DARK SKY -eloku­va­ta­pah­tuma tutus­tut­taa valai­se­mat­to­man taivaan teemoihin

Leveys­pii­reil­lämme riittää pimeyttä talviai­kaan, mutta onko aito pimeys meille jatku­van valon keskellä eläville enää tuttua? Maail­man­laa­jui­sesti valo­saas­teen arvioi­daan lisään­ty­vän noin kymme­nen prosen­tin vuosi­vauh­tia (Suomi­nen 2023), joten pimeys ei enää pitkään ole ehty­mä­tön luon­non­vara. Tähdet ja revon­tu­let kieh­to­vat ihmis­mieltä niin paljon, että niiden vuoksi ollaan valmiita matkus­ta­maan, mutta taivaan ihmei­den ihailu ei onnistu yötai­vaalle heijas­tu­van keino­va­lon kelmeän hehkun alla.

DARK SKY -eloku­va­ta­pah­tuma keski­viik­kona 24.1. klo 15-17 Eloku­va­teat­te­ri­kes­kus Tapiossa valot­taa pimey­den suoje­lun merki­tystä, valo­saas­teen vaiku­tuk­sia ja myös valai­se­mat­to­man taivaan mahdol­li­suuk­sia Pohjois-Karja­lan lumo­voi­ma­te­ki­jänä. Tapah­tu­massa pimey­den eri sävyi­hin paneu­du­taan aluksi tutkija ja yrit­täjä Olli Reijo­sen (Syrjä­vaara Good­night Oy) johdolla, jonka jälkeen näkö­ku­mia syven­ne­tään kansain­vä­lis­ten doku­ment­tie­lo­ku­vien kautta. Maksut­to­man tapah­tu­man järjes­tä­vät Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun GLOW2.0-hanke ja Pohjois-Karja­lan eloku­vayh­dis­tys ry.

Karelia-amk:n koor­di­noi­man GLOW2.0 ‑hank­keen tehtä­vänä on kannus­taa ja auttaa pohjoi­sen peri­fe­rian yrityk­siä ja julki­sia orga­ni­saa­tioita hyödyn­tä­mään parem­min vuoden pimeim­män ajan hohtoa matkai­lussa. Kansain­vä­li­sessä yhteis­hank­keessa pimey­den ilosa­no­maa levi­te­tään Pohjois-Karja­lan lisäksi Lapissa, Pohjois-Norjassa, Islan­nissa ja Irlan­nissa. Hanketta rahoit­taa Inter­reg Nort­hern Perip­hery and Arctic ‑rahoi­tus­oh­jelma.

DARK SKY -tapah­tuma on maksu­ton, mutta rajal­li­sen tuoli­mää­rän vuoksi kannat­taa ilmoit­tau­tua mukaan.

Tapah­tu­man ohjelma ja aikataulu

Lisä­tie­toa GLOW2.0-hankkeen toimin­nasta: https://glow.karelia.fi/