Näkö­kul­mia korkea­kou­luo­pe­tuk­seen Educa-messuilta

Educa on opetusa­lan valta­kun­nal­li­nen suur­ta­pah­tuma Helsin­gissä, joka tarjoaa kävi­jöille opetus- ja kasva­tusa­lan uusim­pia tuulia. Vuoden 2024 Educa järjes­tet­tiin 26.-27.1 Helsin­gissä. OAJ:n tarjoama talou­del­li­nen tuki mahdol­listi opet­ta­jien lähte­mi­sen messuille. Tässä artik­ke­lissa kuva­taan Kare­lian opet­ta­jien koke­muk­sia Educa-messuista ja sen annista korkea­kou­luo­pet­ta­jan työn näkökulmasta.

Ylei­sesti ottaen Educa-messut miel­le­tään usein varhais­kas­va­tuk­sen ja perus­as­teen opet­ta­jien tapah­tu­maksi. Messut sisäl­tä­vät luen­toja sekä messua­lu­een, jossa oli useita näyt­teil­lea­set­ta­jia. Kaksi messu­päi­vää osoit­ti­vat, että messuilla on annet­ta­vaa myös korkea­kou­lui­hin. Ohjel­ma­la­voilla oli kuul­ta­vaa esimer­kiksi opet­ta­juu­desta, ja nämä ohjel­ma­nu­me­rot sopivat ylei­sesti kaikille opet­ta­jille koulu­tusas­teesta riip­pu­matta. Perjan­tain ohjel­mien teemana oli korkea­kou­lu­tus. Messuilla esitel­tiin myös uusia ajan­koh­tai­sia hank­keita, joiden tuot­ta­maa tietoa voidaan hyödyn­tää myös korkeakouluopetuksessa.

Lasten nuorten hyvin­vointi esillä Educassa

Educassa meitä kiin­nosti erityi­sesti lasten ja nuorten hyvin­voin­tiin, tervey­teen ja toimin­ta­ky­kyyn liit­ty­vät teemat, sillä erityi­sesti sote-aloilla varhais­kas­va­tus- ja perus­kou­lui­käi­set ovat yksi tärkeä asia­kas­ryhmä. Messuilla oli paljon tarjot­ta­vaa juuri tästä näkö­kul­masta. Keskus­te­lu­jen lomassa huomat­tiin, että sote-alan koulu­tuk­sissa käydään läpi samoja teemoja lasten ja nuorten hyvin­voin­nista ja siihen vaikut­ta­vista teki­jöistä. Myös opetuk­sessa käytet­tä­vät mate­ri­aa­lit ovat osin yhte­ne­väi­siä, mutta niitä hyödyn­ne­tään ja tarkas­tel­laan hieman eri näkö­kul­mista. Tämä herätti pohti­maan mahdol­li­suuk­sia opetuk­sen yhdis­tä­mi­selle ja tiiviim­mälle yhteis­työlle koulu­tusa­lo­jen välillä.

Korkea­kou­lu­jen arki on usein työn täyteistä ja yhteis­työtä tehdään taval­li­sesti oman koulu­tusa­lan sisällä. Opetuk­sen ja uusien oppi­ma­te­ri­aa­lien suun­nit­te­lussa ei aina ehditä hyödyn­tää toisten osaa­mista, vaan esimer­kiksi mate­ri­aa­leja etsi­tään itse jokai­nen omalla tahol­laan tietä­mättä, että joku toinen­kin käyttää ja hyödyn­tää samoja mate­ri­aa­leja omassa opetuk­ses­saan eri koulu­tusa­lalla. Eri alojen osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­nen ja tunnus­ta­mi­nen toisi mahdol­li­suuk­sia hyödyn­tää monia­laista yhteis­työtä opin­to­jak­soissa, joissa käsi­tel­lään samoja teemoja eri koulu­tus­aloilla. Messu­matka mahdol­listi yhtei­sen ajan ja paikan keskus­tella sekä ideoida mahdol­lista yhteis­työtä. Aika yhtei­selle ideoin­nille ja tiedon jaka­mi­selle olisi tärkeä mahdol­lis­taa myös työarjessa.

Yhtei­nen ideointi ja mate­ri­aa­lien jaka­mi­nen voisi­vat moni­puo­lis­taa opis­ke­li­joille tarjot­ta­vaa opetusta. Tämä voisi syven­tää opis­ke­li­joi­den ymmär­rystä opis­kel­ta­vista teemoista. Näin samaa mate­ri­aa­lia voisi hyödyn­tää suoraan eri alojen opetuksessa.

Kaksi henkilöä pahvisen televisioruudun takana, Kädessä kyltit terveisiä Educasta
Opet­taja Tiina Maara­nen (vas.) ja lehtori Maiju Issa­kai­nen Educa-tapahtumassa.

Verkos­toi­tu­mi­nen eri toimi­joi­den kanssa

Messua­lu­eella oli näyt­teil­lea­set­ta­jia yhdis­tys­ten lisäksi pienistä yrityk­sistä isoihin korkea­kou­lui­hin. Oli ilah­dut­tava nähdä, että messuilla oli esillä Pohjois-Karja­lan alueen koulu­tuk­sia Suomen muiden koulu­tusta tarjoa­vien tahojen lisäksi. Keskus­te­lut näyt­teil­lea­set­ta­jien kanssa mahdol­lis­ti­vat jokai­selle oman osaa­mi­sen kehit­tä­mistä, omasta näkö­kul­mas­taan. Huoma­simme osaa­vamme sovel­taa saatua tietoa omiin työtehtäviimme.

Osal­lis­tu­mi­nen messuille mahdol­listi verkos­toi­tu­mista myös sote-alalla toimi­vien yhdis­tys­ten kanssa. Keskus­te­lui­den pohjalta loimme kontak­teja, joilla voidaan lisätä opis­ke­li­joi­den osaa­mista. Useat toimi­jat tuot­ta­vat maksu­tonta mate­ri­aa­lia, joita voidaan hyödyn­tää opetuk­sen suun­nit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa. Lisäksi yhdis­tys­toi­mi­jat kertoi­vat tule­vansa mielel­lään jaka­maan osaa­mis­taan opis­ke­li­joi­den kanssa.

Kahden päivän Educa-vierai­lun perus­teella suosit­te­lemme messuille osal­lis­tu­mista korkea­kou­lu­jen opet­ta­jille. Messut antoi­vat eväitä paitsi työelä­mään, niin ne tarjo­si­vat myös virkis­täy­ty­mistä kolle­go­jen kesken.


Kirjoit­ta­jat:

Maiju Issa­kai­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tiina Maara­nen, opet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Hilppa Musto­nen, opet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kansi­kuva: Messukeskus