Käve­ly­ana­lyysi

Tarmossa voimme analy­soida käve­lyäsi ja liik­ku­mis­tasi luotet­ta­vasti käyt­tä­mällä hyväksi muun muassa GaitT­rite- käve­ly­ana­lyy­siä ja FootScan- jalkapohja-analyysiä.

Kenelle

Henki­löille, joilla on alaraaja- tai selkä­ki­puja tai haas­teita käve­lyssä, juok­sussa tai muussa perusliikkumisessa.

Hyödyt ja sisältö

Analyy­sit mahdol­lis­ta­vat käve­lysi ja liik­ku­mi­sesi tarkas­te­lun tarkasti, objek­tii­vi­sesti, luotet­ta­vasti ja toistettavasti.

  • Analyy­sillä voidaan osoit­taa kävelyssä/juoksussa olevia puut­teita ja käyttää saatua tietoa kuntou­tuk­sen suunnittelussa
  • Mittaus­tu­lok­sia voidaan hyödyn­tää myös mm. kaatu­mi­sen ennal­taeh­käi­syssä ja apuvä­li­ne­käy­tön arvioin­nissa, seuran­nassa ja kohdentamisessa
  • Lait­teita voidaan hyödyn­tää harjoit­te­lun apuvä­li­neenä, jolloin saadaan väli­töntä palau­tetta harjoi­tuk­sen onnistumisesta

Toteu­tus

Käve­ly­ana­lyy­sin toteut­ta­vat fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jat TARMOn tiloissa. Analyy­sia varten asiakas varaa 45 minuu­tin ajan. Mittaus ei vaadi asiak­kaalta muita ennakkovalmisteluja.

Hinta

25€/analyysi, opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 10€
Maksu pankki/luottokortilla testin jälkeen koor­di­naat­to­rei­den toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä. 

Ajan­va­raus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia Univer­sity of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi