Terveys­mit­taus­käynti

Terveys­mit­taus­käynti sisältää veren­paineen, veren­so­kerin, hemoglo­biinin sekä puris­tus­voiman mittaukset, jotka antavat sinulle monipuo­li­sesti tietoa omasta terveydentilastasi.

Veren­paine

Kohonnut veren­paine on merkit­tävin terveitä elinvuosia vähentävä riski­tekijä. Kohonneen veren­paineen ehkäisyn ja hoidon tavoit­teena on vähentää ennen­ai­kaisia sydän- ja verisuo­ni­tau­ti­ta­pah­tumia ja -kuolemia ja lisätä terveiden elinvuosien määrää. Veren­paine ei ”tunnu” ja kohonnut veren­paine on usein oireeton. Oman veren­pai­ne­tasosi voit selvittää vain mittaamalla.

Veren­sokeri

Diabe­tek­sessa ja muissa sokeriai­neen­vaih­dunnan häiriöissä perus­tut­ki­muksena on ”veren sokerin” määritys. Terveillä henki­löillä veren­sokeri on aamulla paaston (vähintään 10 tunnin syömät­tömyys) jälkeen välillä 4,0–6,0 mmol/l. Syömisen jälkeen veren­sokeri voi nousta terveellä 2 –3 mmol/l ja palautuu syömistä edeltä­välle tasolle 2–4 tunnissa. Normaalina pidetään  alle 8,9 mmol/l (sormen­pää­mit­tauk­sessa) kahden tunnin kuluttua syömi­sestä. TARMOon veren­so­kerin mittauksiin tullessa on hyvä huomioida syömisen vaikutus mittaus­tu­lokseen (joko 10 tunnin paasto tai 2 tuntia ruokailusta).

Hemoglo­biini

Hemoglo­biini on yksi veren punaso­luissa oleva, happea sitova valkuai­saine. Keuhkoissa happi sitoutuu hemoglo­biiniin. Hemoglo­biinin tärkein tehtävä on kuljettaa hengit­täessä saatava happi keuhkoista kudoksiin veren­kierron mukana.

Alhainen hemoglo­biini voi kertoa anemiasta, joka voi johtua monista eri syistä. Yleisin anemian syy on raudan­puute, joka voi johtua esimer­kiksi kuukautis- tai suolis­to­ve­ren­vuo­dosta, liian vähära­vin­tei­sesta ruoka­va­liosta tai raudan imeyty­mis­häi­riöstä. TARMOssa näyte otetaan sormen­päästä, joka toimii hyvin suuntaa antavana mittauksena.

Puris­tus­voima

Testissä mitataan käden puris­tus­voimaa, joka kuvaa hyvin myös yleistä lihas­voimaa. Lihas­voima on yhtey­dessä liikku­mis­kykyyn ja päivit­täi­sistä toimista selviy­ty­miseen. Tuloksen tulkin­nassa käytetään ikä- ja sukupuo­li­ryh­mit­täisiä viitearvoja.

Toteutus

Terveys­mit­taukset toteut­tavat TARMOssa työsken­te­levät opiske­lijat. Käyntiä varten varataan 30 min aika. Opiske­lijat tulevat noutamaan sinut Tikka­rinne 9, E-talon pääaulan infopis­teeltä sovittuna aikana. Pihan vieras­park­ki­pai­kalle on tarvit­taessa saata­villa pysäköin­ti­lupia infosta.

Testiin valmis­tau­tu­minen

Veren­pai­neen­mit­tausta edeltävän puolen tunnin aikana on hyvä välttää raskasta liikuntaa, tupakointia ja kofeii­ni­pi­toisten juomien nautti­mista (kahvi, tee, kolajuomat). Mittausa­jalle kannattaa saapua ajoissa, jolloin kerkeät istua odotus­ti­lassa 10-15minuuttia.

 Veren­so­ke­ri­mit­taukseen tullessa tulee huomioida syömisen vaikutus mittaus­tu­lokseen (joko 10 tunnin paasto tai 2 tuntia ruokailusta).

Hemoglo­biinin sekä puris­tus­voiman mittaus eivät vaadi valmistautumista.

Hinta

10 €/käynti, opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 5 €/käynti
Maksu pankki/luottokortilla koordi­naat­to­reiden toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä.

Ajanvaraus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia University of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi