Energia­rat­kaisut

Tutkimme ja testaamme uusiu­tuvan energian tekno­lo­gioita, sovel­let­ta­vuutta ja ratkaisuja. Palve­lu­ym­pä­ris­tö­nämme toimii moderni Sirkkalan Energia­puisto, joka soveltuu erinomai­sesti innovaa­tioiden nopeaan käytännön testaa­miseen ja uusiu­tuvaan energiaan perus­tuvan liike­toi­minnan kehit­tä­miseen. Voimme selvittää eri energian­tuo­tan­to­muo­tojen todel­lisia käyttö- ja ylläpi­to­kus­tan­nuksia sekä koko toimin­ta­ketjun kustan­nus­ra­ken­netta ja energia­te­hok­kuutta kokonai­se­ner­gia­taseen ja resurs­si­te­hok­kuuden näkökulmasta.

Kenelle

Kaikille, jotka haluavat tietoa erilai­sista energia­rat­kai­suista. Yksityi­sille kotita­louk­sille, yrityk­sille sekä muille organisaatioille.

Tarjoa­mamme palvelut:

  • Energia­rat­kai­sujen suunnittelu ja mitoitus
  • Biokaasun tuotanto ja teknologiat
  • Aurin­koe­nergian hyödyntäminen
  • Pellet­ti­tuo­tanto
  • Kiinteän polttoaineen polttotestaukset
  • Kiinteän polttoaineen käyttö­tek­niikan säätöpalvelu
  • Savukaa­sua­na­lyysi

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Kehit­tä­mis­asian­tuntija Ville Kuittinen
ville.kuittinen[at]karelia.fi
puh. 050 532 6131
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu