AMK-päi­vä


AMK-PÄIVÄ on onli­ne!

AMK-päi­vä­nä sinul­la on mah­dol­li­suus tutus­tua Kare­lian kou­lu­tuk­siin, oppi­mi­sym­pä­ris­töi­hin, opis­ke­lu­vä­li­nei­siin ja opis­ke­li­joi­him­me, jot­ka osaa­vat antaa sinul­le par­haat vas­tauk­set opis­ke­lua kos­ke­viin kysy­myk­sii­si. 

AMK-päi­vä onli­ne on 13.11. jär­jes­tet­tä­vä verk­ko­ta­pah­tu­ma, jos­sa on kak­si lähe­tys­tä klo 10 — 11.30 ja klo 12.30 – 14.00.

Päi­vän ohjel­ma jul­kais­taan täl­lä sivul­la noin kuu­kaut­ta ennen tapah­tu­maa. 

AMK-päi­vä jär­jes­te­tään yhtä aikaa Itä-Suo­men yli­opis­ton Hae yli­opis­toon ‑päi­vän kans­sa. 

Lisä­tie­to­ja: Opiskelijarekry@karelia.fi