Uuden oppi­mista työelä­mässä työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den parissa – tiiviim­pää työelä­mäyh­teis­työtä Siun soten kuntout­ta­vaan työtoimintaan

Millai­sia asioita voi opis­kella ja oppia suoraan aidossa työelä­mäym­pä­ris­tössä, kuntout­ta­vassa työtoi­min­nassa? Onko ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­noissa riit­tä­västi työelä­mä­lä­hei­syyttä? Miten verkos­toi­tua ja luoda kontak­teja työelä­mään jo opin­to­jen aikana? Miten opin­to­jen aikana päästä mukaan kehittämistoimintaan?

Näihin kysy­myk­siin haetaan ratkai­suja Siun soten neli­vuo­ti­sessa Kuntout­ta­van työtoi­min­nan maakun­nal­li­nen kehit­tä­mi­nen -hank­keessa yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa. Hank­keen tavoit­teena on kehit­tää kuntout­ta­vasta työtoi­min­nasta tavoit­teel­lista ja työelä­mään suun­taa­vaa palve­lua, jossa huomioi­daan asiak­kaan yksi­löl­li­set lähtö­koh­dat ja tarpeet. Keskiössä ovat kuntout­ta­van työtoi­min­nan asiak­kaat, heidän työky­kynsä tuke­mi­nen ja työl­lis­ty­mi­sen mahdol­li­suuk­sien edis­tä­mi­nen. Toimin­taan ja yhteis­ke­hit­tä­mi­seen osal­lis­tu­vat myös Kare­lian sote-alan opis­ke­li­jat, joille hank­keen kautta mahdol­lis­tuu uuden­lai­sia mahdol­li­suuk­sia kuntout­ta­van työtoi­min­nan ympä­ris­töissä tapah­tu­vaan oppi­mi­seen, teke­mi­seen ja työelämäyhteyksiin.

Lähde mukaan!

Kuntout­ta­van työtoi­min­nan pajoilla suun­ni­tel­laan, toteu­te­taan ja kehi­te­tään toimin­taa pajaoh­jaa­jien ja asiak­kai­den toimesta. Nyt mukaan pääse­vät myös opis­ke­li­jat ja hank­keen työn­te­ki­jät. Osal­lis­tu­malla hank­keen toimin­taan pääset oppi­maan aidossa työelä­mässä, kontak­toi­tu­maan ja kehit­tä­mään toimintaa. 

Kehit­tä­mis­hanke on ryhmä­hanke Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lue Siun soten ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kesken. Hank­keen toiminta-aika on 1.1.2024-31.12.2027. 

Moni­puo­li­sem­pia työelä­mäyh­teyk­siä opiskelijoille

Tänä keväänä Kare­lian sote-opis­ke­li­joi­den opetus­suun­ni­tel­mista tunnis­te­taan paik­koja opin­to­jen integroi­mi­seen kuntout­ta­van työtoi­min­nan toimin­taym­pä­ris­töön hank­keelle. Opin­to­jak­soja ja toimin­taym­pä­ris­töä yhdis­tä­viä teemoja ovat työi­käis­ten työky­vyn tuke­mi­nen, hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­nen, työi­käis­ten sote-palve­lut, kuntout­tava työtoi­minta sekä asiak­kai­den osal­li­suus. Moniam­ma­til­li­suus on keskiössä kaikissa teemoissa. Esimer­kiksi asiak­kai­den työky­vyn vahvis­ta­mi­nen edel­lyt­tää moniam­ma­til­lista lähes­ty­mis­ta­paa, jota lisä­tään opis­ke­li­joi­den moniam­ma­til­li­sella toimin­nalla. Hank­keen toimin­taan osal­lis­tu­vat gero­no­mi­kou­lu­tusta lukuun otta­matta kaikki Kare­lian sote-alan koulutukset.

Tutki­mus­ten mukaan opis­ke­lun aikai­silla kontak­teilla työelä­mään on moni­puo­li­sia vaiku­tuk­sia. Ne voivat paran­taa oppi­mis­tu­lok­sia, kohot­taa opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tiota ja lisätä opis­ke­li­joi­den ymmär­rystä omasta osaa­mi­ses­taan. Ne vahvis­ta­vat myös opis­ke­li­joi­den työelä­mä­tai­toja ja raken­ta­vat perus­taa työelä­mässä tapah­tu­valle oppi­mi­selle, mikä on olen­naista työelä­män jatku­vassa muutok­sessa menes­ty­mi­selle. Opin­to­jen aikana synty­neet kontak­tit ja verkos­tot voivat edistää valmis­tu­vien työl­lis­ty­mistä ja nopeut­taa siir­ty­mistä työelä­mään. Työelä­mässä toimi­mi­nen tukee myös opis­ke­li­jan oman amma­til­li­sen iden­ti­tee­tin muotou­tu­mista. (Tynjälä, Helin, Virta­nen 2020, 11.)

Kuntout­ta­van työtoi­min­nan maakun­nal­li­nen kehit­tä­mi­nen -hanke tulee syksystä 2024 alkaen näky­mään opis­ke­li­joille erilai­sina toimek­sian­toina opin­to­jak­soilla. Toimek­sian­not liit­ty­vät edellä luetel­tui­hin teemoi­hin eli mm. työky­vyn kartoi­tuk­siin, hyvin­voin­tia ja terveyttä edis­tä­vän toimin­nan toteut­ta­mi­siin tai vaik­kapa osal­li­suutta edis­tä­vien mene­tel­mien kehit­tä­mi­seen, kuten asia­kas­raati- ja vertai­soh­jaa­ja­toi­min­taan. Toimek­sian­noissa koros­tuu myös asiak­kai­den digi­tai­to­jen vahvis­ta­mi­nen, sillä digi­tai­dot ovat yksi keskei­sin kuntout­ta­van työtoi­min­nan asiak­kai­den työl­lis­ty­mi­seen vaikut­tava tekijä. Opis­ke­li­jana voi osal­lis­tua ohjaa­maan yksi­lö­asiak­kaita tai ryhmää digi- ja etäpal­ve­lui­den käytössä.

