Tulok­sia, kohtaa­mi­sia, ideoita ja onnistumisia

TKIO-toimin­taa Osaajia harvaan asutulle alueelle -hankkeessa

Osaajia harvaan asutulle alueelle -hanke on mahdol­lis­ta­nut opis­ke­li­joille kohtaa­mi­sia yritys­ten kanssa.  Tämä on avannut uusia mahdol­li­suuk­sia sekä oppi­lai­tos­ten väli­seen yhteis­työ­hön että kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan yhdis­tä­mi­seen oppi­mi­seen ja opetuk­seen. Hank­keessa opis­ke­li­jat ovat työs­ken­nel­leet yrityk­siltä tullei­den toimek­sian­to­jen parissa. Tavoit­teena on ollut opis­ke­li­joi­den ja harvaan asut­tu­jen aluei­den yritys­ten verkos­toi­tu­mi­nen.  Yrityk­set ovat myös saaneet mahdol­li­suu­den hyödyn­tää opis­ke­li­joi­den osaa­mista liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sessä. Opis­ke­li­joille yritys­toi­mek­sian­not tarjoa­vat mahdol­li­suu­den sovel­taa teoriaa käytän­töön ja saada palau­tetta suoraan työelä­män edus­ta­jilta.  Toimek­sian­not on kohdis­tettu erityi­sesti niille opis­ke­li­joille, joiden osaa­mi­selle on tarve maakun­nan reuna-alueilla.

Virtu­aa­liyh­teis­työ yhtei­sen projek­tin parissa

Hank­keen aikana käytet­tiin hyödyksi myös digi­taa­li­sia työka­luja ja virtu­aa­li­sia tapaa­mi­sia. Virtu­aa­li­set tapaa­mi­set ja virtu­aa­li­set työpaik­ka­vie­rai­lut osoit­tau­tui­vat tehok­kaiksi useilla eri koulu­tus­aloilla.  Rive­rian 3D- ja peli­suun­nit­te­lun sekä lavas­te­ra­ken­ta­mi­sen opis­ke­li­jat tapa­si­vat yrit­tä­jiä Teams-pala­ve­reissa sekä Discord-sovel­luk­sen kautta.

Outo­kum­mussa opis­ke­le­vien 3D-alan opis­ke­li­joi­den saamat toimek­sian­not ilomant­si­lai­selta STC-tuotanto Oy:ltä ja Ilomant­sin museo­sää­tiöltä esitel­tiin ja niiden kehit­ty­mistä seurat­tiin virtu­aa­li­sissa tapaa­mi­sissa. Opis­ke­li­joi­den tehtä­vänä oli mallin­taa paikal­li­sia raken­nuk­sia säätiön käyt­töön sekä mallin­taa kohteita paikal­li­sen yrityk­sen 360-palve­lu­kart­taa varten. Opis­ke­li­jat syven­tyi­vät tehtä­viin virtu­aa­li­sissa tapaa­mi­sissa. Ensim­mäi­sessä virtu­aa­li­sessa tapaa­mi­sessa jokai­nen opis­ke­lija esit­teli itsensä ja aiempia töitään. Asiak­kaat esit­te­li­vät toimin­taansa ja toimek­sian­not. Myöhem­min opis­ke­li­jat vierai­li­vat kohteissa ja tapa­si­vat asiak­kaat myös kasvo­tus­ten. Varsi­nai­nen työs­ken­tely tapah­tui Outo­kum­mussa ja yhteis­työtä tehtiin virtuaalisesti.

Lavas­te­ra­ken­nuk­sen opis­ke­li­joi­den tehtä­vänä oli pystyt­tää näyt­tely Ilomant­siin Parp­pein­vaa­ralle. Opis­ke­li­jat tapa­si­vat toimek­sian­ta­jansa, Ilomant­sin museo­sää­tiön edus­ta­jat ja tutus­tui­vat näyt­te­ly­ti­laan virtu­aa­li­sesti. Heillä oli tapaa­mi­sessa mahdol­li­suus keskus­tella näyt­te­lyyn liit­ty­vistä yksi­tyis­koh­dista, näyt­te­lyn pystyt­tä­mi­seen liit­ty­vistä työvai­heista sekä aika­tau­lusta ennen varsi­naista näyt­te­lyn toteuttamista. 

Virtu­aa­liyh­tey­det toimi­vat merkit­tä­vänä resurs­sina koulu­tusa­lo­jen toimin­nassa sekä osana työhar­joit­te­lu­pro­ses­sia. Erityi­sesti opis­ke­li­jat, joilla on haas­teita sosi­aa­li­sissa tilan­teissa, yllät­ti­vät aktii­vi­suu­del­laan ja osal­lis­tu­mi­sel­laan. Virtu­aa­li­set tapaa­mi­set antoi­vat heille ehkä parem­man mahdol­li­suu­den saada oman äänensä kuulu­viin. Osaajia harvaan asutulle alueelle -hanke toimi virtu­aa­li­sen yhteis­työn kehit­tä­jänä, innos­ta­jana ja ennak­ko­luu­lot­ta­mana kokei­li­jana. Opis­ke­li­ja­pro­jek­tien ohjauk­sesta vasta­si­vat lehto­rit Merja Karvi­nen ja Tarja Ruuska Riveriasta.

