä niiden toimin­nasta käytän­nössä. Lisäksi kirkas­tui näkymä omista työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sista Pohjois-Karja­lassa valmis­tu­mi­sen jälkeen. Myös moni opin­to­jen aikana opittu asia kiin­nit­tyi konkretiaan.

Yritys­vie­rai­lut poiki­vat monen­laista yhteis­työtä opis­ke­li­joi­den ja työelä­män välille. Vierai­lu­jen myötä­vai­ku­tuk­sella syntyi harjoit­te­lu­paik­koja sekä opin­näy­te­työ­ai­heita. Kaiken kaik­ki­aan kohtaa­mi­set opis­ke­li­joi­den ja työnan­ta­jien välillä ovat erit­täin tärkeitä. Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hanke päättyy vuoden 2023 lopussa, mutta tavoit­teena on edel­leen jatkaa arvok­kaiksi tunnis­tet­tuja yritysvierailuja.


Kirjoit­ta­jat:


Taru Väisä­nen, kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoul

Sanna Jeska­nen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu