AMK-valin­ta­koe, kevät 2024

Ohjeita valin­ta­ko­kee­seen tulijalle

AMK-valin­ta­koe järjes­te­tään kevään 2024 yhteis­haussa 27. – 30.5.2024.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa valin­ta­koe järjes­te­tään tiis­taina 28.5.2024 ja keski­viik­kona 29.5.2024. Valin­ta­koe­ti­lai­suu­det järjes­te­tään yhtä­ai­kai­sesti Tikka­rinne- ja Wärt­silä-kampuk­silla.

Valin­ta­ko­kee­seen valmistautuminen

Valin­ta­ko­kee­seen valmis­tau­tu­mi­sesta on yhtei­set, kaikkia ammat­ti­kor­kea­kou­luja koske­vat ohjeet. Lue ohjeis­tuk­set täältä.

Suosit­te­lemme käyt­tä­mään valin­ta­ko­keessa seuraa­vien selain­ten ajan­ta­sai­sia versioita: 

Chrome, Firefox, Edge tai Safari. Lataa näistä koneel­lesi valmiiksi kaksi selainta.
Koneessa on oltava JavaSc­ript ja eväs­teet käytössä.

Valin­ta­ko­kei­den aika­taulu 28. – 29.5.2024
Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa

Koeti­lai­suu­det järjes­te­tään Joen­suussa Tikka­rinne-kampuk­sella, Tikka­rinne 9 ja Wärt­silä-kampuk­sella, Karja­lan­katu 3

 • tiis­taina 28.5. alkaen klo 9.00 ja 14.00 yhtä­ai­kai­sesti molem­milla kampuk­silla ja
 • keski­viik­kona 29.5. alkaen klo 9.00 Wärtsilä-kampuksella. 

Haki­joi­den vastaa­not­ta­mi­nen ja henki­lö­tie­to­jen tarkis­ta­mi­nen aloi­te­taan aamu­päi­vän kokee­seen klo 8.00 ja ilta­päi­vän kokee­seen klo 13.00.

Kampus­kartta ja pysäköinti

Kampus- ja pysä­köin­ti­kartta Tikka­rinne-kampuk­sella ja Wärt­silä-kampuk­sella. Pysä­köin­tia­lueille et tarvitse pysä­köin­ti­lu­paa. Huomioit­han, että saapues­sasi valin­ta­ko­kee­seen Wärt­silä-kampuk­selle, voit jättää auton myös n. 10 minuu­tin käve­ly­mat­kan päässä olevalle Sorta­va­lan­katu 4:n maksut­to­malle pysä­köin­tia­lu­eelle.

Pysä­köin­ti­paik­koja on rajal­li­sesti, joten jos mahdol­lista, tule valin­ta­ko­kee­seen muulla kuin omalla autolla.

Saavu paikalle tuntia ennen kokeesi alka­mista Tikka­rinne-kampuk­sella E-talon sisään­käyn­nin eteen ja Wärt­silä-kampuk­sella pysä­köin­ti­pai­kalle, jonne käynti Kontion­ka­dulta. Ulkona olevat ohjaa­jat opas­ta­vat sinut koeti­lasi sisäänkäynnille.

Valin­ta­ko­kee­seen saapuminen

 • Tarkista etukä­teen QR-koodista valin­ta­ko­keesi kampus ja osoite, saapu­mi­sai­kasi sekä koeti­lasi nimi. QR-koodi toimi­te­taan sinulle teks­ti­vies­tillä ja sähkö­pos­tilla haku­lo­mak­keella ilmoit­ta­miesi yhteys­tie­to­jen perus­teella viikolla 21 (viimeis­tään 22.5.2024).
 • Tarvit­set tunnis­teen valin­ta­ko­kee­seen ilmoit­tau­tues­sasi. Esitä tunniste puhe­li­mesi näytöltä tai pape­rille tulostettuna. 
 • Ota mukaasi kannet­tava tieto­kone, virta­johto, langal­li­nen hiiri halu­tes­sasi, langa­tonta hiirtä ei saa käyttää, QR-koodi, voimassa oleva kuval­li­nen henki­löl­li­syys­to­dis­tus ja oma kynä. Tarjolla on paperia muis­tiin­pa­noja varten. 
 • Myös vanhen­tu­nut passi tai henki­lö­kortti kelpaa, jos sen voimas­saolo on päät­ty­nyt enin­tään vuosi sitten. Vuoden aika­raja laske­taan siitä päivästä, kun osal­lis­tut AMK-valin­ta­ko­kee­seen. Sinut täytyy kuiten­kin voida tunnis­taa kuvasta. 
 • Lue lisää Mitä mukaan AMK-valin­ta­ko­kee­seen sekä lait­teis­to­vaa­ti­muk­set. Chro­me­book-tieto­ko­netta ei suosi­tella yhteen­so­pi­vuuson­gel­mien vuoksi.
 • Saavu valin­ta­ko­kee­seen ajoissa. Jos kokeesi alkaa klo 9.00, saavu kampuk­selle klo 8.00. Jos kokeesi alkaa klo 14.00, saavu kampuk­selle klo 13.00. Sinun tulee olla valin­ta­koe­ti­lassa jo ennen kokeen alka­mista klo 9.00/14.00.
 • Ulkona olevat ohjaa­jat opas­ta­vat sinut koeti­lasi sisäänkäynnille.
 • Jätä valvot­tuun naulak­ko­ti­laan ylimää­räi­set tava­rasi, joita et voi viedä koeti­laan. Mitä mukaan valin­ta­ko­kee­seen.
 • Käy WC:ssä ennen valin­ta­ko­kee­seen ilmoittautumista.
 • Henki­löl­li­syy­tesi tarkis­te­taan tunnistautumispisteellä.
 • Jos olet saanut valin­ta­ko­kee­seen yksi­löl­li­siä järjes­te­lyjä, näytä saamasi sähkö­posti puhe­li­mes­tasi koeti­lan valvo­jalle heti koeti­laan saapuessasi. 
 • Sulje matka­pu­he­li­mesi ja laita se pöydälle koko valin­ta­ko­keen ajaksi.
 • Noudata koeti­lassa valvo­jien antamia ohjeita.
 • Mikäli et osal­listu valin­ta­ko­kee­seen, peruun­tu­mi­sesta et tarvitse ilmoittaa. 

Mikäli sinulle on myön­netty AMK-valin­ta­ko­keen suorit­ta­mi­seen yksi­löl­li­siä järjes­te­lyitä, ota saamasi ilmoi­tus järjes­te­lyistä mukaan valintakokeeseen.

Lisä­tie­toja saat Kare­lian haki­ja­pal­ve­luista, hakijapalvelut(at)karelia.fi.