Categories
Ajankohtaista

AMK-valin­takoe, kevät 2023

Ohjeita AMK-valin­ta­ko­keeseen tulijalle

AMK-valin­takoe järjes­tetään kevään 2023 yhteis­haussa 29.5. – 2.6.2023.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa valin­ta­kokeet järjes­tetään tiistaina 30.5. ja keski­viikkona 31.5.2023. Molempina päivinä on sekä aamupäivän että iltapäivän koe. Valin­ta­kokeet järjes­tetään Tikka­rinne- ja Wärtsilä-kampuksilla. 

Valin­ta­ko­keeseen valmistautuminen

Valin­ta­ko­keeseen valmis­tau­tu­mi­sesta on yhteiset, kaikkia ammat­ti­kor­kea­kouluja koskevat ohjeet. Lue ohjeis­tukset täältä. 

Suosit­te­lemme käyttämään valin­ta­ko­keessa seuraavien selainten ajanta­saisia versioita: 

Edge, Chrome, Firefox tai Safari. Lataa näistä koneellesi valmiiksi kaksi selainta. 

Valin­ta­koe­päivien aikataulu 30. – 31.5.2023
Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa

Koeti­lai­suudet järjes­tetään molempina päivinä alkaen klo 9.00 ja 14.00 Tikka­rinne-kampuk­sella, Tikka­rinne 9, Joensuu sekä Wärtsilä-kampuk­sella, Karja­lankatu 3, Joensuu.

Kampus­kartta ja pysäköinti

Kampusten tilakartat ja pysäköin­tia­lueet löydät alla olevista linkeistä. Pysäköin­tia­lueille et tarvitse pysäköintilupaa. 

Tikka­rinne-kampus
Tikka­rinne-kampus pysäköinti

Wärtsilä-kampus
Wärtsilä-kampuksen pysäköinti

Valin­ta­ko­keeseen saapuminen

 • Tarkista etukäteen QR-koodista valin­ta­ko­keesi kampus ja osoite, saapu­mi­saikasi sekä koetilasi nimi. QR-koodi toimi­tetaan sinulle teksti­vies­tillä ja sähkö­pos­tilla hakulo­mak­keella ilmoit­ta­miesi yhteys­tie­tojen perus­teella viikolla 21 (viimeistään 24.5.2023).
 • Tarvitset tunnisteen valin­ta­ko­keeseen ilmoit­tau­tuessasi. Esitä tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna. 
 • Ota mukaasi kannettava tietokone, virta­johto, langal­linen hiiri halutessasi, langa­tonta hiirtä ei saa käyttää, QR-koodi, voimassa oleva kuval­linen henki­löl­li­syys­to­distus ja oma kynä. Tarjolla on paperia omia muistiin­panoja varten. 
 • Myös vanhen­tunut passi tai henki­lö­kortti kelpaa, jos sen voimas­saolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja lasketaan siitä päivästä, kun osallistut AMK-valin­ta­ko­keeseen. Sinut täytyy kuitenkin voida tunnistaa kuvasta. 
 • Lue lisää Mitä mukaan AMK-valin­ta­ko­keeseen sekä laitteis­to­vaa­ti­mukset. Chromebook-tieto­ko­netta ei suosi­tella yhteen­so­pi­vuuson­gelmien vuoksi.
 • Jos kokeesi alkaa klo 9.00, saavu kampuk­selle klo 8.00. Jos kokeesi alkaa klo 14.00, saavu kampuk­selle klo 13.00. Jos saavut valin­ta­ko­keeseen myöhässä, klo 9.00 ja 14.00 jälkeen, et voi osallistua valin­ta­ko­keeseen.
 • Ulkona olevat ohjaajat opastavat sinut koetilasi sisäänkäynnille.
 • Jätä valvottuun naulakkoon ylimää­räiset tavarasi, joita et voi viedä koetilaan.
 • Käy WC:ssä ennen valin­ta­ko­keeseen ilmoittautumista.
 • Henki­löl­li­syytesi tarkis­tetaan valin­ta­koe­tilan ovella.
 • Sulje matka­pu­he­limesi ja laita se pöydälle koko valin­ta­kokeen ajaksi.
 • Noudata koeti­lassa valvojien antamia ohjeita.
 • Mikäli et osallistu valin­ta­ko­keeseen, peruun­tu­mi­sesta et tarvitse ilmoittaa. 

Yksilöl­liset järjes­telyt valintakokeessa

Yksilöl­listen järjes­te­lyjen hakemus­lo­makkeen on oltava perillä viimeistään 6.4.2023 klo 15.00 sen ammat­ti­kor­kea­koulun hakija­pal­ve­luissa, missä osallistut AMK-valintakokeeseen.

Lue lisää

Yksilöl­lisenä järjes­telynä et voi saada erillistä lepotilaa/-taukoa etkä erillistä rauhal­lista tilaa, muutoin kuin silloin, jos sinulle on myönnetty lupa avustajan käyttöön kokeen aikana. Yksilöl­lisen järjes­telyn saanut hakija sijoi­tetaan koetilan etu- tai takaosaan. 

Lisätiedot hakijapalvelut(at)karelia.fi