Uusien liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien tunnistaminen

Autamme sinua enna­koi­maan muutok­sia liike­toi­min­taym­pä­ris­tös­säsi ja kehit­tä­mään uusia palve­luita ja tuot­teita markkinoille.

Kenelle

Yrityk­sille ja orga­ni­saa­tioille, jotka halua­vat oppia tunnis­ta­maan uusia liike­toi­min­nan mahdol­li­suuk­sia nopeasti muut­tu­villa kohdemarkkinoilla.

Sisältö ja toteutus

Palve­lun keskiössä on asia­kas­tar­pei­den, hiljais­ten signaa­lien ja tren­dien tunnis­ta­mi­nen sekä uusien ratkai­su­jen kehit­tä­mi­nen löydös­ten pohjalta. Palve­lun avulla saat työka­luja ja uusia näkö­kul­mia stra­te­gi­seen liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen, minkä avulla pystyt entistä tehok­kaam­min kehit­tä­mään inno­va­tii­vi­sia ratkai­suja markkinoille.

Palvelu koostuu toimin­nal­li­sesta työpa­jasta Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun asian­tun­ti­joi­den ohjauksessa.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­hen­kilö

Koulu­tus­pääl­likkö Harri Mielo­nen
harri.mielonen[at]karelia.fi
Puh. 050 340 5579
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu