Kävely­ana­lyysi

Tarmossa voimme analy­soida kävelyäsi ja liikku­mistasi luotet­ta­vasti käyttä­mällä hyväksi muun muassa GaitTrite- kävely­ana­lyysiä ja FootScan- jalkapohja-analyysiä.

Kenelle

Henki­löille, joilla on alaraaja- tai selkä­kipuja tai haasteita kävelyssä, juoksussa tai muussa perusliikkumisessa.

Hyödyt ja sisältö

Analyysit mahdol­lis­tavat kävelysi ja liikku­misesi tarkas­telun tarkasti, objek­tii­vi­sesti, luotet­ta­vasti ja toistettavasti.

  • Analyy­sillä voidaan osoittaa kävelyssä/juoksussa olevia puutteita ja käyttää saatua tietoa kuntou­tuksen suunnittelussa
  • Mittaus­tu­loksia voidaan hyödyntää myös mm. kaatu­misen ennal­taeh­käi­syssä ja apuvä­li­ne­käytön arvioin­nissa, seuran­nassa ja kohdentamisessa
  • Laitteita voidaan hyödyntää harjoit­telun apuvä­li­neenä, jolloin saadaan välitöntä palau­tetta harjoi­tuksen onnistumisesta

Toteutus

Kävely­ana­lyysin toteut­tavat fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat TARMOn tiloissa. Analyysia varten asiakas varaa 45 minuutin ajan. Mittaus ei vaadi asiak­kaalta muita ennakkovalmisteluja.

Hinta

25€/analyysi, opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 10€
Maksu pankki/luottokortilla testin jälkeen koordi­naat­to­reiden toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä. 

Ajanvaraus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia University of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi