amk-tutkinnot

Amk-tutkin­not

Kare­liassa voit opis­kella amk-tutkin­non seit­se­mällä eri koulu­tusa­lalla. Englan­niksi voit opis­kella kolmessa eri koulutuksessa.

Opetusta järjes­te­tään päivä­to­teu­tuk­sena, moni­muo­to­to­teu­tuk­sena sekä verk­ko­to­to­teu­tuk­sena. Moni­muo­to­to­teu­tuk­sessa opis­kelu on mahdol­lista työn ohessa. Verk­ko­to­teu­tuk­sessa kaikki opis­kelu on mahdol­lista verkon välityksellä.

Sinulle tehdään opin­to­jen alussa henki­lö­koh­tai­nen opis­ke­lusuun­ni­telma (hops), jossa huomioi­daan mahdol­li­nen aiemmin hankittu osaa­mi­sesi. Luvassa on moni­puo­li­sia opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia, oppi­mi­sym­pä­ris­töjä ja työhar­joit­te­lu­jak­soja. Saat tilai­suu­den myös opis­ke­luun ja harjoit­te­luun ulkomailla.

Kare­lian koulutusalat

  • Taiteet ja kulttuuri
  • Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
  • Tieto­jen­kä­sit­tely ja tietoliikenne
  • Tekniikka
  • Maa- ja metsätalous
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Palve­luala

Hae koulu­tuk­sia

HAKUAIKA

KOULUTUSALA

OPETUSMUOTO


Tältä Karelia näyttää: