Fitware – polkupyöräergometritesti

Fitware-ergomet­ri­testi on epäsuora maksi­maa­lisen hapen­ku­lu­tuksen testaus­me­ne­telmä, jonka avulla saat tietoa fyysi­sestä kunnostasi turval­li­sesti ja luotet­ta­vasti. Palvelu toimii pohjana myös esimer­kiksi henki­lö­koh­taisen kunto-ohjelmasi laatimisessa.

Ergomet­ri­testi

 • selvittää hapen­ot­to­kykysi eli kestävyyskuntosi
 • mittaa tai arvioi maksimisykkeesi
 • antaa sinulle kuntoluokituksen
 • antaa sykerajat harjoitteluun
 • seuraa kuntosi kehit­ty­mistä halutessasi

Kenelle

Sopii kaikille omasta fyysi­sestä kunnostaan kiinnos­tu­neille henki­löille, erityi­sesti kuntoi­li­joille ja terveys­liik­ku­jille. Ei tehdä raskauden viimeisen kolman­neksen aikana ja ennen testiä tulee olla 2 viikkoa kuumeetta.

Palvelu sisältää

 • tervey­den­tilan arvioinnin kyselylomakkeella
 • veren­paine – ja PEF-mittauksen ennen ja jälkeen testin
 • polku­pyö­räer­go­met­ri­testin
 • henki­lö­koh­taisen palautteen ja ohjeis­tuksen esimer­kiksi terveys­lii­kunnan tueksi testi­tu­losten pohjalta

Testi­tu­loksia voidaan hyödyntää

 • fyysisen suori­tus­kyvyn arvioinnissa
 • työn erilaisten fyysisten vaati­musten ja kuormit­ta­vuuden peilaamisessa
 • yksilöl­lisen kunto-ohjelman laati­mi­sessa ja harjoi­tus­suo­si­tusten pohjana

Testi suori­tetaan valvottuna ja yksilöl­li­sesti, jolla varmis­tetaan testin luotet­tavuus, turval­lisuus ja toistet­tavuus uusin­ta­testejä ajatellen. Testi­tulos käydään läpi henki­lö­koh­tai­sesti asiakkaan kanssa.

Toteutus

Fitware -polku­pyö­räer­go­met­ri­testin toteut­tavat TARMOssa työsken­te­levät fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat vastaavan fysio­te­ra­peutin tukemana. Testissä käytet­tävät testaus­me­ne­telmät ovat Fitware Profes­sional 2007 -tieto­ko­neoh­jelma ja Ergoline 800 ergoselect -polku­pyörä. Testiä varten varataan n. 60-75 min aika. Opiske­lijat tulevat noutamaan sinut Tikka­rinne 9, E-talon pääaulan info-kopilta sovittuna aikana. Pihan vieras­park­ki­pai­kalle on tarvit­taessa saata­villa parkki­lu­pa­lappuja infosta.

Varaa mukaasi liikuntaan sopiva varustus ja kengät sekä tarvit­taessa suihku­kamppeet. Vältä syömistä ja juomista tuntia ennen testiä sekä nikotii­ni­tuot­teita ja kofeiinia 3h sekä alkoholia 12h ennen testiä. Raskasta liikuntaa ei tulisi harrastaa 24h ennen testiä.

Hinta

25 €/testi, opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 10 €/testi

Maksu pankki/luottokortilla testin jälkeen koordi­naat­to­reiden toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä. 

Ajanvaraus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia University of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi