Virtu­aa­lia­lus­tat palve­le­vat tapah­tu­ma­tuo­tan­toja ja kulttuurialaa

Smart Event Mana­gers -hank­keessa toteu­tet­tiin tapah­tu­mien kanssa pilot­teja erilai­sia uusia tekno­lo­gioita hyödyn­täen. Myös Tapah­tu­ma­tuot­ta­jan osaa­mis­sal­kusta löytyy muun muassa XR:n perus­tei­siin johdat­tava opin­to­jakso sekä opinnot AR:n hyödyn­tä­mi­seen. Koska ala menee vauh­dilla eteen­päin, kävi SEM-hank­keessa asian­tun­ti­jana toimi­nut Kare­lian lehtori Pilvi Dufva Match XR 2023 -messuilla päivit­tä­mässä tieto­jaan aiheesta ja kuulos­te­le­massa alan uusim­pia tuulia.

Match XR 2023 -tapah­tuma

Match XR on yksi Suomen suurim­mista XR- ja immer­sii­vi­siin tekno­lo­gioi­hin sekä web3-ratkai­sui­hin keskit­ty­vistä tapah­tu­mista. Kyseessä on Slushin ennak­ko­ta­pah­tuma, jossa on mahdol­li­suus tutus­tua uusim­piin tekno­lo­gi­siin inno­vaa­tioi­hin ja verkos­toi­tua alan toimi­joi­den kanssa. Tänä vuonna tapah­tu­massa myös julkais­tiin Suomen oma Meta­ver­sumi-aloite, jota kehit­tä­mässä on ollut iso joukko alan kärkinimiä. 

Jo kuudetta kertaa järjes­tet­tä­vää tapah­tu­maa orga­ni­soi Helsinki XR center (HXRC).  Tapah­tu­man ensi­si­jai­nen tavoite on auttaa ihmisiä verkos­toi­tu­maan ja tilai­suu­den yhtey­teen järjes­te­tään paljon lyhyitä tapaa­mi­sia ja esit­te­lyitä. Tilai­suu­desta on mahdol­li­suus löytää uusi yhteis­työ­kump­pani, sijoit­taja, part­neri, työn­te­kijä, työpaikka tai tapah­tu­massa voi vain kier­rellä tutus­tu­massa näyt­teil­lea­set­ta­jien uusim­piin innovaatioihin. 

Messua­lu­eella löytyy niin luovien sisäl­lön tuot­ta­jien teoksia kuin teknii­kan kehit­tä­jien uusim­pia inno­vaa­tioita.  Tänä vuonna alueella oli yli 60 näyt­teil­lea­set­ta­jaa, jotka toivat esille omat tuotan­tonsa, demonsa, ratkai­sunsa ja keksin­tönsä. Mukana oli isoja toimi­joita kuten Nokia, mutta myös alan opis­ke­li­joilla oli mahdol­li­suus näyttää osaa­mis­taan. Näyt­teil­lea­set­ta­jiin tutus­tu­malla saikin hyvän kuvan, mitä suoma­lai­sella XR- ja immer­sii­vi­sen tekno­lo­gian sekto­rilla tapah­tuu tänä päivänä. 

Tapah­tuma järjes­tet­tiin Metro­po­lian Arabian kampuk­sella. Samassa raken­nuk­sessa sijait­see myös Digi­taa­li­nen studio Formlös (kuva 1). Studiolla oli mahdol­li­suus nähdä käytän­nössä ICVFX (in camera visual effect) ratkai­suja. ICVFX tarkoit­taa, että visu­aa­li­set efektit tallen­ne­taan reaa­lia­jassa kuva­tessa, eikä lisätä jälki­tuo­tan­to­pro­ses­sissa kuten perin­tei­sessä greensc­reen teknii­kassa. Reaa­liai­kai­set kame­rae­fek­tit toteu­te­taan hyödyn­täen Unrea­lin peli­moot­to­reita, led-scree­nejä, kameran trac­käystä ja reaa­liai­kaista rende­röin­tiä. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa esim. tieto­ko­neella luotu­jen 3D-virtu­aa­li­la­vas­tei­den uuden­laista hyödyn­tä­mistä osana studiossa kuvat­ta­vaa live-toimin­taa. Tällä tekno­lo­gialla voidaan kuvata reaa­lia­jassa yksi­tyis­koh­tai­sia, näyt­tä­viä ja uskot­ta­van näköi­siä kohtauk­sia. Virtu­aa­li­la­vas­teet mahdol­lis­ta­vat mm. sellais­ten massii­vis­ten ja moni­mut­kais­ten lavas­tei­den toteut­ta­mi­sen, joiden teke­mi­nen todel­li­suu­dessa olisi erit­täin kallista tai jopa mahdo­tonta. Ja toki virtu­aa­li­la­vas­tei­den käyt­tä­mi­nen voi säästää myös tuotan­nolta kasan rahaa ja aikaa.

Studiotila
Kuva 1. Formlös studio. Kuva: Pilvi Dufva.