”Talvella Valamo on aidoimmillaan”

Karelia-amk:n 3. vuoden matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­min­nan resto­no­mio­pis­ke­li­jat saivat hank­keen kautta toimek­sian­non Valamon luos­ta­rilta Heinä­ve­deltä.  Valamo tarjoaa moni­puo­lista kurs­si­muo­toista toimin­taa sekä ryhmä­matka- ja päivä­ret­kioh­jel­mia. Luos­tari on suosittu kokous­paikka ja perhe­juh­lien pito­paikka. Vala­mossa on tarjolla erita­soista majoi­tus­ti­laa erilais­ten asia­kas­ryh­mien tarpeisiin.

Opis­ke­li­joi­den tehtä­vänä oli pohtia ja laatia tuote- ja palve­lui­deoita: Miten kohteen veto­voi­maa voisi kehit­tää seson­kien ulko­puo­lella? Miten luos­tari voisi nykyistä laajem­min hyödyn­tää lähia­lu­een ja Pohjois-Karja­lan muita matkai­lu­yri­tyk­siä ja kult­tuu­ri­mat­kai­lu­koh­teita? Tärkeää oli huomioida kestä­vän matkai­lun näkö­kulma, ja se ettei matkai­lu­toi­minta ole risti­rii­dassa luos­ta­rin hengel­li­sen elämän kanssa. Toimek­sian­non otsik­kona olikin ”Talvella Valamo on aidoimmillaan.” 

Tehtä­vän sisäl­töä, tavoit­teita ja laajuutta pohdit­tiin yhdessä Valamon matkai­lu­pal­ve­lu­joh­taja Jaana Nykäsen ja opet­ta­jien kesken.  Toimek­sian­non resto­no­mio­pis­ke­li­joi­den oppi­mis­ta­voit­teita palve­le­vaksi oppi­mis­teh­tä­väksi muotoili lehtori Keijo Koski­nen, jonka ohjauk­sessa työs­ken­tely aloi­tet­tiin Matkai­lun alueel­li­nen kehit­tä­mi­nen -opintojaksolla.

Työs­ken­tely alkoi vierai­lu­käyn­nillä Vala­moon. Luos­ta­rin histo­riaa, tiloja ja toimin­taa esit­te­li­vät katta­vasti luos­ta­rio­pas Marja Matsi, kuuliai­suus­veli Stefa­nos ja myyn­ti­sih­teeri Vesa Kervi­nen.   Suurin osa opis­ke­li­joista ei ollut vierail­lut kohteessa aiemmin. Opis­ke­li­jat voivat kiteyt­tää tuote- ja palve­lui­deat esimer­kiksi viikko-ohjel­man muotoon, tapah­tu­ma­ko­ko­nai­suu­deksi, kier­to­mat­kai­luoh­jel­maksi tai kohteen matkai­lu­mark­ki­noin­nin uusiksi kärjiksi. Oleel­lista on, että valmiissa esityk­sissä kuva­taan kuinka suun­ni­tel­mat ja uudet ideat saatai­siin vietyä käytän­töön ja toimin­nan tuloja ja menoja on arvioitu asian­mu­kai­sesti. Tehtä­vän­anto on laaja ja vaati­va­kin, joten opis­ke­li­joi­den työs­ken­tely on jatku­nut syksyllä 2023 Matkai­lu­pal­ve­lui­den tuot­teis­ta­mi­nen ja mark­ki­nointi 3 – opin­to­jak­solla lehtori Tuija Kainu­lai­sen ja lehtori Mikko Lahden ohjauksessa. 

Tulok­set esitel­lään joulu­kuussa 2023, jolloin opis­ke­li­jat saavat palau­tetta toimek­sian­ta­jalta ja parhaat ja perus­tel­luim­mat ideat uusiksi palve­luiksi palkitaan.

Valamon kirkko tai kappeli, jossa seinillä koristeellisia kaiverruksia ja kultaisia koristeita
Kare­lian resto­no­mio­pis­ke­li­jat tutus­tu­massa Vala­moon. Vierailu oli monille ensim­mäi­nen Valamon luostarissa.

Rive­rian 3D- ja peli­suun­nit­te­lun opis­ke­li­joi­den ja lavas­te­ra­ken­ta­jao­pis­ke­li­joi­den sekä Kare­lian resto­no­mio­pis­ke­li­joi­den yrityk­siltä saadut kehit­tä­mis­teh­tä­vät ovat Inno­mantsi ja Innocamp23 -tapah­tu­mien tavoin osa Osaajia harvaan asutulle alueelle -hanketta. Hank­keen toimin­toi­hin on kuulu­nut opis­ke­li­joi­den ja yritys­ten aidon ja konkreet­ti­sen yhteis­työn edis­tä­mi­nen. Yhteis­työtä ja kohtaa­mi­sia on toteu­tettu useilla eri tavoilla.  TKI-toimin­taan integroi­dun oppi­mi­sen (TKIO) lisäksi halut­tiin lisätä opis­ke­li­joi­den tietoi­suutta maan­kun­nan reuna- aluei­den yrityk­sistä ja helpot­taa harjoit­te­li­joi­den ja työn­te­ki­jöi­den rekry­toin­tia. Osal­lis­tu­mi­nen tapah­tu­miin lähensi oppi­lai­tok­sia, opis­ke­li­joita ja yrit­tä­jiä. Työs­ken­tely yhdessä ja yhtei­sen tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi edesaut­toi oikean ja vuoro­vai­kut­tei­sen keskus­te­lu­yh­tey­den syntymistä.


Kirjoit­ta­jat:

Merja Karvi­nen, lehtori, projek­ti­asian­tun­tija, Riveria

Mikko Lahti, lehtori, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Freepik