InBody-kehon­koos­tu­mus­mit­taus

InBody-kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sen avulla voidaan arvioida kehon koos­tu­musta ja hyvin­voin­tia sekä kehossa tapah­tu­via muutok­sia. InBody on mark­ki­noi­den kehit­ty­nein ja laajim­min käytetty kehon koos­tu­muk­sen mitta­laite. Kehon­koos­tu­mus on koko­nai­suus, joka muodos­tuu peri­mästä, fysio­lo­giasta, aineen­vaih­dun­nasta, elin­ta­voista ja ravitsemuksesta.

Kuinka InBody-mittaus toimii?

InBody-mene­tel­män avulla on mahdol­lista saada objek­tii­vi­nen kuva kehon tilasta. Siinä erit­täin pieni ja vaara­ton sähkö­virta johde­taan kehon läpi useita eri reit­tejä pitkin käsi- ja jalkae­lekt­ro­deista. Kehon kudok­silla ja nesteillä on vaiku­tus sähkö­vir­ran kulkuun ja tämän perus­teella voidaan tehdä analyysi kehon koos­tu­muk­sesta sen eri osissa. Näin saadaan tarkka raportti lihak­sen, rasvan ja veden määrästä kehosta. Mittauk­sen avulla saat tietoa, jota voit hyödyn­tää esimer­kiksi terveys­lii­kun­nan, painon­pu­do­tuk­sen tai kuntou­tuk­sen seuran­nassa. Mittaus tuo lisä­mo­ti­vaa­tiota, jos haluat muutosta esimer­kiksi ravin­to­tot­tu­muk­siisi tai muihin elämän­ta­poi­hisi. Mittaus kestää 15-60 sekun­tia. Tulok­set tulki­taan selkeältä tulos­ra­por­tilta, jonka asiakas saa mukaansa.

Kenelle

Kaikille omasta kehon­koos­tu­muk­ses­taan kiin­nos­tu­neille, ikään tai kunto­ta­soon katso­matta. Mittausta ei kuiten­kaan voida tehdä raskaana oleville eikä kuukau­tis­ten aikana tai henki­löille, joilla on sydämen tahdis­tin, raaja­pro­teesi tai et pysty seiso­maan mittauk­sen aikana.

Toteu­tus

InBody-kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sen toteut­ta­vat TARMOssa työs­ken­te­le­vät opis­ke­li­jat. Inbodyn kesto on noin 30min sisäl­täen testin ja tulos­ten tulkin­nan. Testin suorit­ta­vat opis­ke­li­jat tulevat nouta­maan sinut Tikka­rinne 9, E-talon pääau­lan info-kopilta. Pihan vieras­park­ki­pai­kalle on tarvit­taessa saata­villa park­ki­lu­pa­lap­puja infosta.

Testiä ennen tulisi olla syömättä, juomatta, tupa­katta ja kahvitta vähin­tään tunnin ajan. Edel­li­sil­tana tai samana aamuna ei myös­kään suosi­tella kovaa fyysistä rasi­tusta tai alko­ho­lin käyttöä. Mittaus suori­te­taan kevyellä vaate­tuk­sella ja paljain jaloin. Myös kellot ja suuret korut tulee ottaa pois.

Hinta

20€/mittaus, opiskelijat/eläkeläiset/työttömät 10€/mittaus.

Maksu pankki/luottokortilla testin jälkeen koor­di­naat­to­rei­den toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä.

Ajan­va­raus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia Univer­sity of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi