Kirjasto kiinni 22.12.2023 – 7.1.2024

Kirjasto on joulun ja vuoden­vaih­teen aikaan kiinni ajalla 22.12.2023 – 7.1.2024.

Kaikki aukiolo- ja palve­lua­jat näet Karelia-Finnasta.


Kirjas­ton joulu -muistilista:

 • Kun lainaat kirjas­ton painet­tuja aineis­toja nyt, niin eräpäi­väksi tulee 10.1.2024.
 • Muista uusia tai palaut­taa lainassa olevat kirjas­toai­neis­tot viimeis­tään eräpäi­vänä, niin vältyt myöhästymismaksuilta. 
  • Uusi­malla lainasi saat pidem­mät eräpäi­vät kiin­nio­lon yli: 
   • Pitkät laina-ajat tulevat kurs­si­kir­joil­le­kin perjan­taista 8.12. alkaen, muista siis uusia lainat!
   • Ensim­mäi­nen eräpäivä kiin­nio­lon jälkeen on keski­viikko 10.1.2024.
  • Jos uusinta ei onnistu (tai haluat palaut­taa lainasi), voit palaut­taa laino­jasi kirjas­ton ulko­puo­lella olevan palau­tusau­to­maa­tin kautta. Se on auki myös silloin, kun kirjasto on kiinni.
 • E-aineis­tot ovat käytös­säsi kirjas­ton kiin­niol­lessa Karelia-Finnan kautta.
 • Muis­tat­han, että Joen­suun alueella on käytös­säsi myös Vaara­kir­jas­tot sekä Itä-Suomen yliopis­ton (UEF) Joen­suun kampus­kir­jasto.

Joulu­tie­toutta ja -tunnel­maa löydät esimer­kiksi Suoma­lai­sen Kirjal­li­suu­den Seuran kokoa­malta Joulu -sivus­tolta.
Hyvää joulua ja onnel­lista uutta vuotta toivot­taa Kare­lian kirjasto!