Tapah­tuma-alan sektori näkyi Match XR:ssä erilais­ten virtu­aa­lis­ten tapah­tuma-alus­to­jen ja -sisäl­tö­jen muodossa. Jo korona-aikana tutuksi tulleen etäosal­lis­tu­mi­sen mahdol­lis­ta­vat vr-maail­mat tren­daa­vat edel­leen. Kult­tuu­rin puolella virtu­aa­li­set konser­tit, näyt­te­lyt, teat­teri- ja tans­sie­si­tyk­set ja museo­kier­rok­set pitävät puolensa ja koros­ta­vat erityi­sesti saavu­tet­ta­vuu­den näkö­kul­mia.  Kult­tuuri halu­taan tuoda tasa­puo­li­sesti kaik­kien saataville. 

Suomen meta­ver­sumi-aloite

Tapah­tu­massa esitel­tiin Suomen oma meta­ver­sumi-aloite, jonka luomista Busi­ness Finland on orga­ni­soi­nut. Tämä aloit­teen luomi­seen on osal­lis­tu­nut yli 400 jäsentä ja iso määrä Suomen vahvim­pia tekno­lo­giayh­tiöitä kuten Kone, Nokia ja Varjo. 

Suomen meta­ver­sumi-teol­li­suu­den arvon ennus­te­taan nouse­van 30 miljar­diin euroon vuoteen 2035 mennessä. Tarvi­taan ensin tekno­lo­giaa, jonka jälkeen sovel­luk­sien ja palve­lui­den kehit­tä­mi­nen pääsee kunnolla vauh­tiin. Busi­ness Finlan­din mukaan Suomesta löytyy paljon osaa­mista ja poten­ti­aa­lia globaa­liin toimin­taa ja vien­tiin, mutta tekno­lo­gian kehit­tä­jien, sisäl­lön tuot­ta­jien ja loppu­käyt­tä­jien välinen yhteis­työ on vält­tä­mä­töntä ja tarvi­taan yhteen­so­pi­via stan­dar­doi­tuja systee­mejä. Tätä ekosys­teemi ja aloite pyrki­vät edistämään. 

Kuva: Pilvi Dufva.

Tule­vai­suus on meta­ver­sumi, mutta mikä on meta­ver­sumi, kukaan ei vielä tiedä. Kyseessä tulee olemaan jonkin­lai­nen todel­li­suu­den digi­taa­li­nen kakso­nen, jossa yksit­täi­set ja eril­li­set tekno­lo­gian, kuten AR ja VR, sekoit­tu­vat keske­nään ja tekno­lo­gia sulau­tuu osaksi todel­li­suutta yhdis­täen todel­li­sen ja virtu­aa­li­sen maail­man. Enna­koin­tien mukaan meta­ver­sumi on seuraava vallan­ku­mous ja tulee muut­ta­maan meidän jokai­sen työs­ken­tely- ja vuoro­vai­ku­tus­ta­poja jo lähitulevaisuudessa. 

Kuiten­kaan kyse ei ole pelkästä tekno­lo­giasta, vaan taus­talla ovat arvot ja meta­ver­su­min eetti­nen sekä vastuul­li­nen käyt­tä­mi­nen. Tavoit­teena onkin luoda ”hyvä” meta­ver­sumi, digi­taa­li­nen versio meidän maail­mas­tamme, jolla on samat arvot kuin meillä. Jani Valli­rinne VTT:ltä sanoi, että tavoit­teena on meta­ver­sumi, joka tekee elämästä parem­paa ja meistä onnellisempia. 


Kirjoit­taja:

Pilvi Dufva, median koulu­tuk­sen lehtori, SEM-hank­keen asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Busi­ness Finland. 2023. Finnish Meta­verse ecosys­tem is the first In Europe to create meta­verse Initia­tive. https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/cision-releases/2023/finnish-metaverse-ecosystem-is-the-first-in-europe-to-create-a-metaverse-initiative.5.12.2023.

Epic Games Inc. 2023. In Camera VFX Over­view. https://docs.unrealengine.com/4.27/en-US/WorkingWithMedia/IntegratingMedia/InCameraVFX/InCameraVFXOverview/ 5.12.2023.

Finnish Ecosys­tem 2023. Meta­verse Initia­tive by the Finnish Ecosys­tem. https://www.digitalfinland.org 5.12.2023.

Formlös Studios 2023. https://www.formlos.fi. 5.12.2023.

Helsinki XR Center 2023. Disco­ver the Finnish XR Scene at Match XR 2023. https://www.matchxrhelsinki.com. 5.12.2023.

Tekno­lo­gian tutki­mus­kes­kus VTT Oy. 2023. Finnish Meta­verse ecosys­tem is the first In Europe to create meta­verse Initia­tive. https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/finnish-metaverse-ecosystem-first-europe-create-metaverse-initiative. 5.12.2023.

Univer­sity of Oulu. 2023. Univer­sity of Oulu´s researc­hers pionee­ring in Meta­verse develepment. 

https://www.oulu.fi/en/news/university-oulus-researchers-pioneering-metaverse-development. 5.12.2023.

Valli­rinne, J. 2023. Ensim­mäi­senä Euroo­passa – Suomen meta­ver­sumi-ekosys­teemi lansee­raa meta­ver­sumi-aloit­teen. Tekno­lo­gian tutki­mus­kes­kus VTT Oy. https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/ensimmaisena-euroopassa-suomen-metaversumi-ekosysteemi-lanseeraa-metaversumi. 5.12.2023.

Artik­ke­lin kansi­kuva: Match XR / Kira Vesikko