Kiertotalous.nyt (NONSTOP)

Ajan­kohta: 14.8.2023–31.7.2024

Opin­to­jak­son laajuus: 3 op

Koulu­tuk­sen sisältö

– kier­to­ta­lous­malli, nykyi­nen resurs­sien käyttö ja siitä aiheu­tu­vat haas­teet.
Aihea­lu­eet, joita kurs­silla käsi­tel­lään:
– kestävä ruoka­jär­jes­telmä
– metsä­pe­räi­set kierrot
– tekni­set kierrot
– liik­ku­mi­nen ja logistiikka

Tavoit­teet

– selvit­tää, mitä kier­to­ta­lous tarkoit­taa ja ymmär­tää sen perus­pe­ri­aat­teet
– ymmär­tää nykyi­sen resurs­sien kulu­tuk­sen ongel­mat ja kuinka kier­to­ta­lous voi auttaa ratkai­se­maan näitä ongel­mia
– tutus­tua keinoi­hin, joilla kier­to­ta­loutta voidaan edistää
– luoda näkemys käytän­nön toimista, joita eri toimia­loilla voidaan tehdä kier­to­ta­lou­den edistämiseksi

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].