TARMOa työhön Kare­lian henkilöstölle

TARMOa työhön on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lös­tölle suun­nattu paketti, jonka avulla saat uutta puhtia työelä­mään sekä pääset liiken­tee­seen kohti parem­paa terveyttä ja hyvin­voin­tia. Paket­tiin kuuluu 2-3 käyntiä, tervey­den­ti­lan kartoi­tus, liikun­ta­suun­ni­telma (esim. Liikun­nan aloit­ta­mi­sen aske­leet tai kunto­sa­lioh­jelma) sekä Oura sormus käyt­töösi yhdeksi viikoksi.

Kenelle?

Kaikille Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lös­tön jäse­nille perhei­neen!

Toteu­tus

Käynnit toteut­ta­vat TARMOssa työs­ken­te­le­vät opis­ke­li­jat. Ensim­mäi­sellä käyn­nillä tehdään tervey­den­ti­lan kartoi­tus laajan haas­tat­te­lun avulla. Oura-sormuk­sen saat lainaan joko ensim­mäi­sellä tai toisella käyn­ti­ker­ralla. Toisella käyn­nillä keski­ty­tään liikun­ta­suun­ni­tel­maan. Oura palau­te­taan viimeis­tään kolman­nella käyn­ti­ker­ralla, jolloin voidaan analy­soida Ouran tulok­sia ja tehdään yhdessä vielä jatko­suun­ni­tel­maa työhy­vin­voin­tisi eduksi.

Ensim­mäi­selle käyn­nille vara­taan 60-75 min aika, seuraa­vat ajat sovi­taan opis­ke­li­jan kanssa. Opis­ke­li­jat tulevat nouta­maan sinut Tikka­rinne 9, E-talon pääau­lan info-kopilta sovit­tuna aikana.

Valmis­tau­tu­mi­nen

Ensim­mäi­selle kerralle ei tarvitse valmis­tau­tua. Toiselle kerralle on hyvä varau­tua liikun­taan sopi­villa vaatetuksella.

Hinta

10€ /2-3 käyntiä + Oura sormuk­sen laina

Maksu pankki/luottokortilla koor­di­naat­to­rei­den toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä.

HUOM! Jos haluat kokeilla opis­ke­li­jan kanssa jotakin maksul­lista harras­tusta (esim. Uinti, kiipeily, sulka­pallo jne.) maksat käynnin sekä itsel­lesi että opiskelijalle.

Ajan­va­raus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia Univer­sity of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi