Drone­toi­min­nan A2-lisäteoriakoe

Suorita nyt Kare­liassa Drone­toi­min­nan avoimen kate­go­rian A2-lisä­teo­ria­koe!

Jos haluat lennät­tää tiheästi asutulla alueella painol­taan 500 g – 2 kg dronea, on kyseessä avoimen kate­go­rian alaka­te­go­rian A2 mukai­nen toiminta. Tässä tapauk­sessa sinulla tulee olla A1/A3-verk­ko­teo­ria­ko­keen lisäksi omatoi­mi­nen käytän­nön koulu­tus ja valvottu A2-lisä­teo­ria­koe hyväk­sy­tysti suoritettuina. 

Lue lisää Drone-infon www-sivuilta
Tutustu kauko-ohjaa­jan kokei­den itseo­pis­ke­lu­ma­te­ri­aa­liin.
A2-lisä­teo­ria­koetta koske­vat luvut ovat 10–12, omatoi­mi­nen käytän­nön koulu­tus tulee olla suoritettuna.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja maksu

Voit tehdä kokeen joko suomen- tai englan­nin­kie­li­senä.
You can choose whether you take the exam in English or Finnish.

Drone­toi­min­nan A2 lisä­teo­ria­ko­keen kevään 2024 ajan­koh­dat: 29.2., 20.3., 17.4., 23.5. ja 5.6.

Koemaksu 50 € (sis. alv 24%)

A2 lisä­teo­ria­ko­kee­seen ilmoit­tau­du­taan ja koemaksu suori­te­taan verk­ko­mak­suna ennen kokee­seen saapu­mista Kare­lian verk­ko­kau­passa. Valitse ilmoit­tau­tues­sasi, mihin koea­jan­koh­taan saavut. Ilmoit­tau­tu­mi­sen ja maksun jälkeen voit saapua kokee­seen valit­se­ma­nasi ajan­koh­tana.
Ilmoit­tau­mi­set viimeis­tään kaksi vuoro­kautta ennen koeti­lai­suu­den alkua.

Koeti­lai­suuk­siin osallistuminen

Tutustu tarkem­piin ohjei­siin ennen kokee­seen saapumista.

Jos ilmoit­tau­tes­sasi vali­kosta ei löydy sopivaa koepäi­vää tai sinulle tulee muuta kysyt­tä­vää kokee­seen liit­tyen, voit ottaa yhteyttä Olli­pekka Hako­seen joko soit­ta­malla puh. +358 46 923 4353 tai sähkö­pos­tilla [email protected].

  • Kokeelle voidaan sopia myös uusi aika, mikäli ennalta ilmoi­te­tut ajan­koh­dat eivät sovi ja orga­ni­saa­tiosta on tulossa kokee­seen useampi henkilö. 
  • Ilmoita kauko-ohjaa­jan tunnus­nu­me­rosi (FIN-RP…) ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä.
  • Peruu­tus viimeis­tään 1 arki­päivä ennen koeti­lai­suutta, myöhem­mistä peruu­tuk­sista pidä­te­tään osallistumismaksu. 
  • Saat kutsun ja toimin­taoh­jeet Kare­lian koejär­jes­te­li­jältä 2 päivää ennen koetta. 
  • Varaa koeti­lai­suu­teen mukaan henki­löl­li­syys­to­dis­tus sekä todis­tus aiemmin suori­te­tusta A1/A3-verk­ko­teo­ria­ko­keesta.
  • Tutustu valvo­tun lisä­teo­ria­ko­keen suorit­ta­mi­seen Karelia-ammattikorkeakoulussa

Paikka

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu.
Tutustu kampuk­sen pysä­köin­ti­kart­taan. Vieraat voivat pysä­köidä A-paikoille. Nouda pysä­köin­ti­lupa infopisteestä. 

Lisä­tie­toja

Olli­pekka Hakonen, +358 46 923 4353, [email protected]
Aarno Savo­lai­nen, +358 50 412 8792, [email protected]