Syksyllä 2024 hank­keessa alkavat myös yhteis­ke­hit­tä­mi­sen työpa­jat, joissa yhdessä asiak­kai­den, työn­te­ki­jöi­den ja keskeis­ten toimi­ja­ta­ho­jen kanssa haetaan ratkai­suja ja sisäl­töjä tavoit­teel­li­seen ja yksi­löl­li­set tarpeet huomioi­vaan kuntout­ta­vaan työtoi­min­taan. Opis­ke­li­joita haetaan mukaan työpa­joi­hin mukaan kehit­tä­mään toimin­taa. Mukaan kehit­tä­mi­seen pääsee myös hake­malla hank­kee­seen harjoit­te­luun tai teke­mään opin­näy­te­työtä. Hank­kee­seen on tehty koko hankea­jan kattava tutki­mus­suun­ni­telma, joka tarjoaa aiheita monen­lai­siin opinnäytetöihin. 

Osal­lis­tu­mi­sen keinoja on useita!

  • Etsi toimek­sian­toja opintojaksoilta
  • Tee harjoit­te­lua hankkeessa
  • Osal­listu hank­keen järjes­tä­miin kehittämiskokeiluihin
  • Lähde mukaan kehit­tä­mään asia­kas­raati- ja vertaisohjaajatoimintaa
  • Toimi ohjaa­jana ja digitukijana
  • Tee opin­näy­te­työ hankkeelle
  • Osal­listu kehit­tä­mi­seen ja tutkimukseen
  • Tuo ideasi rohkeasti esiin sinulle sopi­valla tavalla

Koe kehit­tä­mis­toi­minta osana opin­to­jasi ja tule luomaan tärkeitä työelämäyhteyksiä!

Kuntout­tava työtoi­minta toimintaympäristönä

Kuntout­tava työtoi­minta on työl­lis­ty­mistä edis­tävä palvelu, joka tukee työl­lis­ty­mistä vahvis­ta­malla asiak­kai­den elämän­hal­lin­taa, ehkäi­se­mällä syrjäy­ty­mistä ja luomalla edel­ly­tyk­siä työl­lis­ty­mi­selle. Palvelu on suun­nattu henki­löille, joiden työt­tö­myys on pitkit­ty­nyt, ja jotka eivät kykene osal­lis­tu­maan työhön tai julki­siin työvoi­ma­pal­ve­lui­hin työ- ja toimin­ta­ky­kynsä rajoi­tus­ten vuoksi. Kuntout­ta­vassa työtoi­min­nassa asiak­kaat kokei­le­vat erilai­sia työteh­tä­viä ja kehit­tä­vät osaa­mis­taan. Lisäksi työtoi­minta tarjoaa ohjatun ympä­ris­tön elämän­hal­lin­nan ja hyvin­voin­nin kehit­tä­mi­seen sekä antaa valmiuk­sia opis­ke­luun ja työl­lis­ty­mi­seen. Kuntout­ta­vaa työtoi­min­taa järjes­te­tään tällä hetkellä paja­toi­min­tana ja yksi­lö­paik­koina esimer­kiksi hoito­ko­deissa ja kuntien palve­luissa. Asiak­kaita toimin­nassa on noin 350. Kuntout­ta­van työtoi­min­nan kesto vaih­te­lee kolmesta kuuteen kuukau­teen. (Siun sote 2024.)

Mikäli kiin­nos­tuit hank­keesta, sen tarjoa­masta toimin­nasta ja mahdol­li­suuk­sista, ota yhteyttä Kare­lian projek­ti­pääl­likkö Katja Sorjo­seen, [email protected].

Kuntout­ta­van työtoi­min­nan maakun­nal­li­nen kehit­tä­mi­nen -hanke toteu­te­taan Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lu­een – Siun soten ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­työssä vuosien 2024–2027 aikana. Hanketta rahoit­taa Euroo­pan sosi­aa­li­ra­hasto plus.


Kirjoit­ta­jat:

Katja Sorjo­nen, Kuntout­ta­van työtoi­min­nan maakun­nal­li­nen kehit­tä­mi­nen -hank­keen projek­ti­pääl­likkö, Kare­lian ammattikorkeakoulu

Tiia Rautiai­nen, Kuntout­ta­van työtoi­min­nan maakun­nal­li­nen kehit­tä­mi­nen -hank­keen projek­ti­pääl­likkö, Siun sote

Lähteet:

Siun sote 2024. Siun sotessa kehi­te­tään kuntout­ta­vaa työtoi­min­taa – tavoit­teena yhte­näi­sem­mät palve­lut koko maakun­taan. Ajan­koh­taista 7.2.2024. Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lue. https://urly.fi/3rEG.

Tynjälä, P., Helin, J., ja Virta­nen, A. 2020. Tutki­mus­pe­rus­tai­set mallit käytän­nön työelä­mä­pe­da­go­gii­kan tukena. Teok­sessa Virta­nen, A., Helin, J. ja Tynjälä, P. (toim.) Työpeda. Työelä­mä­pe­da­go­giikka korkea­kou­lu­tuk­sessa. Vaasa: Jyväs­ky­län yliopisto. Koulu­tuk­sen tutki­mus­lai­tos, 11-14.

Artik­ke­li­kuva: press­foto / Freepik