Kotiin­tuo­mi­sia kansain­vä­li­sestä EAIE-konfe­rens­sista Rotterdamista

EAIE:n kolmas­kym­me­nes­kol­mas kansain­vä­li­sen korkea­kou­lu­tuk­sen konfe­renssi järjes­tet­tiin Hollan­nissa Rotter­da­missa 26.-29.9.2023. Teemana oli “Connec­ting Currents”, jonka voi vapaasti suomen­taa nykyis­ten tren­dien tai yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sien yhdis­tä­mi­seksi Järjes­te­lyissä on nykyi­sin aina keskeistä kestävä kehitys, mikä konkre­ti­soi­tui mm. siinä, että tilai­suu­den osal­lis­tu­jat saivat neljän päivän lipun julki­siin kulku­vä­li­nei­siin ja siinä, että kaikki tarjoi­lut olivat kasvis­ruo­kaa. Osal­lis­tu­jia oli kuuti­sen tuhatta, ja konfe­rens­si­ti­lana toimiva AHOY oli erin­omai­nen ja toimiva ympä­ristö sekä sessioi­den että näyt­te­ly­alu­een orga­ni­soi­mi­seen. Kaikki tilat olivat lähellä toisi­aan ja paikasta toiseen siir­ty­mi­nen helppoa.

Konfe­rens­siin osal­lis­tuu yleensä kansain­vä­li­sestä kehit­tä­mis­työstä, kump­pa­nuuk­sista ja liik­ku­vuu­desta eri rooleissa vastaa­via toimi­joita. Kv-liik­ku­vuus­toi­mi­joi­den näkö­kul­masta henki­lö­koh­tais­ten tapaa­mis­ten jälkeen yhteis­työ sopi­mus­ten, vaih­to­jen ja muiden yhteis­työ­ku­vioi­den parissa on mutkat­to­mam­paa ja sujuu parem­min. Kansain­vä­li­sen kehit­tä­mis­työn näkö­kul­masta hyödyt ovat pitkälti samoja mutta erityi­sesti yhtei­set koulu­tuk­sen sekä tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nan keskus­te­lut koros­tu­vat. Kump­pa­nei­den ja kolle­goi­den tunte­mi­nen on Kare­lian toimi­joille tärkeää; se tukee työn suju­vuutta ja edistää stra­te­gista kansain­vä­lis­ty­mis­työtä. Kare­liasta konfe­rens­siin osal­lis­tui­vat kansain­vä­lis­ten asioi­den pääl­likkö Liisa Timonen, koulu­tus­pääl­likkö Ulla Asikai­nen ja kansain­vä­lis­ten asioi­den suun­nit­te­lija Katriina Korhonen. 

Konfe­renssi muodos­tui kymme­nistä eri teemai­sista luento/keskustelutilaisuuksista, maksul­li­sista luen­noista, näyt­te­ly­alu­eesta, works­ho­peista ja leiri­nuo­tio­ti­lai­suuk­sista. Konfe­rens­sissa tarkas­tel­tiin monista eri näkö­kul­mista stra­te­gista kansain­vä­lis­ty­mistä, yhteis­ten ohjel­mien kehit­tä­mistä, Euroop­pa­lai­set yliopis­tot ohjel­man toteu­tu­mista, kehit­tä­mis­ra­hoi­tusta, kump­pa­nuusyh­teis­työtä, opis­ke­li­joi­den työl­lis­ty­mistä ja rekry­toin­tia sekä liik­ku­vuu­den edis­tä­mistä. Keskeistä EAIEssa on aina mahdol­li­suus seurata ja osal­lis­tua ajan­koh­tai­seen keskus­te­luun sekä jakaa ja päivit­tää omaa osaamistaan.

Kare­lian kv-kump­pa­nuus­työ ohjel­man keskiössä

EAIE-konfe­renssi on hieno tilai­suus tavata kasvok­kain yhteis­työ­kor­kea­kou­lu­jen kolle­goja ja laajem­min­kin alaan liit­ty­viä toimi­joita ympäri maail­maa. Sovitut ja spon­taa­nit kump­pa­nuus- tai muut tapaa­mi­set ovat siksi aina merkit­tävä osa konfe­rens­si­päi­vien ohjel­maa, ja ne tukevat Kare­lian kv-kump­pa­nuus­työtä koko­nai­suu­tena. Karelia oli mukana suoma­lais­ten korkea­kou­lu­jen yhtei­sellä Study in Finland osas­tolla, jossa pöytä­vuo­rot oli jaettu osal­lis­tu­vien korkea­kou­lu­jen kesken. Tapaa­mi­set keski­tet­tiin pääsään­töi­sesti osas­tolle, ja yhtei­nen osasto oli hyvä ja toimiva ratkaisu. Näky­vyys on näin huomat­ta­vasti parempi ja on myös hyvä profi­loi­tua yhdessä muiden suoma­lais­ten kanssa. Kustan­nuk­set olivat myös koko­nais­hyö­tyyn nähden hyvin kohtuul­li­set.  Rotter­da­missa meillä oli neljän päivän aikana yhteensä 14 pala­ve­ria yhteis­työ­kor­kea­kou­lu­jen kanssa ja lisäksi INVEST-konsor­tion tapaa­mi­nen, jossa mukana olivat myös verkos­ton uudet kumppanit.

Kasvok­kai­set tapaa­mi­set ovat kv-kump­pa­nuuksien raken­ta­mi­sessa tärkeitä

Tapaa­mi­sissa päivi­tet­tiin tietoja korkea­kou­lun tärkeim­mistä kuulu­mi­sista, avain­hen­ki­löi­den vaih­dok­sista, uusista tutkin­noista ja yhteis­työ­hön sovel­tu­vista aloista, englan­nin­kie­li­sestä tarjon­nasta sekä kehit­tä­mi­syh­teis­työstä. Eras­muk­sen digi­ta­li­saa­tion nikot­te­leva etene­mi­nen ja kunkin korkea­kou­lun tilanne Erasmus Without Paper –proses­sissa on jo joita­kin vuosia ollut ajan­koh­tai­nen keskus­te­luaihe. Erasmus+ sopi­mus­ten solmi­mi­nen ja uusinta sähköis­ten järjes­tel­mien kautta on koko Euroo­passa viiväs­ty­nyt, ja sopi­muk­set tai opis­ke­li­joi­den lear­ning agree­men­tit eivät kaik­kien kanssa suin­kaan liiku EWP-raja­pin­to­jen kautta. Asia, jonka olisi pitänyt olla kunnossa jo vuonna 2021, on pitkälti edel­leen kesken kaikissa korkeakouluissa.

Posi­tii­vi­sia tule­vai­suu­den näkymiä liik­ku­vuu­teen ovat tuoneet Erasmus+ -ohjel­man uudet muodot, erityi­sesti moni­muo­toi­set inten­sii­vi­kurs­sit (BIP, blended inten­sive programme), joista on tullut hyvin suosit­tuja. Karelia tarttui BIP-mahdol­li­suuk­siin jo alusta pitäen ja on tähän mennessä ollut koor­di­noi­massa viittä inten­sii­vi­kurs­sia ja osal­lis­tu­nut part­ne­rin roolissa yli 10 eri toteu­tuk­seen eri Euroo­pan maissa. Inten­sii­vi­kurs­sit ovat lois­tava tapa kehit­tää kansain­vä­listä osaa­mista niille opis­ke­li­joille, joille luku­kau­den mittai­set vaihdot ovat syystä tai toisesta epärea­lis­ti­sia. BIPien kautta myös uusia opet­ta­jia on innos­tu­nut kansain­vä­li­sestä yhteistyöstä.

Rotter­da­missa oli tärkeää tavata INVEST-allians­sin korkea­kou­luja, erityi­sesti allians­sin uusia jäseniä Italiasta, Rans­kasta ja Espan­jasta, joista kaikista syntyi hyvä ja posi­tii­vi­nen kuva. Univer­sité de Reims Cham­page-Ardenne ja Univer­sità Degli Studi di Milano-Bicocca sekä Univer­si­dad de Córdoba olivat kaikki kiin­nos­tu­neita etene­mään yhteis­työn aloit­ta­mi­sessa raken­ta­valla tavalla ja sovimme, että ensi alkuun tehdään Erasmus+ sopi­muk­set niillä aloilla, jotka meitä yhdis­tä­vät. Uusien INVEST-kump­pa­nien myötä allianssi ulottuu Kare­lias­sa­kin useam­mille koulu­tus­aloille, ja mahdol­lis­taa huomat­ta­vasti entistä laajem­man ja stra­te­gi­sem­man yhteistyön.

