EduKa­re­lian avulla jokai­nen voi päivit­tää omaa osaamistaan

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on avannut EduKa­re­lia-verk­ko­si­vus­ton, jossa julkais­taan vali­koima Kare­lian tuot­ta­mia opin­to­si­säl­töjä. Verk­ko­pal­velu löytyy osoit­teesta edu.karelia.fi.  Opin­to­si­säl­löt ovat helposti tutus­tut­ta­via mikro-opin­toja, jotka ovat maksut­to­mia ja kaikille avoimia. Etenkin jatku­van oppi­mi­sen näkö­kul­masta julkais­tut mikro-opinnot sopivat kaikille, jotka halua­vat kehit­tää osaa­mis­taan ja oppia uutta. Sisäl­tö­jen näkö­kul­mat voivat vaih­della yhdestä hyvin tarkasta näkö­kul­masta laajaan pinta­raa­pai­suun. Myöhem­min verk­ko­pal­ve­lussa julkais­taan kaikille tarjolla olevia, moni­puo­li­sia, maksut­to­mia ja maksul­li­sia opin­to­si­säl­töjä, joista osa vaatii kirjautumisen.

EduKa­re­lian Moodle-oppi­mi­sym­pä­ris­tössä julkais­taan avoi­mien verk­ko­kurs­sien ja muiden mikro-opin­to­jen lisäksi myös erilai­sia täyden­nys­kou­lu­tuk­sia, jotka näkyvät vain niihin osal­lis­tu­ville oppi­joille. EduKa­re­lia on yksi Kare­lian vastaus jatku­van oppi­mi­sen entis­tä­kin koros­tu­neem­paan rooliin. Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sestä ovat kiin­nos­tu­neet työnan­ta­jat ja uran eri tilan­teissa olevat työn­te­ki­jät, työn­ha­ki­jat ja opis­ke­li­jat. Oman osaa­mi­sen jatku­van kehit­tä­mi­sen tarve tunnis­te­taan yhä useam­min, ja moni kokee­kin, että vuosia sitten hankittu koulu­tus kaipaa päivi­tystä, mutta tutkin­toon johtava koulu­tus ei ole omaan tilan­tee­seen aina sopiva ratkaisu. Siksi EduKa­re­lia tarjoaa paljon vapaasti käytet­tä­vissä olevaa sisäl­töä, kuten artik­ke­leita, videoita ja podcas­teja. Asioista enemmän kiin­nos­tu­neille kerro­taan myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tarjoa­mista avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun koulu­tuk­sista ja tutkintokoulutuksista.

Yhtei­nen sävel tulevan opin.fi-palvelun kanssa

EduKa­re­liaa on ollut luomassa lukui­sia erilai­sia toimi­joita eripuo­lilta Kare­liaa. Isossa kuvassa EduKa­re­lia asettuu Digi­vi­sio2030-hank­keessa synty­vän Opin.fi-verkkopalvelun rinnalle. EduKa­re­lia-sivus­ton luomi­sessa oli merkit­tävä rooli vuoden 2023 lopussa päät­ty­neen Tule­vai­suu­den työ ESR-hank­keella, jossa halut­tiin tarjota jatku­van oppi­mi­sen palve­luita parem­min saata­ville ihmi­sille asuin­pai­kasta riip­pu­matta. Suurin osa sisäl­löistä on tuotettu osana erilai­sia hank­keita, mikä mahdol­lis­taa moni­puo­li­sen, maksut­to­man vali­koi­man. Lansee­raus­vai­heen jälkeen sisäl­töjä tuote­taan lisää käyn­nissä olevissa hankkeissa.

EduKa­re­lia on sivusto, jossa mark­ki­noi­daan ja suori­te­taan mikro-opin­toja. Valta­kun­nal­li­nen korkea­kou­lu­jen yhtei­nen Digi­vi­sio2030-hanke kehit­tää parhail­laan Opin.fi-verkkopalvelua, joka tulee olemaan yhtei­nen verk­ko­si­vusto kaikille suoma­lai­sille korkea­kou­luille. Palvelu julkais­taan alku­vuo­desta 2025. Opin.fi-sivustolla julkaistu opin­to­tar­jonta ohjaa sisäl­tö­jen pariin korkea­kou­lu­jen omille verk­ko­si­vuille, ja Kare­lian tapauk­sessa nämä sisäl­löt löyty­vät siis EduKa­re­liasta. Korkea­kou­lut voivat itse päättää yhtei­sesti sovit­tu­jen julkai­su­pe­ri­aat­tei­den puit­teissa, mitä ne julkai­se­vat omissa järjestelmissään.

