Ener­gia­rat­kai­sut

Tutkimme ja testaamme uusiu­tu­van ener­gian tekno­lo­gioita, sovel­let­ta­vuutta ja ratkai­suja. Palve­lu­ym­pä­ris­tö­nämme toimii moderni Sirk­ka­lan Ener­gia­puisto, joka sovel­tuu erin­omai­sesti inno­vaa­tioi­den nopeaan käytän­nön testaa­mi­seen ja uusiu­tu­vaan ener­gi­aan perus­tu­van liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Voimme selvit­tää eri ener­gian­tuo­tan­to­muo­to­jen todel­li­sia käyttö- ja yllä­pi­to­kus­tan­nuk­sia sekä koko toimin­ta­ket­jun kustan­nus­ra­ken­netta ja ener­gia­te­hok­kuutta koko­nai­se­ner­gia­ta­seen ja resurs­si­te­hok­kuu­den näkökulmasta.

Kenelle

Kaikille, jotka halua­vat tietoa erilai­sista ener­gia­rat­kai­suista. Yksi­tyi­sille koti­ta­louk­sille, yrityk­sille sekä muille organisaatioille.

Tarjoa­mamme palvelut:

  • Ener­gia­rat­kai­su­jen suun­nit­telu ja mitoitus
  • Biokaa­sun tuotanto ja teknologiat
  • Aurin­koe­ner­gian hyödyntäminen
  • Pellet­ti­tuo­tanto
  • Kiin­teän polt­toai­neen polttotestaukset
  • Kiin­teän polt­toai­neen käyt­tö­tek­nii­kan säätöpalvelu
  • Savu­kaa­sua­na­lyysi

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­hen­kilö

Kehit­tä­mis­asian­tun­tija Ville Kuit­ti­nen
ville.kuittinen[at]karelia.fi
puh. 050 532 6131
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu