Four students

Kevään ensim­mäi­nen yhteis­haku alkaa 3.1.2024

Korkea­kou­lu­jen kevään 2024 ensim­mäi­nen yhteis­haku alkaa keski­viik­kona 3.1. ja jatkuu 17.1.2024 saakka. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on haussa neljä englan­nin­kie­lellä toteu­tet­ta­vaa koulu­tusta: Industrial Mana­ge­ment, Inter­na­tio­nal Busi­ness, Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Tech­no­logy sekä ensim­mäistä kertaa haussa mukana oleva Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -koulutus.

Ylem­pään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon johta­vassa Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -koulu­tuk­sessa opis­kel­laan kestä­vyys­siir­ty­män toteut­ta­mista ja kehit­tä­mistä yritys­toi­min­nassa. Tutkin­non suorit­ta­neet kehit­ty­vät kestä­vän kehi­tyk­sen asian­tun­ti­jaksi orga­ni­saa­tios­saan. Opin­noissa opis­ke­li­jan on mahdol­lista kehit­tää uusia, entistä kestä­väm­piä ratkai­suja, tuot­teita ja proses­seja omalle organisaatiolleen.

Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment –koulu­tus on kehi­tetty euroop­pa­lai­sessa INVEST-korkea­kou­lual­lians­sissa. Kansain­vä­li­syys kuuluu olen­nai­sena osana opin­toi­hin, sillä koulu­tus toteu­te­taan verkko-opin­toina kansain­vä­li­sessä opis­ke­li­ja­ryh­mässä. Opin­to­jen aikana on mahdol­li­suus luoda verkos­toja muihin alalla työs­ken­te­le­viin eri puolilla maail­maa. Koulu­tuk­sen toteu­tuk­sessa on mukana Kare­lian laaja yritys­ver­kosto toimek­sian­noilla ja projekteina.

Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -koulu­tus on tarkoi­tettu henki­löille, joilla on teknii­kan, luon­non­vara-alan tai luon­non­tie­tei­den AMK-/kan­di­daat­ti­tut­kinto ja kaksi vuotta työkokemusta.

Opin­toi­hin haetaan Opin­to­polku-palve­lussa. Opinnot alkavat syksyllä 2024.