Terveys­mit­taus­käynti

Terveys­mit­taus­käynti sisäl­tää veren­pai­neen, veren­so­ke­rin, hemo­glo­bii­nin sekä puris­tus­voi­man mittauk­set, jotka antavat sinulle moni­puo­li­sesti tietoa omasta terveydentilastasi.

Veren­paine

Kohon­nut veren­paine on merkit­tä­vin terveitä elin­vuo­sia vähen­tävä riski­te­kijä. Kohon­neen veren­pai­neen ehkäi­syn ja hoidon tavoit­teena on vähen­tää ennen­ai­kai­sia sydän- ja veri­suo­ni­tau­ti­ta­pah­tu­mia ja -kuole­mia ja lisätä tervei­den elin­vuo­sien määrää. Veren­paine ei ”tunnu” ja kohon­nut veren­paine on usein oiree­ton. Oman veren­pai­ne­ta­sosi voit selvit­tää vain mittaamalla.

Veren­so­keri

Diabe­tek­sessa ja muissa soke­riai­neen­vaih­dun­nan häiriöissä perus­tut­ki­muk­sena on ”veren sokerin” määri­tys. Terveillä henki­löillä veren­so­keri on aamulla paaston (vähin­tään 10 tunnin syömät­tö­myys) jälkeen välillä 4,0–6,0 mmol/l. Syömi­sen jälkeen veren­so­keri voi nousta terveellä 2 –3 mmol/l ja palau­tuu syömistä edel­tä­välle tasolle 2–4 tunnissa. Normaa­lina pide­tään  alle 8,9 mmol/l (sormen­pää­mit­tauk­sessa) kahden tunnin kulut­tua syömi­sestä. TARMOon veren­so­ke­rin mittauk­siin tullessa on hyvä huomioida syömi­sen vaiku­tus mittaus­tu­lok­seen (joko 10 tunnin paasto tai 2 tuntia ruokailusta).

Hemo­glo­biini

Hemo­glo­biini on yksi veren puna­so­luissa oleva, happea sitova valkuai­saine. Keuh­koissa happi sitou­tuu hemo­glo­bii­niin. Hemo­glo­bii­nin tärkein tehtävä on kuljet­taa hengit­täessä saatava happi keuh­koista kudok­siin veren­kier­ron mukana.

Alhai­nen hemo­glo­biini voi kertoa anemiasta, joka voi johtua monista eri syistä. Yleisin anemian syy on raudan­puute, joka voi johtua esimer­kiksi kuukau­tis- tai suolis­to­ve­ren­vuo­dosta, liian vähä­ra­vin­tei­sesta ruoka­va­liosta tai raudan imey­ty­mis­häi­riöstä. TARMOssa näyte otetaan sormen­päästä, joka toimii hyvin suuntaa anta­vana mittauksena.

Puris­tus­voima

Testissä mita­taan käden puris­tus­voi­maa, joka kuvaa hyvin myös yleistä lihas­voi­maa. Lihas­voima on yhtey­dessä liik­ku­mis­ky­kyyn ja päivit­täi­sistä toimista selviy­ty­mi­seen. Tulok­sen tulkin­nassa käyte­tään ikä- ja suku­puo­li­ryh­mit­täi­siä viitearvoja.

Toteu­tus

Terveys­mit­tauk­set toteut­ta­vat TARMOssa työs­ken­te­le­vät opis­ke­li­jat. Käyntiä varten vara­taan 30 min aika. Opis­ke­li­jat tulevat nouta­maan sinut Tikka­rinne 9, E-talon pääau­lan info­pis­teeltä sovit­tuna aikana. Pihan vieras­park­ki­pai­kalle on tarvit­taessa saata­villa pysä­köin­ti­lu­pia infosta.

Testiin valmis­tau­tu­mi­nen

Veren­pai­neen­mit­tausta edel­tä­vän puolen tunnin aikana on hyvä välttää raskasta liikun­taa, tupa­koin­tia ja kofeii­ni­pi­tois­ten juomien naut­ti­mista (kahvi, tee, kola­juo­mat). Mittausa­jalle kannat­taa saapua ajoissa, jolloin kerkeät istua odotus­ti­lassa 10-15minuuttia.

 Veren­so­ke­ri­mit­tauk­seen tullessa tulee huomioida syömi­sen vaiku­tus mittaus­tu­lok­seen (joko 10 tunnin paasto tai 2 tuntia ruokailusta).

Hemo­glo­bii­nin sekä puris­tus­voi­man mittaus eivät vaadi valmistautumista.

Hinta

10 €/käynti, opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 5 €/käynti
Maksu pankki/luottokortilla koor­di­naat­to­rei­den toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä.

Ajan­va­raus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia Univer­sity of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi