AMK-valin­ta­koe, syksy 2023

Ohjeita valin­ta­ko­kee­seen tulijalle

AMK-valin­ta­koe järjes­te­tään syksyn 2023 yhteis­haussa 30.10. – 1.11.2023.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa valin­ta­koe järjes­te­tään tiis­taina 31.10. klo 9.00 ja 14.00 ja keski­viik­kona 1.11.2023 klo 9.00. Valin­ta­ko­keet järjes­te­tään Tikka­rinne-kampuk­sella.

Valin­ta­ko­kee­seen valmistautuminen

Valin­ta­ko­kee­seen valmis­tau­tu­mi­sesta on yhtei­set, kaikkia ammat­ti­kor­kea­kou­luja koske­vat ohjeet. Lue ohjeis­tuk­set täältä.

Suosit­te­lemme käyt­tä­mään valin­ta­ko­keessa seuraa­vien selain­ten ajan­ta­sai­sia versioita: 

Edge, Chrome, Firefox tai Safari. Lataa näistä koneel­lesi valmiiksi kaksi selainta. 

Valin­ta­ko­kei­den aika­taulu 31.10. – 1.11.2023
Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa

Koeti­lai­suu­det järjes­te­tään tiis­taina 31.10. alkaen klo 9.00 ja 14.00 sekä keski­viik­kona 1.11. alkaen klo 9.00 Tikka­rinne-kampuk­sella, Tikka­rinne 9, Joensuu. 

Kampus­kartta ja pysäköinti

Kampus- ja pysä­köin­ti­kar­tan löydät tästä linkistä. Pysä­köin­tia­lueille et tarvitse pysä­köin­ti­lu­paa.
Jos mahdol­lista, tule valin­ta­ko­kee­seen muulla kuin omalla autolla.

Saavu E-talon sisään­käyn­nin eteen tunti ennen kokeesi alka­mista. Ulkona olevat ohjaa­jat opas­ta­vat sinut koeti­lasi sisäänkäynnille.

Valin­ta­ko­kee­seen saapuminen

 • Tarkista etukä­teen QR-koodista valin­ta­ko­keesi kampus ja osoite, saapu­mi­sai­kasi sekä koeti­lasi nimi. QR-koodi toimi­te­taan sinulle teks­ti­vies­tillä ja sähkö­pos­tilla haku­lo­mak­keella ilmoit­ta­miesi yhteys­tie­to­jen perus­teella viikolla 43 (viimeis­tään 25.10.2023).
 • Tarvit­set tunnis­teen valin­ta­ko­kee­seen ilmoit­tau­tues­sasi. Esitä tunniste puhe­li­mesi näytöltä tai pape­rille tulostettuna. 
 • Ota mukaasi kannet­tava tieto­kone, virta­johto, langal­li­nen hiiri halu­tes­sasi, langa­tonta hiirtä ei saa käyttää, QR-koodi, voimassa oleva kuval­li­nen henki­löl­li­syys­to­dis­tus ja oma kynä. Tarjolla on paperia muis­tiin­pa­noja varten. 
 • Myös vanhen­tu­nut passi tai henki­lö­kortti kelpaa, jos sen voimas­saolo on päät­ty­nyt enin­tään vuosi sitten. Vuoden aika­raja laske­taan siitä päivästä, kun osal­lis­tut AMK-valin­ta­ko­kee­seen. Sinut täytyy kuiten­kin voida tunnis­taa kuvasta. 
 • Lue lisää Mitä mukaan AMK-valin­ta­ko­kee­seen sekä lait­teis­to­vaa­ti­muk­set. Chro­me­book-tieto­ko­netta ei suosi­tella yhteen­so­pi­vuuson­gel­mien vuoksi.
 • Saavu valin­ta­ko­kee­seen ajoissa. Jos kokeesi alkaa klo 9.00, saavu kampuk­selle klo 8.00. Jos kokeesi alkaa klo 14.00, saavu kampuk­selle klo 13.00. Sinun tulee olla valin­ta­koe­luo­kassa jo ennen kokeen alka­mista klo 9.00/14.00.
 • Ulkona olevat ohjaa­jat opas­ta­vat sinut koeti­lasi sisäänkäynnille.
 • Jätä valvot­tuun naulak­koon ylimää­räi­set tava­rasi, joita et voi viedä koeti­laan. Mitä mukaan valin­ta­ko­kee­seen.
 • Käy WC:ssä ennen valin­ta­ko­kee­seen ilmoittautumista.
 • Henki­löl­li­syy­tesi tarkis­te­taan tunnistautumispisteellä.
 • Jos olet saanut valin­ta­ko­kee­seen yksi­löl­li­siä järjes­te­lyjä, näytä saamasi sähkö­posti puhe­li­mes­tasi koeti­lan valvo­jalle heti koeti­laan saapuessasi. 
 • Sulje matka­pu­he­li­mesi ja laita se pöydälle koko valin­ta­ko­keen ajaksi.
 • Noudata koeti­lassa valvo­jien antamia ohjeita.
 • Mikäli et osal­listu valin­ta­ko­kee­seen, peruun­tu­mi­sesta et tarvitse ilmoittaa. 

Yksi­löl­li­set järjes­te­lyt valintakokeessa

Toimita yksi­löl­lis­ten järjes­te­ly­jen hakemus liit­tei­neen viimeis­tään 21.9.2023 klo 15.00 sen ammat­ti­kor­kea­kou­lun haki­ja­pal­ve­lui­hin, missä olet osal­lis­tu­massa AMK-valintakokeeseen.

Lue lisää

Yksi­löl­li­senä järjes­te­lynä et voi saada eril­listä lepo­ti­laa/-taukoa etkä eril­listä rauhal­lista tilaa, muutoin kuin silloin, jos sinulle on myön­netty lupa avus­ta­jan käyt­töön kokeen aikana. Yksi­löl­li­sen järjes­te­lyn saanut hakija sijoi­te­taan koeti­lan etu- tai takaosaan. 

Lisä­tie­toja saat Kare­lian haki­ja­pal­ve­luista, hakijapalvelut(at)karelia.fi.