Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu perus­taa akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­rion Joen­suu­hun – avajai­set 23.5.2024

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on pitkä­jän­tei­sesti kehit­tä­nyt ääni­tek­ni­siin mittauk­siin liit­ty­vää osaa­mis­taan ja palve­lui­taan. Erikois­tu­mi­nen alkoi raken­nus­tek­ni­sistä tutki­muk­sista ja 2021 toiminta kehit­tyi yrityk­sille tarjot­ta­viksi akkre­di­toi­duiksi kent­tä­mit­tauk­siksi. Karelia onkin ainut julki­nen akkre­di­toi­tuja akus­tii­kan kent­tä­mit­tauk­sia Suomessa tarjoava taho. Tämä kehi­tys­kulku on nyt johta­nut koko­naan uuden akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­rion perus­ta­mi­seen Joensuuhun.

Akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­rion sydän on ääni­mit­tauss­tu­dio, joka mahdol­lis­taa mate­ri­aa­lien ja raken­nuso­sien ilma­ää­ne­ne­ris­tä­vyy­den mittaa­mi­sen stan­dar­din mukai­sessa labo­ra­to­rio­ym­pä­ris­tössä. Suurim­mat testat­ta­vat koera­ken­teet voivat olla kool­taan 2,5 m x 2,5 m. Testiym­pä­ristö mahdol­lis­taa raken­nuso­sien, mate­ri­aa­lien sekä erilais­ten talo­tek­nis­ten kompo­nent­tien akus­ti­sen toimi­vuu­den kehitys- ja testaustyön. 

Akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­rio tulee tuke­maan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tutki­mus- ja kehit­tä­mis­osaa­mista sekä maakun­nan yrityk­siä liit­tyen tuote­ke­hi­tys- tai testaus­tar­pei­siin. Mate­ri­aa­lien ja raken­nuso­sien akus­tis­ten ominai­suuk­sien mittaus­tarve on yleistä monella alalla osana tuote­ke­hi­tystä ja joskus se on jopa edel­ly­tys tuot­tei­den mark­ki­noille saamiseksi.

Nyt perus­tettu akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­rio sijait­see Joen­suun Kaner­va­lassa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vuokraa­missa tiloissa. Samaan yhtey­teen siir­ty­vät myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ener­gia­tek­nii­kan testausympäristöt.

Akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­rion avajai­sia viete­tään tors­taina 23.5.2024 klo 13-15, Kais­la­katu 3b, Joensuu.

Ohjelma:

13.00 Tilai­suu­den avaus – Petri Raivo, Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun rehtori

13.10 Yritys­nä­kö­kulma yhdessä kehit­tä­mi­seen ­­–­ Miikka Koti­lai­nen Hiil Oy

13.25 Puu-TKI kehit­tä­mi­nen: UEF-LUKE-Karelia – Henrik Herä­järvi UEF

13.40 Avajais­nau­han leik­kaus ­– Jere Pent­tilä, kaupunginjohtaja

13.45-15.00 Kahvi­tar­joilu ja tilaan tutus­tu­mi­nen. Tilassa esitel­lään mittaus­demo sekä esit­te­ly­pis­teillä AR-tekno­lo­gian sovel­lu­tuk­sia sekä ener­gia­tek­nii­kan laboratoriot.

Ilmoit­tau­tu­mi­set 20.5.2024 klo 10 mennessä https://link.webropolsurveys.com/S/802AF2B7CFD430C4

Terve­tu­loa mukaan avajaisiin!

Lisä­tie­toja: Ville Merta­nen, puh. 046 923 1885