Sairaanhoitaja neuvoo asiakasta tietokoneen välityksellä.

Kieli­tuettu sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus kiin­nosti hakijoita

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa käyn­nis­tyy syksyllä 2024 sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, jossa 28 venäjää äidin­kie­len tasolla puhuvaa Suomessa asuvaa sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­jaa aloit­taa opinnot kielituetusti.

Koulu­tuk­seen toteu­tet­tiin helmi-maalis­kuussa eril­lis­haku, joka päättyi viime viikolla. Koulu­tuk­seen oli yhteensä 121 hakijaa.

– Kieli­tuettu koulu­tus on tarkoi­tettu henki­löille, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä suomen­kie­li­seen sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­seen. Vuonna 2022 tehdyn tarve­sel­vi­tyk­sen mukai­sesti pilot­ti­kie­lenä toimii venäjä. Haki­ja­määrä yllätti meidät posi­tii­vi­sesti, kertoo lehtori Tuulia Sunikka.

Sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen tavoit­teena on, että valmis­tut­tu­aan opis­ke­lija osaa koko­nais­val­tai­sesti hoitaa asia­kasta suomen kielellä.

Haku­vai­hee­seen on sisäl­ty­nyt ennak­ko­teh­tävä, ja hakijan suomen kielen taito­taso tarkas­te­taan vielä valin­ta­ko­keessa yksi­lö­haas­tat­te­lulla ja kirjal­li­sella testillä. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karja­laan hanke, 1.1.2024-31.12.2027 (ESR+ ). Ryhmä­hanke, pääto­teut­taja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja osato­teut­taja Pohjois-Karja­lan hyvinvointialue.