opiskelijat

Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -koulu­tus veto­voi­mai­sin kevään ensim­mäi­sessä yhteishaussa 

Keski­viik­kona 17.1.2024 päät­ty­neessä kevään ensim­mäi­sessä yhteis­haussa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun haki 2083 hakijaa Suomesta ja ulko­mailta. Kare­liassa oli haussa neljä kansain­vä­listä, englan­niksi toteu­tet­ta­vaa ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa, yhteensä 125 aloi­tus­paik­kaa. Näistä suosi­tuin oli Degree Programme in Inter­na­tio­nal Busi­ness, jonka opis­ke­lu­paikka haki yhteensä 945 hakijaa. 

Kare­li­aan haet­tiin lähes 80 maasta eri puolilta maailmaa. 

– Olemme iloisia, että Kare­liaa kohtaan tunnet­tiin näin paljon kiin­nos­tusta, ja on jännit­tä­vää nähdä, millai­sia opis­ke­li­joita haki­ja­jou­kosta meille vali­taan. Kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den myötä korkea­kou­lumme kansain­vä­lis­tyy enti­ses­tään, ja voimme vastata myös alueemme työvoi­ma­pu­laan entistä parem­min. Toivomme, että tulevat kansain­vä­li­set osaajat löytä­vät urapol­kunsa Pohjois-Karja­lasta ja kotou­tu­vat alueelle, kertoo rehtori Petri Raivo. 

Ensi­mäistä kertaa haussa ollut ylem­pään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon johtaja Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -koulu­tus löydet­tiin hyvin ympäri maail­maa. Koulu­tuk­seen haki yhteensä 379 hakijaa 40 eri maasta.

– Olemme tyyty­väi­siä uuden koulu­tuk­semme haki­ja­mää­rään. Voidaan todeta, että kestävä kehitys on maail­man­laa­jui­sesti kiin­nos­tava aihe. 

Opis­ke­li­jat vali­taan pääasiassa todis­tus­va­lin­nalla ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhtei­sellä Inter­na­tio­nal UAS Exam -valin­ta­ko­keella. Opinnot alkavat syksyllä 2024. 

Kevään toisessa yhteis­haussa mukana ovat suomen­kie­li­set ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­not ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.