AMK-valin­ta­koe

Ohjei­ta AMK-valin­ta­ko­kee­seen osallistuville!

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen syk­syn 2020 yhtei­nen AMK-valin­ta­koe jär­jes­te­tään 26. — 29.10.2020.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa valin­ta­koe­ti­lai­suu­det ovat tiis­tai­na 27.10. ja kes­ki­viik­ko­na 28.10. Kum­pa­na­kin päi­vä­nä jär­jes­te­tään kak­si koet­ta, aamu- ja iltapäivällä.

Valin­ta­ko­kee­seen valmistautuminen

Lue lisää

Tur­val­li­suus valintakokeessa

• Et voi tul­la valin­ta­ko­kee­seen sai­raa­na tai vähä­oi­rei­se­na tai, jos sinut on mää­rät­ty karan­tee­niin
• Nou­da­ta kah­den met­rin tur­va­vä­liä valin­ta­ko­keen kai­kis­sa tilan­teis­sa, niin ulko- kuin sisä­ti­lois­sa
• Haki­joil­le jae­taan kas­vo­mas­kit ja ker­ta­käyt­tö­han­sik­kaat kam­pus­ten ulko-ovil­la. Voit käyt­tää myös omaa kas­vo­mas­kia. Kas­vo­mas­ki on rii­sut­ta­va hen­ki­löl­li­syyt­tä tar­kis­tet­taes­sa.
• Myös hen­ki­lö­kun­ta käyt­tää kas­vo­mas­kia ja ker­ta­käyt­tö­han­sik­kai­ta sekä kas­voplek­siä
• Huo­leh­dit­han käsi­hy­gie­nias­ta aina, kun tule sisään tai pois­tut koe­ti­las­ta. Käsi­de­siä on tar­jol­la kam­pus­ten ulko-ovil­la ja valin­ta­koe­ti­lois­sa
• Lai­ta käy­te­tyt nenä­lii­nat ja kas­vo­mas­kit aina suo­raan ros­ka-asti­aan.
• Tilo­jen sii­vous­ta tehos­te­taan valintakoepäivinä.

Valin­ta­koe­päi­vien aika­tau­lu 27. – 28.10.2020
Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa

Koe­ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sel­la (Tik­ka­rin­ne 9, Joen­suu) molem­pi­na päi­vi­nä alkaen klo 9.00 ja 14.00. Kam­puk­sien ovet avau­tu­vat aamu­päi­vän koe­ti­lai­suut­ta var­ten klo 8.30 ja ilta­päi­vän koe­ti­lai­suut­ta var­ten klo 13.30. Voit jou­tua odot­ta­maan ulko­na, joten varus­tau­dut­han sään mukai­sin varustein.

Kam­pus­kart­ta

Kam­pus­kart­taan on mer­kit­ty valin­ta­koe­ti­la­si sisään­käyn­ti ja pysäköintialueet. 

Valin­ta­ko­kee­seen saapuminen

  • Tar­kis­ta etu­kä­teen QR-koo­dis­ta valin­ta­ko­kee­si kam­pus ja osoi­te sekä koe­ti­la­si nimi.
  • Saa­vut­han kam­puk­sel­le täs­mäl­li­ses­ti vies­tis­sä ilmoi­tet­tu­na ajan­koh­ta­na. Jos saa­vut valin­ta­ko­kee­seen myö­häs­sä, klo 9.00 ja 14.00 jäl­keen, et voi osal­lis­tua valin­ta­ko­kee­seen.
  • Kam­puk­sen ulko­puo­lel­la ole­vat ohjaa­jat opas­ta­vat sinut oikeal­le sisäänkäynnille.
  • Huo­mioi kah­den (2) met­rin tur­va­vä­li niin kam­puk­sen ulko- kuin sisäpuolella
  • Jätä koe­ti­lan yhtey­des­sä ole­vaan nau­lak­koon tak­ki­si ja yli­mää­räi­set tava­ra­si, joi­ta et voi vie­dä koetilaan
  • Pyri käy­mään WC:ssä ennen valin­ta­ko­kee­seen ilmoittautumista
  • Hen­ki­löl­li­syy­te­si tar­kis­te­taan valin­ta­koe­ti­lan ovel­la, jon­ka jälkeen
  • Sinut ohja­taan valin­ta­koe­ti­las­sa omal­le pai­kal­le­si. Valin­ta­koe­ti­las­sa on huo­mioi­tu kah­den (2) met­rin tur­va­vä­li toi­siin hakijoihin.
  • Sul­je mat­ka­pu­he­li­me­si ja lai­ta se pöy­däl­le koko valin­ta­ko­keen ajaksi.
  • Nou­da­ta koe­ti­las­sa val­vo­jien anta­mia ohjeita.

Yksi­löl­li­set jär­jes­te­lyt valintakokeessa

Lue lisää

Yksi­löl­li­se­nä jär­jes­te­ly­nä et voi saa­da eril­lis­tä lepo­ti­laa/-tau­koa etkä eril­lis­tä rau­hal­lis­ta tilaa, muu­toin kuin sil­loin, jos tarvitset/sinulle on myön­net­ty lupa avus­ta­jan käyt­töön kokeen aika­na. Emme myös­kään voi tar­jo­ta eril­lis­tä tilaa ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mi­sen perus­teel­la. Haki­jat on sijoi­tet­tu koe­ti­loi­hin väl­jäs­ti huo­mioi­den kah­den met­rin tur­vae­täi­syys, joten koe­ti­lat ovat rauhallisia. 

Lisä­tie­dot hakijapalvelut(at)karelia.fi