Categories

Spinal Mouse -selkätutkimus

Spinal Mouse on tieteel­li­sesti tarkaksi, luotet­ta­vaksi ja toistet­ta­vaksi todettu selän asennon ja liikku­vuuden mittaus, joka on helppo ja nopea toteuttaa. Tekemämme tutki­muksen avulla saat tietoa ryhdistäsi, selkäsi liikku­vuu­desta ja selkäsi asennon hallinnasta.

Kenelle

Sopii mm. tuki – ja liikun­tae­lin­vai­voista kärsi­ville henki­löille, ryhti­tut­ki­mus­asiak­kaille sekä kuntoi­li­joille ja urheilijoille.

Toteutus

Tutki­mus­mit­tauksen toteut­tavat TARMOn fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat. Mittausta varten varataan 30 minuutin aika. Selkä­tut­kimus tehdään Spinal Mouse -laitteella ja asiakas saa mukaan kirjal­liset mittaus­tu­lokset. Opiske­lijat analy­soivat tuloksia sekä antavat tarvit­taessa hoito-ohjausta. Opiske­lijat tulevat noutamaan sinut Tikka­rinne 9, E-talon pääaulan info-kopilta sovittuna aikana. Pihan vieras­park­ki­pai­kalle on tarvit­taessa saata­villa parkki­lu­pa­lappuja infosta.

Testiin valmis­tau­tu­minen

Ei vaadi etukä­teis­val­mis­teluja. Mittaus tehdään paljaan selkä­rangan päältä.

Hinta

15 €/testi, opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 5€
Maksu pankki/luottokortilla testin jälkeen koordi­naat­to­reiden toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä.

Ajanvaraus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia University of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi