TARMOa työhön Karelian henkilöstölle

TARMOa työhön on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun henki­lös­tölle suunnattu paketti, jonka avulla saat uutta puhtia työelämään sekä pääset liiken­teeseen kohti parempaa terveyttä ja hyvin­vointia. Pakettiin kuuluu 2-3 käyntiä, tervey­den­tilan kartoitus, liikun­ta­suun­ni­telma (esim. Liikunnan aloit­ta­misen askeleet tai kunto­sa­lioh­jelma) sekä Oura sormus käyttöösi yhdeksi viikoksi.

Kenelle?

Kaikille Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun henki­löstön jäsenille perheineen!

Toteutus

Käynnit toteut­tavat TARMOssa työsken­te­levät opiske­lijat. Ensim­mäi­sellä käynnillä tehdään tervey­den­tilan kartoitus laajan haastat­telun avulla. Oura-sormuksen saat lainaan joko ensim­mäi­sellä tai toisella käynti­ker­ralla. Toisella käynnillä keski­tytään liikun­ta­suun­ni­telmaan. Oura palau­tetaan viimeistään kolman­nella käynti­ker­ralla, jolloin voidaan analy­soida Ouran tuloksia ja tehdään yhdessä vielä jatko­suun­ni­telmaa työhy­vin­vointisi eduksi.

Ensim­mäi­selle käynnille varataan 60-75 min aika, seuraavat ajat sovitaan opiske­lijan kanssa. Opiske­lijat tulevat noutamaan sinut Tikka­rinne 9, E-talon pääaulan info-kopilta sovittuna aikana.

Valmis­tau­tu­minen

Ensim­mäi­selle kerralle ei tarvitse valmis­tautua. Toiselle kerralle on hyvä varautua liikuntaan sopivilla vaatetuksella.

Hinta

10€ /2-3 käyntiä + Oura sormuksen laina

Maksu pankki/luottokortilla koordi­naat­to­reiden toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä.

HUOM! Jos haluat kokeilla opiske­lijan kanssa jotakin maksul­lista harras­tusta (esim. Uinti, kiipeily, sulka­pallo jne.) maksat käynnin sekä itsellesi että opiskelijalle.

Ajanvaraus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia University of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi