Spinal Mouse -selkätutkimus

Spinal Mouse on tieteel­li­sesti tarkaksi, luotet­ta­vaksi ja tois­tet­ta­vaksi todettu selän asennon ja liik­ku­vuu­den mittaus, joka on helppo ja nopea toteut­taa. Teke­mämme tutki­muk­sen avulla saat tietoa ryhdis­täsi, selkäsi liik­ku­vuu­desta ja selkäsi asennon hallinnasta.

Kenelle

Sopii mm. tuki – ja liikun­tae­lin­vai­voista kärsi­ville henki­löille, ryhti­tut­ki­mus­asiak­kaille sekä kuntoi­li­joille ja urheilijoille.

Toteu­tus

Tutki­mus­mit­tauk­sen toteut­ta­vat TARMOn fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jat. Mittausta varten vara­taan 30 minuu­tin aika. Selkä­tut­ki­mus tehdään Spinal Mouse -lait­teella ja asiakas saa mukaan kirjal­li­set mittaus­tu­lok­set. Opis­ke­li­jat analy­soi­vat tulok­sia sekä antavat tarvit­taessa hoito-ohjausta. Opis­ke­li­jat tulevat nouta­maan sinut Tikka­rinne 9, E-talon pääau­lan info-kopilta sovit­tuna aikana. Pihan vieras­park­ki­pai­kalle on tarvit­taessa saata­villa park­ki­lu­pa­lap­puja infosta.

Testiin valmis­tau­tu­mi­nen

Ei vaadi etukä­teis­val­mis­te­luja. Mittaus tehdään paljaan selkä­ran­gan päältä.

Hinta

15 €/testi, opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 5€
Maksu pankki/luottokortilla testin jälkeen koor­di­naat­to­rei­den toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä.

Ajan­va­raus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia Univer­sity of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi