Kehit­tä­mis­ko­keilu opis­ke­lu­tai­to­jen vahvis­ta­mi­sesta fysio­te­ra­piao­pin­to­jen alussa

Tässä artik­ke­lissa kerromme opis­ke­lu­tai­to­jen kehit­tä­mis­ko­kei­lusta, jota lähdimme toteut­ta­maan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sessa. Koulu­tuk­sessa on sekä päivä- että moni­muo­to­ryh­miä. Kansal­li­nen koulu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus (2021) on tuonut esille, että oppimis- ja opis­ke­lu­val­miuk­sia on tarpeen vahvis­taa. Valmiuk­sien vahvis­ta­mi­nen tukee päivä­ryh­mien lisäksi moni­muoto-opis­ke­li­joi­den oppimis- ja opiskeluvalmiuksia.

Opis­ke­lu­tai­to­jen kehit­tä­mis­ko­keilu on viety läpi yhden kerran. Toimin­nan arvioin­nissa olemme saaneet opet­ta­jien koke­muk­sen siitä, onko tällai­nen malli mahdol­lista integroida peda­go­gi­seen suun­nit­te­luun. Opis­ke­li­joi­den koke­muk­sia ja toimin­nan hyötyä ei ole vielä arvioitu.

Opin­to­jen alussa opis­ke­li­joi­den odotuk­set osaa­mi­sen kartut­ta­mi­seen ja verkos­toi­tu­mi­seen ovat korkealla. Osa opis­ke­li­joista jatkaa suoraan edel­li­sistä opin­noista korkea­kou­luo­pin­toi­hin, osalla välissä on pidempi aika edel­li­sistä opin­noista.  Fysio­te­ra­pia opetus­suun­ni­tel­man raken­teet ohjaa­vat opin­to­jen aloi­tuk­sessa subs­tans­siai­nei­den opis­ke­luun heti ensim­mäi­sinä opis­ke­lu­päi­vinä. Korkea­kou­luo­pis­ke­li­jan tulisi heti opis­ke­lun alkaessa hallita myös opis­ke­lu­tai­dot ja pystyä ajan­hal­lin­taan opin­to­jak­so­jen tavoit­tei­den saavut­ta­mi­seksi. Opis­ke­lija voi kokea opis­ke­lu­kuor­mi­tuk­sen suureksi ja ajan­hal­lin­nan vaikeaksi suhteessa omaan vapaa-aikaan, mahdol­li­seen työhön sekä perhee­seen. Sekä yksit­täi­sillä opis­ke­li­joilla että ryhmäil­miönä on tunnis­tettu ensim­mäi­sen luku­kau­den aikana väsy­mistä ja oppi­mi­sen taito­jen vaikeutta.

Opis­ke­lu­tai­dot osaksi oman alan opintoja

Opetuk­sessa ja ohjauk­sessa kautta korkea­kou­lu­ken­tän on huomattu lisään­ty­nyt tarve oppi­mi­sen tukeen. Opis­ke­lu­tai­dot vaikut­ta­vat selkeästi siihen, miten opis­ke­lija oppii ja pärjää opis­ke­lus­saan. Opis­ke­lu­tai­to­jen harjoit­telu on Kare­liassa osa Amma­til­li­sen kasvun opin­to­jak­soa. Opin­to­jak­solla käsi­tel­lyt teemat eivät kuiten­kaan usein siirry opis­ke­li­joilla käytän­töön tai ne eivät ole oikean aikai­sia. Myös itse­näi­siä verk­ko­kurs­seja opis­ke­lu­tai­doista on tarjolla, mutta opis­ke­lu­tai­to­jen ollessa heikot ei itse­näi­nen opis­kelu ehkä onnistu, eikä moti­vaa­tio siihen riitä.

Kun haaste on tunnis­tettu, on siihen syytä lähteä etsi­mään korjaa­via toimen­pi­teitä. Tämän vuoksi halusimme lähteä kokei­le­maan, kuinka keskei­siksi arvioi­tuja korkea­kou­luo­pis­ke­li­jan opis­ke­lu­tai­toja voitai­siin kehit­tää osana ensim­mäis­ten viik­ko­jen opin­toja oman alan opin­noissa. Tavoit­teena oli kokeilla opis­ke­lu­tai­to­jen ohjaa­mi­sen liit­tä­mistä ensim­mäi­sen luku­kau­den peda­go­gi­seen toimin­taan substanssiopinnoissa.

Viiden viikon suunnitelma

Suun­nit­te­lun runkona toimi Erasmus+ henki­lö­kun­ta­vaih­dossa Irlan­nissa Atlan­tic Tech­no­lo­gical University:ssa bench­mar­ka­tut opin­to­jen alun orien­taa­tio­vii­kot ja sieltä Five weeks tips -idea.

Kare­lian fysio­te­ra­pian koulu­tuk­seen luotiin viiden viikon suun­ni­telma opis­ke­lu­tai­to­jen kehit­tä­mi­sestä osana oman alan opin­toja. Kohde­ryh­mänä olivat ensim­mäi­sen vuoden opis­ke­li­jat syksyllä 2023. Peri­aat­teena oli, että kaikki ryhmän kanssa toimi­vat opet­ta­jat huomioi­vat viiden viikon aikana kunkin viikon teeman opetuk­ses­saan. He siis ohja­si­vat ja opet­ti­vat oman opetuk­sen ohessa opiskelutaitoja.

Opet­ta­jien kanssa käytiin keskus­telu opis­ke­lu­tai­to­jen opet­ta­mi­sesta ja ohjaa­mi­sesta osana peda­go­gista toimin­taa, ha heille annet­tiin ohjeis­tus kokei­lusta. Tämän lisäksi päädyt­tiin toimin­ta­mal­liin, jossa opet­ta­jille lähe­tet­tiin joka viikon maanan­taina kysei­sen viikon toimin­nan tavoite ja muuta­mia link­kejä, miten asiaa voi ottaa mukaan opetuk­seen. Opis­ke­lu­tai­toja ei opetettu irral­li­sina taitoina, vaan ne sisäl­ly­tet­tiin osaksi opetusta.

ViikkoOpis­ke­lu­taito tai teemaOhje opet­ta­jalleArvioitu aika
1. viikko: Opis­ke­li­jana korkeakoulussaToimin­ta­kult­tuuri korkeakoulussaMitä fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sessa odote­taan aloit­ta­valta opis­ke­li­jalta, toimin­ta­kult­tuu­riin tutus­tu­mi­nen. Tutus­tu­mi­nen ja ryhmätoiminta.5 min.
2. viikko: Opis­ke­li­jana korkeakoulussaToimin­ta­kult­tuuri opintojaksollaMiten odotat opis­ke­li­jan opis­ke­le­van tällä opin­to­jak­soilla (muis­tiin­pa­not, kännykkä,  keskit­ty­mi­nen jne…)3 min.
3. viikko: Ryhmän voimaRyhmä­työ­tai­dotRyhmä­työs­ken­te­lyn läpi­käy­mi­nen ja kertaa­mi­nen suhteessa tiet­tyyn opin­to­jak­soon. Yhdessä teke­mi­seen kannustaminen.5 min.
4. viikko: Opis­ke­li­jana korkeakoulussaErilai­set tavat oppia eri opintojaksoillaOhja­taan käyt­tä­mään opin­to­jak­son tehtä­vissä erilai­sia opis­ke­lu­tek­nii­koita. Sanoita opin­to­jak­sol­lasi kaksi erilaista opis­ke­lu­tek­niik­kaa opiskeluun.2 min.
5. viikko: Hyvin­vointi  Kuor­mi­tuk­sen hallintaAjan­hal­linta, kalen­te­rin käyttö. Kerra­taan ja tarkis­te­taan opin­to­jak­son dead­li­ne­päi­vät. Varmis­te­taan opis­ke­lun aika­tau­lut­ta­mi­nen ja valmis­tau­tu­mi­nen palau­tuk­siin ja arvioi­ta­viin tehtäviin.5 min.
Taulukko 1. Opis­ke­lu­val­miuk­sien kehit­tä­mi­nen ensim­mäi­sinä opiskeluviikkoina.

Opis­ke­lu­tai­dot luon­te­vasti mukaan ammattiopintoihin

Ensim­mäi­sellä luku­kau­della viiden viikon aikana aloi­tet­tiin viisi opin­to­jak­soa ja opis­ke­li­jat aloit­ti­vat opin­tonsa viiden opet­ta­jan ohjauk­sessa. Opet­ta­jilla oli vapaus sijoit­taa opis­ke­lu­val­miuk­sien teemoja sopi­viin opetuk­sel­li­siin kohtiin. Oli myös hyväk­syt­tä­vää, ettei kaikkea ohjeis­tusta voitu toteut­taa opin­to­jak­son peda­go­gi­sen raken­teen vuoksi. Opet­ta­jille lähe­tet­tiin joka viikon maanan­tain muis­tu­tus viikon teemasta.

Viiden viikon jälkeen opet­ta­jille lähe­tet­tiin kysely toteu­tuk­sen arvioin­nista. Kävi ilmi, että sisäl­tö­jen mukaan otta­mi­nen peda­go­gi­sesti oli luon­te­vaa. Osa opet­ta­jista pystyi toteut­ta­maan ohjatun sisäl­lön ja toisten opin­to­jak­son tapaa­mi­set olivat jo eden­neet päätök­seen ennen kuin viisi viikkoa oli jo kulunut. Osa opet­ta­jista oli jo aiem­min­kin ohjeis­ta­nut näitä sisäl­töjä opinnoissaan.

Pitäi­sikö opis­ke­lu­tai­toja huomioida enemmän korkea­kou­luo­pin­to­jen alussa?

Opis­ke­lu­tai­to­jen opet­ta­mi­nen tai opis­ke­li­jan ohjaa­mi­nen itseo­pis­ke­lu­ma­te­ri­aa­lien käyt­töön näyt­täy­tyy siten, ettei­vät taidot siirry käytän­töön. Toisaalta on hyvä arvioida, tuleeko opis­ke­lu­tai­to­jen ohjaa­mista riit­tä­västi Kare­lian Amma­til­li­sen kasvun opin­to­jak­solla. Opin­to­jak­so­ku­vauk­sen mukaan ”opin­to­ko­ko­nai­suu­den tavoit­teena on pereh­dyt­tää opis­ke­lija ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin, tukea opis­ke­li­jaa mm. opin­toi­hin liit­ty­vissä valin­noissa, tutus­tut­taa opis­ke­lija oman alansa työteh­tä­viin ja työelä­mä­käy­tän­tei­siin sekä auttaa opis­ke­li­jaa työelä­mään siir­ty­mi­sessä” (Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ohjaus- ja hyvin­voin­ti­suun­ni­telma 2021, 11.)

Korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den opis­ke­lu­tai­to­jen osaa­mista ja itseoh­jau­tu­vuutta ei pidetä enää itses­tään­sel­vyy­tenä.  Erkki­län ja Hämä­läi­sen (2022) pro gradu -tutkiel­massa kerät­tiin tietoa korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den ohjauk­sen ja tuen tarpeista sekä opis­ke­li­joille hyödyl­li­sestä ja toimi­vasta ohjauk­sesta ja tuesta. Opis­ke­li­joista puolet (51%) oli kokenut tarvit­se­vansa apua, tukea tai ohjausta opin­to­jen sisäl­töön, suorit­ta­mi­seen ja etene­mi­seen (Erkkilä & Hämä­läi­nen 2022, 27).  Pitäi­sikö meidän miettiä opis­ke­li­joi­den opis­ke­lu­tai­to­jen itseoh­jau­tu­vuu­den koros­ta­mi­sen sijaan siir­ty­mistä vahvem­paan opis­ke­lu­tai­to­jen tuke­mi­seen ja opet­ta­mi­seen? Itseoh­jau­tu­vuutta ei lisänne äsket­täin julkais­tussa Euros­tu­dent VIII -aineis­ton tulos, jossa lähes puolet kyse­lyyn vastan­neista korkea­kou­luo­pis­ke­li­joista kertoi yhdestä tai useam­masta terveys- ja toimin­ta­ra­joit­teesta. (Laama­nen, Ladon­lahti, Häkki­nen & Kärk­käi­nen 2023, 17) 

Perus­te­luja opin­to­jen alussa tarvit­ta­valle opis­ke­lu­tai­to­jen kartoi­tuk­selle ja tietoi­selle opet­ta­mi­selle löytyy myös korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den muut­tu­neista ohjauk­sen tarpeista sekä erilai­sista lähtö­koh­dista. Katri Koli (2022) kirjoit­taa artik­ke­lis­saan, ettei opet­taja voi tehdä oppi­mi­sen matkaa opis­ke­li­jan puolesta. Hänen tulisi olla kans­sa­mat­kus­taja tai valmen­taja. Hän auttaa ja ohjaa oppi­laita edis­tä­mään omia opin­to­jaan. Opet­ta­jan tulisi havain­noida erilai­set oppi­mi­sen polut, mutta myös ohjata vertai­sop­pi­mi­seen saman­kal­tais­ten tavoit­tei­den omaavia opis­ke­li­joita. (Koli 2022.) 

Vahvem­mat opis­ke­lu­tai­dot edesaut­ta­vat opin­toi­hin sitoutumista

Opis­ke­lu­tai­to­jen integroi­mi­nen suun­ni­tel­lusti osaksi ensim­mäis­ten viik­ko­jen opetusta varmis­taa, että opis­ke­li­jan lähtö­ta­soa ei pidetä itses­tään­sel­vyy­tenä. Samalla varmis­te­taan opis­ke­lustra­te­gioi­den ja opis­ke­lu­kult­tuu­rin sanoit­ta­mi­nen. Ydin­o­pin­to­jen opetuk­sessa opet­ta­jalle tämä voi aiheut­taa arvo­ris­ti­rii­toja: Kuinka saan ajan riit­tä­mään tämän näkö­kul­man suun­nit­te­lulle ja miten integroin asian ydin­ope­tuk­seen? Toisaalta opis­ke­li­jat elävät tieto­tul­van kohteena, eivätkä opis­ke­lu­tai­dot ole niin arvos­tet­tuja taitoja ydin­o­pin­noissa kuin alan asian­tun­ti­juutta lisää­vät taidot. Siksi peda­go­gi­sen oppimis-ohjaus­osaa­mi­sen olisi tärkeää kohden­tua opin­to­jen alussa myös opis­ke­lu­tai­toi­hin. Vahvem­mat opis­ke­lu­tai­dot lisäi­si­vät opis­ke­li­joi­den mahdol­li­suutta suoriu­tua opin­to­jak­son tavoit­tei­den mukai­sesti ja sitou­tu­mista opin­toi­hin. Näin varmis­te­taan myös erilais­ten oppi­joi­den ja erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa opis­ke­le­vien opis­ke­li­joi­den mahdol­li­suus opin­to­jen läpäi­syyn tavoiteajassa. 

Ammat­ti­kor­kea­kou­luissa lähes kaikki opet­ta­jat omaavat peda­go­gi­sen päte­vyy­den, jolloin voisi ajatella oppi­mis­tai­to­jen opet­ta­mi­sen osaa­mi­sen vaati­van vain lyhyttä osaa­mi­sen päivit­tä­mistä tai peda­go­gi­sen suun­ni­tel­man uudel­leen teke­mistä. (Toom, Heide, Jäppi­nen, Karja­lai­nen, Mäki, Tynjälä, Huusko, Nurkka, & Karvo­nen 2022, 23.) Toiminta vaatii vielä kehit­tä­mistä ja opis­ke­li­ja­nä­kö­kul­man kartoit­ta­mista. Kare­lian fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sessa jatke­taan toimin­nan arvioin­tia. Seuraa­vaksi kehit­tä­mis­työssä arvioi­daan opis­ke­li­jan koke­muk­set ja osaa­mi­sen vaiku­tus opiskeluun.


Kirjoit­ta­jat:

Leena Hiltu­nen, opin­to­ku­raat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tarja Pesonen-Sivonen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Erkkilä, M. & Hämä­läi­nen, I. 2022. Korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den tuen tarpeet ja korkea­kou­lu­jen rooli opis­ke­li­ja­hy­vin­voin­nin edis­tä­jänä. “Kahden­kes­ki­sissä keskus­te­luissa hyväk­sy­vällä läsnä­ololla on suuri merki­tys, siitä­kin voi välit­tyä viesti: nyt ei tarvitse suorit­taa”. Pro gradu -tutkielma. Hoito­tiede. Tampe­reen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202206075548

First5Weeks. https://www.gmit.ie/study/registration-fees-and-funding/new-students/first5weeks-welcome-programme. 6.2.2024

Kansal­li­nen koulu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus. 2021. Opis­ke­li­joi­den tuke­mi­seen poik­keus­o­loissa ja sen jälkeen tarvi­taan toimen­pi­teitä. https://www.karvi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/opiskelijoiden-tukemiseen-poikkeusoloissa-ja-sen-jalkeen-tarvitaan-toimenpiteita. 1.2.2024.

Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lun ohjaus- ja hyvin­voin­ti­suun­ni­telma. 2021. Välit­tävä yhteisö – sujuva oppi­mi­nen. Karelia-Intra.

Koli, K. 2022. Mikä vaikut­taa oppi­mi­seen. HAMK Unli­mi­ted Journal. 22.0.2022 https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/mika-vaikuttaa-oppimiseen/ 4.2.2024.

Laama­nen, M., Ladon­lahti, T., Häkki­nen, P. & Kärk­käi­nen, T. 2023. Opis­ke­li­ja­hy­vin­vointi koetuk­sella? Korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den kokemat terveys- ja toimin­ta­ra­joit­teet, digi­taa­li­nen osaa­mi­nen ja opis­kelu pande­mian aikana. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-750-5  1.2.2024

Toom, A., Heide, T., Jäppi­nen, V., Karja­lai­nen, A., Mäki, K., Tynjälä, P., Huusko, H., Nurkka, N. & Karvo­nen, A. 2022. Korkea­kou­lu­pe­da­go­gii­kan tilan ja uudis­ta­mi­nen- arviointi. Kansal­li­nen koulu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus. 23. https://www.karvi.fi/sites/default/files/sites/default/files/documents/Korkeakoulupedagogiikan-ja-uudistaminen-arvioinnin-hankesuunnitelma.pdf. 1.2.2024

Artik­ke­li­kuva: Freepik