Tavoit­teel­li­sesti urhei­le­van nuoren ohjaa­mi­sen erityispiirteitä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa fysio­te­ra­pian koulu­tus­oh­jel­man III harjoit­telu (8 op) toteu­tuu lasten- ja nuorten toimin­tayk­si­köissä varhais­kas­va­tuk­sessa, kouluissa ja urhei­luseu­roissa. Yhtenä harjoit­te­lu­paik­kana on Urhei­lua­ka­te­mian yläkou­lun ominai­suus­val­men­nus. Harjoit­te­lussa opis­ke­li­jat osal­lis­tu­vat liikun­ta­luok­ka­lais­ten aamu­har­joi­tuk­siin. Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jat osal­lis­tu­vat ohjauk­sen suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen sekä mahdol­lis­ta­vat louk­kaan­tu­nei­den oppi­lai­den osal­lis­tu­mi­sen harjoi­tuk­siin muok­kaa­malla harjoit­teet sopi­viksi. Tässä artik­ke­lissa kuva­taan fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lija Eerika Huovi­sen koke­muk­sia urhei­le­van nuoren ohjaamisesta.

Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jan näkö­kul­masta yläas­tei­käi­set eli 13–15-vuotiaat nuoret vaati­vat ohjaa­jalta taitoa sovel­taa, olla läsnä sekä toimia erilai­sissa rooleissa samalla, kun pyrkii ohjaa­maan nuorille kehit­tä­vää liikun­taa.  Murro­si­kään vasta astu­neet nuoret saat­ta­vat olla haas­teel­li­nen ryhmä ja kokeilla omia sekä kaverin, että ohjaa­jan rajoja. Ohjauk­sen ilma­pii­riin vaikut­ta­vat monet tekijät, joista osaan ohjaaja voi vaikuttaa. 

Yläas­tei­käis­ten ohjaa­mi­nen oli Eerikan mielestä opet­ta­vaista ja parhaim­mil­laan todella antoi­saa. Liikun­ta­luok­kai­set eroavat muista luokista sillä, että heille liikunta on erityi­sen tärkeää ja isossa roolissa omassa elämässä. Osasta nuorista huomasi suuren halun kehit­tyä ja olla mahdol­li­sim­man hyvä urhei­lija. Nämä yksilöt olivat usein kiin­nos­tu­neita teoriasta varsi­nai­sen teke­mi­sen lisäksi. Kaikkia sisältö ei kiin­nos­ta­nut, mutta into­himo liik­ku­mi­seen ja urhei­luun näkyi osal­lis­tu­mi­sen kautta.

Ohjauk­sen suunnittelu

Ohjauk­sen sisäl­töä laatiessa oli tärkeää huomioida ikäryhmä ja se, mitä ominai­suutta tai osa-aluetta halut­tiin harjoit­taa. Nuorten urhei­li­joi­den kohdalla moni­puo­li­suus on tärkeää (Terve urhei­lija 2024). Tässä harjoit­te­lussa ryhmät koos­tui­vat monien eri lajien urhei­li­joista, joten laji­koh­tai­sen harjoit­te­lun suun­nit­telu oli mahdo­tonta. Näiden harjoi­tus­ten lisäksi nuorilla urhei­li­joilla oli omat lajiharjoitukset. 

Moni­puo­li­nen liikunta kehit­tää hengi­tys- ja veren­kier­toe­li­mis­töä sekä tuki- ja liikun­tae­li­mis­töä. Moni­puo­li­suu­den lisäksi kuor­mi­tuk­sen pitäisi olla tasaista kaikille kehon osille. Urhei­li­joilla liikun­nan suun­nit­te­lussa tärkeää muistaa laji­har­joit­te­lun lisäksi myös tukeva harjoit­telu, lepo, aktii­vi­nen palau­tu­mi­nen ja perus­kun­non harjoit­ta­mi­nen. Oleel­li­nen osa urhei­li­jan elämää on tree­nien jaka­mi­nen kehi­tys­kausiin niin, että tree­naa­mi­nen on kehit­tä­vää ympäri vuoden. (Terve urhei­lija 2024.)

Nuorella urhei­li­jalla moti­vaa­tio liik­ku­mi­seen ja omaan lajiin lähtee nuoresta itses­tään eli puhu­taan sisäi­sestä moti­vaa­tiosta. Nuoren kasvaessa moti­vaat­to­rit saat­ta­vat ja usein tule­vat­kin muut­tu­maan. Lajin ympä­rille tulee uusia merkit­tä­viä asioita, kuten asema, menes­tys, maine ja talous, joita voidaan kutsua ulkoi­siksi moti­vaat­to­reiksi. (Karila 2018). Ohja­tessa nuorta tulisi olla tietoi­nen myös moti­vaa­tiosta ja miten se voi vaikut­taa osal­lis­tu­mi­seen liikun­ta­tun­neille. Ohjauk­sen tulisi olla miele­kästä ja huomioida nuoren koko­nais­kuor­mi­tus. Monella nuorella omia tree­nejä on viik­ko­ta­solla jopa 7–9 tuntia liikun­ta­tun­tien lisäksi. Moti­voi­mi­nen teke­mi­seen voi tällöin olla vaikeaa. Ohjaa­jan täytyy osata tehdä valin­toja sen välillä, halu­aako ohjel­masta mahdol­li­sim­man kehit­tä­vän ja urhei­li­joita haas­ta­van, jolloin suori­tus­taso saattaa moti­vaa­tion heiken­tyessä laskea. Vai tekeekö sisäl­löstä hauskemman/ helpom­man, jolloin moti­vaa­tio teke­mi­seen kasvaa, mutta kehit­tä­vyys heikkenee.

Ikäryh­män huomiointi ja ohjaaminen

On täysin ymmär­ret­tä­vää, että 13–15-vuotias nuori, joka urhei­lee suurim­man osan vapaa-ajas­taan sekä käy koulua, ei vält­tä­mättä jaksa aina moti­voi­tua tai keskit­tyä ohjauk­seen täysin. Murro­siässä oleva nuori ei ole vielä täysin kyke­nevä hallit­se­maan omia tuntei­taan ja reak­tioi­taan, joka näkyy ryhmä dyna­mii­kassa ja ohjat­ta­vuu­dessa. Nuoren aivot ovat vielä kehit­ty­mis­vai­heessa ja vilkas hormo­ni­toi­minta ajaa monesti nuorta toimi­maan impul­sii­vi­sesti. Suku­puo­li­hor­mo­neista testos­te­roni saa aikaan jänni­tyk­sen tunnetta ja tämän takia kaikki uusi ja jännit­tävä on mielui­sam­paa teke­mistä, kuin vanha ja tuttu. (Mielen­ter­veys­talo 2023.) Ohjaa­jan tulee ryhmän kanssa toimies­saan osata ottaa myös nämä seikat huomioon ja tarpeen tullen toimia jopa kasvat­ta­jan roolissa haas­teel­li­sia asioita käsi­tel­täessä. Tämä yllätti harjoit­te­lun aikana eikä siihen osannut valmistautua.

Ohja­tessa on tärkeää löytää oma tyyli ja tapa kohdata nuoret. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapa ohjata ja toimia ohjaa­jana.  On jokai­sen oma valinta, minkä­lai­sen kuvan nuorille itses­tään haluaa antaa, asial­li­suu­den rajoissa tieten­kin. Toimi­vaksi tavaksi osoit­tau­tui pyrkiä olemaan helposti lähes­tyt­tävä aukto­ri­teetti, joka määrää tunnin ohjel­masta ja aika­tau­lusta. Ohjaaja, jonka kanssa voi myös keskus­tella niitä näitä, käyttää huumo­ria ja esittää toiveita ohjel­miin liit­tyen. Näitä rooleja voi olla välillä haas­teel­lista pitää tasa­pai­nossa. On opet­ta­vaista pohtia missä menee minkä­kin roolin rajat ja kuinka päättää missä­kin tilan­teessa toimia. Monesti ratkai­suja joutuu teke­mään nopeasti ja reflek­toi­maan vasta jälki­kä­teen oliko toimin­ta­tapa hyvä vai huono.


Kirjoit­ta­jat:

Eerika Huovi­nen, fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Noora Silven­noi­nen, opet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Maiju Issa­kai­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Hilppa Musto­nen, opet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Karila, T. 2018. Urhei­lu­mo­ti­vaa­tio. Helsinki: Duodecim https://www.duodecimlehti.fi/duo14654 21.12.2023

Mielen­ter­veys­talo. 2023. Tieto­pa­ketti murro­siästä. Helsinki: Mielenterveystalo.fi https://www.mielenterveystalo.fi/fi/elamankaari-ja-mielenterveys/tietopaketti-murrosiasta 21.12.2023

Terve urhei­lija 2024. Moni­puo­li­nen liikunta ja urheilu. https://terveurheilija.fi/harjoittelu/monipuolinen-liikunta-ja-urheilu/  26.1.2024

Artik­ke­li­kuva: Freepik