International Business Students

Brändin ja markki­noinnin suunnittelu (Innos­tudio®)

Tarvit­seeko brändisi terävöit­tä­mistä? Selkeä brändi lisää yrityksesi arvoa asiak­kaidesi silmissä ja huolel­li­sella markki­noinnin suunnit­te­lulla löydät juuri oikeat kohde­ryhmät. Innos­tudion® avulla saat käyttöösi välineet, joilla rakennat ja vahvistat omaa brändiäsi ja markkinointiasi.

Kenelle

Kaikille, joilla on tarve brändin kehit­tä­miseen ja/tai markki­noinnin tapojen ja sisällön suunnit­teluun. Myös esimer­kiksi yritys­ryh­mit­ty­mälle, joka haluaa markki­noida tuotteitaan ja palve­luitaan yhteisten markki­noin­ti­ka­navien avulla.

Sisältö ja toteutus

Työpa­jassa hyödyn­netään visuaa­lisia yhteis­suun­nit­te­lu­me­ne­telmiä, kuten brändi- ja asiakas­a­na­lyy­si­työ­kaluja. Loppu­tu­loksena saadaan visuaa­lisia konsepteja, joiden avulla ideoiden arviointi helpottuu. Aineistoa voidaan hyödyntää tausta­ma­te­ri­aalina varsi­nai­sessa suunnit­te­lu­työssä, kuten esimer­kiksi internet-sivuja tai esite­ma­te­ri­aalia valmisteltaessa.

Suunnit­te­lemme, toteu­tamme (ohjaus, työvä­li­neiden järjes­tä­minen) sekä dokumen­toimme työpajan asiakkaan tarpeiden mukaan. Toteutus tapahtuu kokonaan ammat­ti­lais­työnä tai opiske­li­joiden osato­teut­tamana. Työpajan rapor­toin­nista ja tulosten visua­li­soin­nista on pyydettävä erillinen tarjous.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Koulu­tus­pääl­likkö Harri Mielonen
harri.mielonen[at]karelia.fi
Puh. 050 340 5579
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu