Categories
Ajankohtaista

AMK-valin­takoe

Ohjeita AMK-valin­ta­ko­keeseen osallistuville!

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kevään 2021 yhteinen AMK-valin­takoe järjes­tetään 31.5. – 9.6.2021.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa valin­ta­koe­ti­lai­suudet ovat tiistai 1.6., keski­viikko 2.6. ja torstai 3.6.

Valin­ta­ko­keeseen valmistautuminen

Valin­ta­ko­keeseen valmis­tau­tu­mi­sesta on yhteiset, kaikkia ammat­ti­kor­kea­kouluja koskevat ohjeet. Lue ohjeis­tukset täältä. 

Suosit­te­lemme käyttämään AMK-valin­ta­ko­keessa seuraavien selainten ajanta­saisia versioita: 

Chrome, Firefox tai Safari. Lataa näistä koneellesi valmiiksi kaksi selainta. 

Turval­lisuus valintakokeessa


• Noudata kahden metrin turva­väliä valin­ta­kokeen kaikissa tilan­teissa, niin ulko- kuin sisäti­loissa.
• Hakijoille jaetaan kasvo­maski ja kerta­käyt­tö­han­sikkaat kampusten ulko-ovilla. Voit käyttää myös omaa kasvo­maskia. Kasvo­maski on riisuttava henki­löl­li­syyttä tarkis­tet­taessa.
• Henki­lö­kunta käyttää kasvo­maskia ja kerta­käyt­tö­han­sik­kaita.
• Huolehdi käsihy­gie­niasta aina, kun tulet sisään tai poistut koeti­lasta. Käsidesiä on tarjolla kampusten ulko-ovilla ja valin­ta­koe­ti­loissa.
• Laita käytetyt nenäliinat, kasvo­maskit ja hansikkaat aina suoraan roska-astiaan.
• Tilojen siivousta tehos­tetaan valintakoepäivinä.

Lue Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun turval­li­suusohje tästä. 

Korkea­kou­lujen ja opiske­li­ja­jär­jes­töjen kannanotto valin­ta­ko­keiden turvallisuudesta 

Sairas­tu­minen ja AMK-valintakoe

 • Jos sinulla on todettu korona­vi­rus­tar­tunta ja sinut on määrätty eristykseen, et voi osallistua valintakokeeseen. 
 • Jos sinut on määrätty karan­teeniin, et voi osallistua valin­ta­ko­keeseen. Myöskään omaeh­toi­sessa karan­tee­nissa olevien ei tule osallistua valintakokeeseen. 
 • Eristykseen määrä­tyille tai karan­tee­nissa oleville hakijoille ei voida järjestää valin­ta­koetta erityis­jär­jes­telyin, eikä valin­ta­koe­aikaa voi vaihtaa eristyksen tai karan­teenin vuoksi. 
 • Vaikka sinulla ei olisi todettu korona­vi­rus­tar­tuntaa, mutta sinulla on lieviä oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkku­kipua tai kuumetta, sinun ei tule osallistua valin­ta­ko­keeseen. Katso lista korona­vi­ruksen oireista THL:n verkko­si­vuilta
 • Jos olet käynyt korona­vi­rus­tes­tissä etkä ole vielä saanut tuloksia, et voi osallistua valintakokeeseen. 
 • Jos saavut valin­ta­ko­keeseen ulkomailta, sinun tulee noudattaa THL:n ohjeis­tusta kahden viikon omaeh­toi­sesta karan­tee­nista: THL:n ohjeet karan­tee­nista ja eristyk­sestä 

Valin­ta­koe­päivien aikataulu 1. – 3.6.2021
Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa

Koeti­lai­suudet järjes­tetään Tikka­rinne-kampuk­sella (Tikka­rinne 9, Joensuu) sekä Wärtsilä-kampuk­sella (Karja­lankatu 3, Joensuu) tiistaina ja keski­viikkona alkaen klo 9.00 ja 14.00. Torstaina Tikka­rinne-kampuk­silla järjes­tetään aamu- ja iltapäivän koe, Wärtsilä-kampuk­sella torstaina järjes­tetään vain aamupäivän koe. Kampuksien ovet avautuvat aamupäivän koeti­lai­suutta varten klo 8.30 ja iltapäivän koeti­lai­suutta varten klo 13.30. Voit joutua odottamaan ulkona, joten varus­taudu sään mukaisin varustein.

Tikka­rinne-kampuk­selle tuleva hakija. Huomioi valin­ta­ko­keeseen saapuessasi alueella käynnissä olevat tietyöt, jotka voivat hidastaa liikku­mista alueella. 

Kampus­kartta ja pysäköinti

Kampus­kart­toihin on merkitty valin­ta­koe­tilasi sisään­käynti ja pysäköin­tia­lueet. Huom. karttaan merki­tyille P-alueille et tarvitse erillistä pysäköintilupaa. 

Tikka­rinne-kampus
Wärtsilä-kampus

Valin­ta­ko­keeseen saapuminen

 • Tarkista etukäteen QR-koodista valin­ta­ko­keesi kampus ja osoite sekä koetilasi nimi.
 • Saavu kampuk­selle täsmäl­li­sesti viestissä ilmoi­tettuna ajankohtana. Jos saavut valin­ta­ko­keeseen myöhässä, klo 9.00 ja 14.00 jälkeen, et voi osallistua valin­ta­ko­keeseen.
 • Kampuksen ulkopuo­lella olevat ohjaajat opastavat sinut oikealle sisäänkäynnille.
 • Huomioi kahden metrin turvaväli niin kampuksen ulko- kuin sisäpuolella.
 • Jätä koetilan yhtey­dessä olevaan valvottuun naulakkoon takkisi ja ylimää­räiset tavarasi, joita et voi viedä koetilaan.
 • Käy WC:ssä ennen valin­ta­ko­keeseen ilmoittautumista.
 • Sinulla tulee olla mukana kannettava tietokone, langal­linen hiiri (langa­tonta hiirtä ei saa käyttää), virta­johto, qr-koodi­tun­niste, voimassa oleva henki­löl­li­syys­to­distus ja kynä. Lue lisää Mitä mukaan AMK-valin­ta­ko­keeseen sekä laitteis­to­vaa­ti­mukset.
 • Henki­löl­li­syytesi tarkis­tetaan valin­ta­koe­tilan ovella, jonka jälkeen
 • sinut ohjataan valin­ta­koe­ti­lassa omalle paikallesi. Valin­ta­koe­ti­lassa on huomioitu kahden metrin turvaväli toisiin hakijoihin.
 • Sulje matka­pu­he­limesi ja laita se pöydälle koko valin­ta­kokeen ajaksi.
 • Noudata koeti­lassa valvojien antamia ohjeita.

Yksilöl­liset järjes­telyt valintakokeessa

Lue lisää

Yksilöl­lisenä järjes­telynä et voi saada erillistä lepotilaa/-taukoa etkä erillistä rauhal­lista tilaa, muutoin kuin silloin, jos sinulle on myönnetty lupa avustajan käyttöön kokeen aikana. Emme myöskään voi tarjota erillistä tilaa riski­ryhmään kuulu­misen perus­teella. Hakijat on sijoi­tettu koeti­loihin väljästi huomioiden kahden metrin turvae­täisyys, joten koetilat ovat rauhallisia. 

Lisätiedot hakijapalvelut(at)karelia.fi