Oppijan näkö­kul­masta tarjolle tulee helppo tapaa päästä käsiksi laaduk­kai­siin oman osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen liit­ty­viin mikro-opin­toi­hin ja muihin opin­to­si­säl­töi­hin. Opin.fi-palvelun beta-vaihe julkais­taan suun­ni­tel­mien mukai­sesti syksyllä 2024, ja tuol­loin mukaan lähtee ensin vain osa 37 korkea­kou­lusta. Palve­luun tarvi­taan kuiten­kin tarjon­taa, jotta oppijat voidaan ottaa mukaan. Digi­vi­sio-hank­keessa arvioi­daan, että ensim­mäi­set oppijat pääse­vät kokei­lu­luon­toi­sesti mukaan palve­luun loka-marras­kuussa 2024. Kare­lian julkais­tut sisäl­löt ovat kuiten­kin käytet­tä­vissä jo nyt osoit­teessa edu.karelia.fi.

Opin.fi-sivustosta tulee erään­lai­nen korkea­kou­lu­jen jatku­van oppi­mi­sen keskus, joka tarjoaa kaikille suoma­lai­sille mahdol­li­suu­den kehit­tää osaa­mis­taan ja oppia uutta.

Mikro-opinnot avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­jen rinnalle

EduKa­re­liassa julkais­tut mikro-opinnot eivät korvaa avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toja, vaan ne ovat monesti ennem­min­kin mais­tiai­nen siitä, mitä opin­to­pis­tey­te­tyissä avoimen opin­noissa voisi olla luvassa. Joskus ne ovat tapa täyden­tää opin­to­pis­tey­tet­tyjä opin­toja tai aiempia tutkin­toja ajan­koh­tai­silla tiedoilla.

Vaikka EduKa­re­lia suosit­te­lee­kin Kare­lian avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toja, on monesti jo EduKa­re­lian mikro-opinnot terve­tul­lut palanen kiirei­sen ihmisen osaa­mi­sen lisäämisessä.

Mikro-oppi­mi­sella on monia etuja. Mikro-oppi­mi­sen avulla voi opis­kella ajasta ja paikasta riip­pu­matta, jos sisäl­löt on tuotettu esimer­kiksi mobii­li­lait­teissa toimi­vina video- tai ääni­tal­len­teina tai teksti- ja kuva julkai­suina. Lyhyet oppi­mis­ko­ko­nai­suu­det sopivat kiirei­seen­kin arkeen kulle­kin sopi­vaksi pures­kel­ta­vissa olevina paloina. Mikro-opin­to­jen sisäl­löt ovat usein helposti ymmär­ret­tä­viä ja käytän­nön­lä­hei­siä oppi­ma­te­ri­aa­leja. Ne voivat olla esimer­kiksi videoita, podcas­teja, artik­ke­leita tai infografiikoita.

Lyhyet oppi­mis­ko­ko­nai­suu­det antavat nopeita onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia ja pitävät yllä moti­vaa­tiota, joten ne voivat olla monelle perin­tei­siä oppi­mis­me­ne­tel­miä moti­voi­vam­pia opis­ke­lu­ta­poja. Jos mikro-opin­to­jen sisäl­lössä ei käsi­tellä tarpeet­to­man useita asioita, voi opitut tiedot ja taidot sovel­taa osaksi omaa toimin­taa helposti.

Digi­vi­sion Opin.fi-ssa ja EduKa­re­liassa pyri­tään siihen, että oppija löytää helposti juuri ne aiheet, jotka kiin­nos­ta­vat. Sen vuoksi Digi­vi­sioon osal­lis­tu­vat korkea­kou­lut tavoit­te­le­vat moni­puo­lista ja laadu­kasta tarjon­taa, jossa näkyy eri korkea­kou­lu­jen asian­tun­ti­juuk­sien erityisvahvuudet.

EduKa­re­lian sisäl­löissä tuttu esitystapa

EduKa­re­lian tavoit­teena on lisätä Kare­liassa tuotet­tu­jen mikro-opin­to­jen löydet­tä­vyyttä ja hyödyn­net­tä­vyyttä kokoa­malla ja jalos­ta­malla mikro-opin­noiksi sovel­tu­vat sisäl­löt yhteen paik­kaan. Useissa TKI-hank­keissa on luotu avoimia sisäl­töjä, jotka ovat olleet hajau­te­tusti tarjolla eri paikoissa. Esimer­kiksi ääni- ja video­si­säl­töjä on voitu tarjota eri hank­kei­den perus­ta­milla tileillä Youtu­bessa, Vimeossa, Soundclou­dissa ja Spoti­fyssä ja osa sisäl­löistä on jaettu Hows­pacessa, Mood­lessa, OneDri­vessa tai hank­kei­den verk­ko­si­vuilla, joiden käyt­tä­jälle helposti tunnis­tet­ta­vasta esitys­ta­vasta ei ole aina pystytty huoleh­ti­maan ajan kuluessa. Sen vuoksi Kare­liassa on valmis­teltu yhtei­nen tuotanto- ja jake­lu­malli, joka otetaan käyt­töön maalis­kuussa 2024.

Kare­liassa on tehty Infor­maa­lien ja non-formaa­lien opin­to­jen määrit­tely, jotta Kare­liassa olisi entistä parempi yhtei­nen ymmär­rys siitä, mitä oppi­joille halu­taan tarjota. Valmis­telu on sisäl­tä­nyt mikro-opin­to­jen tuotan­to­mal­lin muotoi­lua ja kokei­lua ja korkea­kou­lu­jen yhteis­ten laatu­kri­tee­rei­den sisäl­lyt­tä­mistä tuotan­to­pro­ses­siin. Se on edel­lyt­tä­nyt yhteis­työtä Digi­vi­sio-hank­keen toimi­joi­den kanssa, ja Kare­lian sisällä keskus­te­luun on osal­lis­tu­nut aktii­vi­sesti henki­löitä TKI-hank­keista, jatku­van oppi­mi­sen palve­luista ja peda­go­gi­sen ja tekno­lo­gi­sen tuen tiimeistä.

Non-formaa­lien sisäl­tö­jen tuotan­nossa ja tuke­mi­sesta on synty­nyt selkeästi etenevä toteu­tus­malli. Tässä on huomioitu ideointi, aiheen rajaus, sisäl­tö­jen luomi­nen, toteut­ta­mi­nen ja tuot­ta­mi­nen, laatu­kri­tee­rei­hin peilaa­mi­nen, kuvai­lu­tie­to­jen yhte­näi­syys, julkaisu EduKa­re­liassa ja sisäl­lön tarjonta myöhem­min opin.fi-palvelussa. Suurin osa mate­ri­aa­leista löytyy myös Avoimen oppi­ma­te­ri­aa­lin kirjas­tosta aoe.fi-verkkopalvelusta, joten ne ovat vapaasti hyödyn­net­tä­vissä oppimateriaalina.

Maalis­kuussa 2024 lansee­ra­tun sivus­ton kehi­tys­työ jatkuu yhteis­työssä Kare­lian TKI-asian­tun­ti­jan ja EduKa­re­lia-työryh­män sään­nöl­li­sissä keskus­te­luissa, joissa huomioi­daan sivus­ton käytön analy­tiikka, Digi­vi­sion Opin.fi-palvelun kehi­tys­vai­heet ja tule­vien aikojen mahdol­li­set hank­keissa synty­vät mikro-opin­to­jen sisällöt.


Kirjoit­ta­jat:

Risto Salmi­nen, opetus­tek­no­lo­gia-asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Mervi Lätti, erikois­suun­ni­te­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Minna Rokkila, opetus­tek­no­lo­gia-asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu