Categories

InBody-kehon­koos­tu­mus­mittaus

InBody-kehon­koos­tu­mus­mit­tauksen avulla voidaan arvioida kehon koostu­musta ja hyvin­vointia sekä kehossa tapah­tuvia muutoksia. InBody on markki­noiden kehit­tynein ja laajimmin käytetty kehon koostu­muksen mitta­laite. Kehon­koos­tumus on kokonaisuus, joka muodostuu perimästä, fysio­lo­giasta, aineen­vaih­dun­nasta, elinta­voista ja ravitsemuksesta.

Kuinka InBody-mittaus toimii?

InBody-menetelmän avulla on mahdol­lista saada objek­tii­vinen kuva kehon tilasta. Siinä erittäin pieni ja vaaraton sähkö­virta johdetaan kehon läpi useita eri reittejä pitkin käsi- ja jalkae­lekt­ro­deista. Kehon kudok­silla ja nesteillä on vaikutus sähkö­virran kulkuun ja tämän perus­teella voidaan tehdä analyysi kehon koostu­muk­sesta sen eri osissa. Näin saadaan tarkka raportti lihaksen, rasvan ja veden määrästä kehosta. Mittauksen avulla saat tietoa, jota voit hyödyntää esimer­kiksi terveys­lii­kunnan, painon­pu­do­tuksen tai kuntou­tuksen seuran­nassa. Mittaus tuo lisämo­ti­vaa­tiota, jos haluat muutosta esimer­kiksi ravin­to­tot­tu­muk­siisi tai muihin elämän­ta­poihisi. Mittaus kestää 15-60 sekuntia. Tulokset tulkitaan selkeältä tulos­ra­por­tilta, jonka asiakas saa mukaansa.

Kenelle

Kaikille omasta kehon­koos­tu­muk­sestaan kiinnos­tu­neille, ikään tai kunto­tasoon katso­matta. Mittausta ei kuitenkaan voida tehdä raskaana oleville eikä kuukau­tisten aikana tai henki­löille, joilla on sydämen tahdistin, raaja­pro­teesi tai et pysty seisomaan mittauksen aikana.

Toteutus

InBody-kehon­koos­tu­mus­mit­tauksen toteut­tavat TARMOssa työsken­te­levät opiske­lijat. Inbodyn kesto on noin 30min sisältäen testin ja tulosten tulkinnan. Testin suorit­tavat opiske­lijat tulevat noutamaan sinut Tikka­rinne 9, E-talon pääaulan info-kopilta. Pihan vieras­park­ki­pai­kalle on tarvit­taessa saata­villa parkki­lu­pa­lappuja infosta.

Testiä ennen tulisi olla syömättä, juomatta, tupakatta ja kahvitta vähintään tunnin ajan. Edelli­siltana tai samana aamuna ei myöskään suosi­tella kovaa fyysistä rasitusta tai alkoholin käyttöä. Mittaus suori­tetaan kevyellä vaate­tuk­sella ja paljain jaloin. Myös kellot ja suuret korut tulee ottaa pois.

Hinta

20€/mittaus, opiskelijat/eläkeläiset/työttömät 10€/mittaus.

Maksu pankki/luottokortilla testin jälkeen koordi­naat­to­reiden toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä.

Ajanvaraus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia University of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi