Fitware – polkupyöräergometritesti

Fitware-ergo­met­ri­testi on epäsuora maksi­maa­li­sen hapen­ku­lu­tuk­sen testaus­me­ne­telmä, jonka avulla saat tietoa fyysi­sestä kunnos­tasi turval­li­sesti ja luotet­ta­vasti. Palvelu toimii pohjana myös esimer­kiksi henki­lö­koh­tai­sen kunto-ohjel­masi laatimisessa.

Ergo­met­ri­testi

 • selvit­tää hapen­ot­to­ky­kysi eli kestävyyskuntosi
 • mittaa tai arvioi maksimisykkeesi
 • antaa sinulle kuntoluokituksen
 • antaa syke­ra­jat harjoitteluun
 • seuraa kuntosi kehit­ty­mistä halutessasi

Kenelle

Sopii kaikille omasta fyysi­sestä kunnos­taan kiin­nos­tu­neille henki­löille, erityi­sesti kuntoi­li­joille ja terveys­liik­ku­jille. Ei tehdä raskau­den viimei­sen kolman­nek­sen aikana ja ennen testiä tulee olla 2 viikkoa kuumeetta.

Palvelu sisäl­tää

 • tervey­den­ti­lan arvioin­nin kyselylomakkeella
 • veren­paine – ja PEF-mittauk­sen ennen ja jälkeen testin
 • polku­pyö­räer­go­met­ri­tes­tin
 • henki­lö­koh­tai­sen palaut­teen ja ohjeis­tuk­sen esimer­kiksi terveys­lii­kun­nan tueksi testi­tu­los­ten pohjalta

Testi­tu­lok­sia voidaan hyödyntää

 • fyysi­sen suori­tus­ky­vyn arvioinnissa
 • työn erilais­ten fyysis­ten vaati­mus­ten ja kuor­mit­ta­vuu­den peilaamisessa
 • yksi­löl­li­sen kunto-ohjel­man laati­mi­sessa ja harjoi­tus­suo­si­tus­ten pohjana

Testi suori­te­taan valvot­tuna ja yksi­löl­li­sesti, jolla varmis­te­taan testin luotet­ta­vuus, turval­li­suus ja tois­tet­ta­vuus uusin­ta­tes­tejä ajatel­len. Testi­tu­los käydään läpi henki­lö­koh­tai­sesti asiak­kaan kanssa.

Toteu­tus

Fitware -polku­pyö­räer­go­met­ri­tes­tin toteut­ta­vat TARMOssa työs­ken­te­le­vät fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jat vastaa­van fysio­te­ra­peu­tin tuke­mana. Testissä käytet­tä­vät testaus­me­ne­tel­mät ovat Fitware Profes­sio­nal 2007 -tieto­ko­neoh­jelma ja Ergo­line 800 ergo­se­lect -polku­pyörä. Testiä varten vara­taan n. 60-75 min aika. Opis­ke­li­jat tulevat nouta­maan sinut Tikka­rinne 9, E-talon pääau­lan info-kopilta sovit­tuna aikana. Pihan vieras­park­ki­pai­kalle on tarvit­taessa saata­villa park­ki­lu­pa­lap­puja infosta.

Varaa mukaasi liikun­taan sopiva varus­tus ja kengät sekä tarvit­taessa suih­ku­kamp­peet. Vältä syömistä ja juomista tuntia ennen testiä sekä niko­tii­ni­tuot­teita ja kofeii­nia 3h sekä alko­ho­lia 12h ennen testiä. Raskasta liikun­taa ei tulisi harras­taa 24h ennen testiä.

Hinta

25 €/testi, opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 10 €/testi

Maksu pankki/luottokortilla testin jälkeen koor­di­naat­to­rei­den toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä. 

Ajan­va­raus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia Univer­sity of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi