Minä opinto-ohjaaja – opo

Opinto-ohjaa­jana tehtä­vä­näni on auttaa opis­ke­li­jaa opin­to­jen suun­nit­te­lussa, opis­ke­lu­kyky ja oppi­mi­sen kysy­myk­sissä sekä valmis­tu­mi­seen liit­ty­vissä käytän­nön asioissa, uraan liit­ty­viä pohdin­toja unoh­ta­matta. Opona kehitän ohjaus­käy­tän­teitä, mikäli ne kehit­tä­mistä vaati­vat.

Opinto-ohjaa­jan minun tulee muistaa lukui­sia asioita kohda­tessa opis­ke­lija yksin tai ryhmässä. Minä ohjaan ja neuvon opis­ke­li­joita monen­lai­sissa opin­toi­hin liit­ty­vissä kysy­myk­sissä. Kuun­te­len molem­milla korvilla ja annan opis­ke­li­jalle aikaani. Keski­tyn hänen asial­leen. Selvi­tän ja otan selvää, jos oma osaa­mi­nen tai tietä­mys ei riitä. Hopsaan ja orga­ni­soin opin­toja yhdessä opis­ke­li­jan kanssa.

Keske­ne­räi­syys oikea-aikai­sessa ohjauk­sessa ei ole lain­kaan huono asia. Ohjaus­toi­missa oppii joka päivä uutta. Tässä tehtä­vässä ei ole toista saman­laista päivää, ei viikkoa. Päivä voi täyttyä opetuk­sesta, se voi täyttyä joko yksilö- tai ryhmä­oh­jauk­sista. Ohjaus­toi­met edel­lyt­tä­vät jatku­vaa seuraa­mista ja pereh­ty­mistä muun muassa erilai­siin järjes­tel­miin, tutkin­to­jen uudis­tuk­siin, haku­käy­tän­tei­siin, opis­ke­li­ja­va­lin­toi­hin sekä tule­vai­suu­den työelämätaitoihin.

Kuva: Pixa­bay/­Grap­hic­Mama-team

Minulta vaadit­ta­vat taidot ja ominaisuudet

Kaikki taidot/ominaisuudet, joita opolla edel­ly­te­tään olevan liit­ty­vät opis­ke­li­jan autta­mi­seen opin­to­jen ja opis­ke­lu­ky­vyn edis­tä­mi­sessä. Opinto-ohjaa­jan minun tulee tukea osal­tani opis­ke­li­jaa opin­toi­hin kiin­nit­ty­mi­sessä ja etene­mi­sessä valmis­tu­mi­seen asti:

 • kuun­telu
 • kommu­ni­kointi
 • ongel­man­rat­kaisu
 • kehit­tä­mi­so­rien­toi­tu­nei­suus
 • tiedot­ta­mi­nen
 • yhtey­den­pi­tä­mi­nen
 • itsensä johta­mi­nen
 • jous­tava työote, joustavuutta
 • kehit­tävä ja ihmis­lä­hei­nen työote
 • luova ajat­telu
 • vuoro­vai­ku­tus
 • yhteis­työ­kyky
 • reli­siens­si­kyky
 • tuke­mi­sen halu
 • tekno­lo­giao­saa­mi­nen.

Tärkeim­miksi taidoiksi tai ominai­suuk­siksi itse nosta kommu­ni­koin­ti­tai­don, jolla tarkoi­tan myön­tei­syyttä, ymmär­tä­väi­syyttä, suun­ni­tel­mal­li­suutta, kärsi­väl­li­syyttä sekä ihmis­suh­tei­den hyvin­voin­tia. Toiseksi tärkeää on reli­siens­si­kyky ja tässä opinto-ohjaa­jan tehtä­vässä tällä tarkoi­tan psyyk­kistä jous­ta­vuutta ja tois­tu­vasti muut­tu­viin tilan­tei­siin sopeu­tu­mis­herk­kyyttä sekä omien voima­va­ro­jen tunnis­ta­mista ja tunnus­ta­mista. On kyet­tävä pyytä­mään apua tarvit­taessa. Eikä yhtään ole pahit­teeksi olla enemmän opti­misti kuin pessimisti.

Mitä parem­min toimin ohjaa­jana niin sitä vähem­män ilmenee muun muassa mieli­pa­haa, huonoja opis­ke­lu­ko­ke­muk­sia ja -muis­toja sekä opin­to­jen viiväs­ty­mistä. Haluni kehit­tää omaa työtä ja lähi­työyh­tei­sön toimin­taa on tärkeää. Työs­säni opona pääsen kehit­tä­mään niin itseäni kuin toimin­toja inno­va­tii­vi­sessa ja yhtei­söl­li­sessä toimin­ta­kult­tuu­rissa, kun vain aika antaa/antaisi myöten.


Kirjoit­taja:

Maarit Igna­tius, opinto-ohjaaja, opet­taja, median koulu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­lin kansi­kuva: Pexels / Lara Jameson