Lisäksi tapa­simme monia saksa­lai­sia korkea­kou­luja, joiden kanssa Kare­lialla on Erasmus+ -sopi­muk­sia varsin­kin teknii­kan ja liike­ta­lou­den alalla. Yhtei­nen viesti kaikilta saksa­lai­silta kump­pa­neilta kuului, että he toivoi­si­vat lisää Kare­lian opis­ke­li­joita ja opet­ta­jia heille vaih­toon. Viime vuosina saksa­lai­sia opis­ke­li­joita onkin saapu­nut Kare­li­aan paljon enemmän kuin meiltä on sinne lähte­nyt. Saksa­lai­set kump­pa­nit ovat kehit­tä­neet tarjon­taansa, niin että myös englan­niksi opis­kelu onnis­tuu yhä useam­massa korkea­kou­lussa. Monilla on myös mielen­kiin­toi­sia englan­nin­kie­li­siä mais­te­rioh­jel­mia, joihin Kare­lian opis­ke­li­jat voisi­vat hakeu­tua jatko-opintoihin.

Karelia oli mukana suoma­lais­ten korkea­kou­lu­jen yhtei­sellä Study in Finland osas­tolla. Kansain­vä­lis­ten asioi­den pääl­likkö Liisa Timonen (vas.), koulu­tus­pääl­likkö Ulla Asikai­nen ja kansain­vä­lis­ten asioi­den suun­nit­te­lija Katriina Korho­nen osas­tolla yhdessä saksa­lai­sen Hochschule Kemp­te­nin Karin Lohman­nin kanssa.

EAIE tukee Kare­lian työtä INVEST-allianssissa

Seura­simme useita Euroop­pa­lai­set Yliopis­tot -allians­sien vaikut­ta­vuu­teen ja tulok­siin liit­ty­viä sessioita, allians­sien opis­ke­li­jae­dus­tuk­seen ja osal­li­suu­teen liit­ty­viä sessioita sekä allians­sien opis­ke­li­ja­liik­ku­vuu­den ja opis­ke­li­jan palve­lu­po­lun (student journey) kehit­tä­mistä. Tavoit­tee­namme oli kuulla, miten muut allians­sit ovat menneet eteen­päin, saada uusia ideoita ja kertoa omista koke­muk­sis­tamme osana INVEST allians­sin toimin­taa. Liik­ku­vuutta pohti­vassa “Mobi­lity Advi­sing presents: Using data to inform stra­te­gic mobi­lity support deci­sions” sessiossa kuulimme muuta­mien selvi­tys­ten tulok­sia sitä, miten tietoa hyödyn­ne­tään stra­te­gis­ten liik­ku­vuus­pää­tös­ten tukena. Opis­ke­li­jat kokivat, ettei­vät he integroidu ja pääse osaksi ympä­röi­vää yhtei­söä riit­tä­västi.  Pääsyyksi tunnis­tet­tiin, ettei­vät korkea­kou­lut aktivoi opis­ke­li­joita tarpeeksi, eivätkä opis­ke­li­jat tiedä oikeuk­sis­taan ulkomailla.

Kare­lias­sa­kin on hyvä pohtia ja linjata, mitä voimme tehdä edis­tääk­semme opis­ke­li­ja­liik­ku­vuutta omassa yhtei­sös­sämme. Kare­lian vastuulla olevassa työpa­ke­tissa asian­tun­ti­jamme koor­di­noi­vat työtä, jossa raken­ne­taan opis­ke­li­joi­den palve­lu­pol­kua, tuetaan liik­ku­vuutta ja vahvis­te­taan opis­ke­li­joi­den osal­lis­ta­mista. INVES­Tin näkö­kul­masta erilai­set akti­vointi- ja moti­voin­ti­ta­vat ovat erit­täin tärkeitä, koska tavoit­teet opis­ke­li­ja­liik­ku­vuu­den ja opis­ke­li­joi­den osal­li­suu­den lisää­mi­seksi ovat todella korkealla. Kiin­nos­tava huomio oli myös se, että Englan­nissa tehdyn tutki­muk­sen mukaan opis­ke­li­joilla, jotka olivat olleet kansain­vä­li­sessä vaih­dossa opin­to­jensa aikana, oli parem­mat tule­vai­suu­den­nä­ky­mät kuin muilla opis­ke­lu­to­ve­reilla. Jopa heidän palk­ka­ta­sonsa oli opis­ke­li­ja­kol­le­goja korkeampi. Voisim­meko hyödyn­tää tätä argu­ment­tia, kun moti­voimme opis­ke­li­joi­tamme kv. vaihtoon?

Yhden esitel­lyn selvi­tyk­sen perus­teella tarvit­semme syväl­li­sem­pää tietoa liik­ku­vuuk­sista, sillä vuosi­ra­portti ei anna riit­tä­västi tietoa eikä lisää ymmär­rys­tämme tarpeeksi. Määräl­li­sen datan lisäksi tarvit­semme laadul­lista analyy­siä kehit­tä­mis­toi­men­pi­tei­den määrit­tä­mi­seksi, tämä on tärkeä näkö­kulma huomioi­ta­vaksi myös INVEST2.0 toimin­to­jen suun­taa­mi­sessa.  Tarkempi analyysi oli maini­tun selvi­tyk­sen perus­teella johta­nut jois­sain tapauk­sissa myös henki­lös­tö­mää­rän kasvat­ta­mi­seen kansain­vä­li­syys­pal­ve­luissa, ja useilla allians­seilla onkin yhtei­siä liik­ku­vuus­pal­ve­lu­re­surs­seja.  Tärkeä oppi oli myös, että meidän tulee päättää aina ennen tiedon kerää­mistä, mihin tarkoi­tuk­seen tietoa tullaan käyt­tä­mään.  Nykyi­set tiedon­han­kin­ta­jär­jes­tel­mät mahdol­lis­ta­vat tiedon laaja­mit­tai­seen keruun, mutta kerätyn tiedon tehokas ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­nen hyödyn­tä­mi­nen on suun­ni­tel­tava ja päätet­tävä etukä­teen ja analyyt­ti­siin perus­tuen. Tieto­suo­ja­ky­sy­mys­ten huomiointi tiedon­ke­ruussa ja hyödyn­tä­mi­sessä etukä­teen on aivan vält­tä­mä­tön toimen­pide, tämä kysymys on esillä myös INVESTissä.

Allians­sien toimi­vuu­den tarkas­te­lua rooli­pe­lin kautta

Euroop­pa­lai­siin allians­sei­hin keskit­ty­vän “Connec­ting inter­nal currents in Euro­pean Univer­si­ties initia­tive alliances” sessio alkoi rooli­pe­lin muodossa. Toinen pelaa­jista oli allians­sien puolesta, toinen vastaan. Rooli­peli toimi erin­omai­sena kiin­nos­tuk­sen herät­tä­jänä ja sopii hyväksi vinkiksi meille kaikille tapah­tu­mien järjes­tä­mi­sessä. Sessiossa, ja myös muissa allians­sia käsit­te­le­vissä sessioissa, koros­tui tärkeä näkö­kulma: allianssi ei ole projekti vaan osa korkea­kou­lu­jen stra­te­gista ja pitkä­jän­teistä kehit­tä­mistä. Allians­si­työ on yhdis­telmä eri näkö­kul­mien yhtä­ai­kaista ja suun­ni­tel­mal­lista kehit­tä­mistä. Koko­nai­suu­teen liittyy oleel­li­sena osana verkos­tot ja verkos­to­mai­nen työs­ken­tely. Onnis­tu­mi­nen vaatii sitou­tu­mista ja vastuun­ot­toa kaikilta toimijoilta.

Sidos­ryh­mä­työs­ken­tely on yksi INVES­Tin kehittämiskohteista

“Univer­si­ties and exter­nal stake­hol­ders”- sessiossa peilat­tiin yhteis­työ­ko­ke­muk­sia eri sidos­ryh­mien kanssa, tarkas­te­lussa olivat maahan­muut­ta­jat, yrity­se­lämä ja oppi­lai­tok­set. Koke­mus­ten perus­teella session esit­tä­jät muis­tut­ti­vat yhteis­työn kulma­ki­vistä: ole kärsi­väl­li­nen, varaa aikaa ja resurs­seja ja tee yhteis­työtä moni­puo­li­sesti eri sidos­ryh­mien kanssa. Myös living labit mainit­tiin yhtenä hyvänä yhteis­työ­muo­tona. Yhteis­työssä on tärkeää panos­taa yhteis­työ­hön sitout­ta­mi­seen ja sitou­tu­mi­seen. INVES­Tissä kehi­te­tään juuri tähän tarkoi­tuk­seen sidos­ryh­mä­työ­ka­lua. Sen pilot­ti­ver­sio on jo käyt­tö­val­miina, ja nyt käyn­nis­ty­neellä kaudella aloi­te­taan laajempi testaus yhdessä eri toimi­joi­den kanssa. Living lab -työ lähte­nyt hyvin liik­keelle INVES­Tin ensim­mäi­sellä kaudella. Nyt alka­neella kaudella syven­nämme osaa­mis­tamme ja hyödyn­nämme living labeja ja sidos­ryh­mäyh­teis­työn eri muotoja opetuk­sen ja tutki­muk­sen entistä syste­maat­ti­sem­massa integroinnissa.

Yliopis­toal­lians­seissa tulos­ten synty­mi­nen vaatii aikaa

Euroop­pa­lais­ten yliopis­toal­lians­sien kehit­tä­mis­pro­ses­sissa on yhtei­siä piir­teitä yleis­ten inno­vaa­tio­pro­ses­sien kanssa; kyse on toimin­nan syste­maat­ti­sesta kehit­tä­mi­sestä ja uusien käytän­tei­den luomi­sesta olemassa olevaa osaa­mista ja käytän­teitä hyödyn­täen. Tässä voidaan hyvin verrata toimin­ta­ta­po­jen inno­vaa­tioita ja systee­mi­siä inno­vaa­tiota. Todel­li­set, syväl­li­set muutok­set vaati­vat pitkän ajan­jak­son, mikä meidän­kin on Kare­liassa tärkeää muistaa.  INVEST on jo nyt saanut rahoi­tuk­sen seit­se­mälle vuodelle, ja voi olla, että rahoi­tusta tullaan vielä komis­sion taholta jatka­maan. Tämäkin on keskei­nen osoitus siitä, että kehit­tä­mis­kaa­ret ovat pitkiä ja tulok­set synty­vät hitaasti.  On tärkeää avata jatku­vasti, miksi olemme lähte­neet INVEST-allians­siin ja haluamme tehdä yhteis­työtä juuri näiden kump­pa­nei­den kanssa, ja mikä on yhteis­työn lisä­arvo meille. Muutok­siin voi sisäl­tyä myös pelkoja, ja on hyvä miettiä, miten voimme valmen­taa ja tukea henki­lös­töämme näissä pelkoa­kin aiheut­ta­vissa muutoksissa.

INVES­Tin tulos­ten konkre­ti­soi­mi­nen ja työsuun­ni­tel­man toteu­tu­mi­sen varmis­ta­mi­nen on keskeistä. Sen toteu­tu­mi­seksi tarvit­semme vielä enemmän alhaalta ylös­päin suun­tau­tu­vaa toimin­taa ja aloit­teita, mikä edel­lyt­tää toimi­joi­den resur­soin­tia ja sitou­tu­mista INVEST-tehtä­viin sekä esihen­ki­löi­den tukea. Käyn­nis­ty­neen toimin­ta­kau­den pain­opiste on nime­no­maan tulos­ten vakiin­nut­ta­mi­sessa ja kestä­vyy­dessä. Tätä työtä tehdään syste­maat­ti­sesti koko ajan mutta on muis­tet­tava, että myös sisäi­nen prosessi vie aikaa ja vaatii sitou­tu­mista kaikilta eri toimijoilta.

Lopuksi

EAIE-konfe­renssi on alan tärkein kansain­vä­li­nen konfe­renssi kv-toimi­joille. Se on erin­omai­nen mahdol­li­suus tavata keskei­siä kv.kumppaneita, tehdä Kare­liaa ja INVES­Tiä tunne­tuksi sekä suun­ni­tella ja reflek­toida yhteis­työtä eri tahojen kanssa. Kare­lian toimi­joi­den kannat­taisi myös ehdot­taa sessioita ja puheen­vuo­roja nykyistä rohkeam­min osaksi EAIEn ohjel­maa; puhu­jana toimi­mi­nen antaa vielä vahvem­man tilai­suu­den kehit­tä­mis­työ­hön, koska se yleensä herät­tää paljon kiin­nosta, keskus­te­lua ja yhteistyöpyyntöjä. 

Euro­pean Associa­tion for Inter­na­tio­nal Educa­tion (EAIE) on voittoa tavoit­te­le­ma­ton järjestö, joka tukee korkea­kou­lu­tuk­sen kansain­vä­lis­ty­mistä, koulu­tuk­sen moder­ni­soin­tia, korkea­kou­lu­jen kehit­tä­mis­työtä sekä verkos­toi­tu­mista. Järjes­tön pääta­pah­tuma, vuosit­tai­nen EAIE-konfe­renssi, kokoaa tuhan­sia kansain­vä­lis­ty­mi­sen parissa työs­ken­te­le­viä kolle­goja yhteen. Kannat­taa seurata EAIEn sivuja ja julkai­suja, ne toimi­vat hyvänä väli­neenä oman osaa­mi­sen kehittämiseen.


Kirjoit­ta­jat:

Liisa Timonen, kansain­vä­lis­ten asioi­den pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Ulla Asikai­nen, koulu­tus­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Katriina Korho­nen, kansain­vä­lis­ten asioi­den suun­nit­te­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Steshka Willems