opiskelija tietokoneluokassa

Kansain­vä­linen markkinatutkimus

Haluatko laajentaa liike­toi­min­taasi uusille markkina-alueille tai tehostaa toimin­taasi jollakin nykyi­sistä markkina-alueistasi? Toteut­ta­mamme markki­na­tut­ki­muksen avulla saat arvokasta tietoa kohde­mark­ki­noista ja sen mahdollisuuksista.

Kenelle

Yrityk­sille, jotka tarvit­sevat tietoa tietystä kohdemarkkina-alueesta.

Sisältö

Opiske­lijat toteut­tavat markki­na­tut­ki­muksen (jakelu­ka­navat, kulut­ta­ja­käyt­täy­ty­minen, kilpailu, jne.), jonka otanta on 100-200:

1. Yrityksen toimek­siannon perus­teella, Inter­na­tional market research – opinto­ko­ko­nai­suuksien puitteissa

2. Opiske­lijan ja yrityksen yhteisen suunni­telman perus­teella opinnäy­tetyön puitteissa.

Loppu­tu­loksena tunnis­tetaan mahdol­li­suuksia kohde­markkina-alueella: poten­ti­aa­liset partnerit sekä jakelu­ka­navat. Lisäksi tuotetaan perus­tietoja kulut­tajien käyttäytymisestä.

Toteutus

Työn toteutus tapahtuu kokonaan opiske­li­ja­työnä. Työnoh­jauk­sesta huolehtii opetus­hen­ki­lö­kunta sekä tilaaja. Tarjoaja suunnit­telee, toteuttaa ja raportoi tutki­muksen. Tutki­mus­ra­portin kieli on suomi tai englanti.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Iouri Kotorov, lehtori
iouri.kotorov(at)karelia.fi, p. 050 347 4862