Yhteis­työn merki­tys luottamusmiestehtävissä

Yhteis­työn merki­tys luot­ta­mus­mies­teh­tä­vissä koros­tuu, koska näissä rooleissa henki­löt ajavat työn­te­ki­jöi­den etuja ja toimi­vat sillan­ra­ken­ta­jina henki­lös­tön ja työnan­ta­jan välillä. Luot­ta­mus-mies­teh­tä­vät vaati­vat kykyä ymmär­tää sekä edus­ta­miensa työn­te­ki­jöi­den että työnan­ta­jan näkö­kul­mia. Myös vuoro­vai­ku­tus- ja neuvot­te­lu­tai­toja tarvi­taan. Yhteis­työ on olen­nai­nen osa luot­ta­mus­mies­toi­min­taa useista syistä, joita avaamme tässä artikkelissa.

Raken­ne­taan luot­ta­musta – saavu­te­taan parem­mat neuvottelutulokset

Luot­ta­mus on kaiken yhteis­työn perusta luot­ta­mus­mies­teh­tä­vässä. Luot­ta­mus­mie­het raken­ta­vat sujuvaa yhtei­söl­li­syyttä henki­lös­tön ja työnan­ta­jan kesken. Kun molem­mat osapuo­let luot­ta­vat toisiinsa sujuu muun muassa neuvot­te­lu­pro­ses­sit tehok­kaam­min ja raken­ta­vam­min. Molem­min­puo­li­nen luot­ta­mus mahdol­lis­taa avoimen dialo­gin sekä raken­ta­van yhteistyön.

Luot­ta­mus­mies­teh­tä­vissä yhteis­työ myös toisten luot­ta­mus­mies­ten kanssa on tärkeää. Se osal­taan auttaa saavut­ta­maan parem­pia neuvot­te­lu­tu­lok­sia ja ymmär­tä­mään henki­lös­tön huolia ja tavoit­teita. Parem­man ymmär­ryk­sen avulla luot­ta­mus­mie­het voivat ajaa henki­lös­tön etuja parem­min ja vakuut­ta­vam­min. Yhteis­työ työnan­ta­jan kanssa puoles­taan auttaa löytä­mään kompro­mis­seja ja ratkai­suja, jotka palve­le­vat molem­pien osapuol­ten etua.

Erimie­li­syyk­sien ratkai­sut – hyvin­voin­nin edistäminen

Työpai­koilla ilmenee väis­tä­mättä aika-ajoin erimie­li­syyk­siä ja luot­ta­mus­mies­teh­tä­vissä toimi­vat henki­löt osoit­ta­vat osaa­mi­sensa näiden ongel­ma­ti­lan­tei­den käsit­te­lyssä. Yhteis­työllä on mahdol­lista tunnis­taa ja käsi­tellä erimie­li­syyk­siä ennen kuin ne mutkis­tu­vat enti­ses­tään. Luot­ta­mus­mie­hen rooli välit­tä­jänä ja neuvot­te­li­jana on keskei­nen myös työyh­tei­sön hyvin­voin­nin kannalta. Luot­ta­mus­mies­teh­tä­vissä toimi­mi­nen ei siis koske ainoas­taan palkka- ja työeh­to­neu­vot­te­luja, vaan myös työyh­tei­sön hyvin­voin­nin edis­tä­mistä laajem­min. Yhteis­työ eri osapuo­lien kanssa auttaa tunnis­ta­maan ja toteut­ta­maan toimia, jotka paran­ta­vat työym­pä­ris­töä, työtur­val­li­suutta ja työn­te­ki­jöi­den tyytyväisyyttä.

Uudis­tus­ten läpi­vie­mi­nen – monia­lai­nen osallistuminen

Nykyi­sen työelä­män jatkuva muutos­pyörre toden­taa luot­ta­mus­mies­ten tehtä­vän moni­ta­hoi­suu­den ja vält­tä­mät­tö­myy­den. Luot­ta­mus­mie­het autta­vat kaikkia osapuo­lia ymmär­tä­mään muutok­sen tarpeen ja sen vaiku­tuk­set. Uudis­tuk­set, jotka vaikut­ta­vat työpai­kan käytän­töi­hin ja kult­tuu­riin ovat haas­ta­via toteut­taa, mutta raken­tava yhteis­työ kaik­kien osapuol­ten kanssa varmis­taa sen, että muutok­set koetaan tarpeel­li­siksi ja ne otetaan vastaan myön­tei­sesti. Kompro­mis­seja täytyy eri osapuol­ten olla valmiita tekemään.

Avoin ja rehel­li­nen, eri asioita ja näke­myk­siä punta­roiva yhteis­työ edistää luot­ta­muk­sen raken­ta­mista, tehos­taa neuvot­te­luja, auttaa erimie­li­syyk­sien ja muutos­ten sekä uudis­tus­ten ratkai­sussa, niiden läpi­vien­nissä. Luot­ta­mus­mie­hen rooli vaatii jatku­vaa koulut­tau­tu­mista uusissa asioissa ja osaa­mi­sen päivit­tä­mistä. Luot­ta­mus­mies­ten yhteis­työllä luodaan perusta, menes­tyk­sek­käälle toimi­nalle uudis­tu­vassa työelämässä.


Kirjoit­ta­jat:

Maarit Igna­tius, opet­taja, pääluot­ta­mus­mies Ammat­ti­liitto Jyty

Atte Korte, lehtori, pääluot­ta­mus­mies Opetusa­lan Ammat­ti­jär­jestö OAJ

Artik­ke­lin kansi­kuva: Pexels / Fauxels