Kotita­louden energiansäästötoimet

Ajankohta: 14.8.2023–31.7.2024

Opinto­jakson laajuus: 2 op

Koulu­tuksen sisältö

– energian­ku­lutus kotita­lou­dessa
– energian säästö­kohteet pienta­lossa
– energian säästö­toi­men­piteet
– energian­käytön kustan­nus­tar­kastelu
– energian säästö­toimien vaiku­tukset hiilidioksidipäästöihin

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sähkö­läm­mit­teisen kotita­louden energian käytön kulutus­koh­teittain. Opinto­jakson sisältö ja tehtävät raken­tuvat omako­ti­talon ym. pientalon energian­säästöön vaikut­taviin tekijöihin. Opiskelija osaa laskea erilaisten energian­sääs­tö­toi­men­pi­teiden talou­del­lisen vaiku­tuksen, erityi­sesti sähkö­läm­mit­teisen kiinteistön osalta. Tavoit­teena on, että opiskelija pystyy sovel­tamaan opinto­jak­solla käsitel­täviä lämmön- ja sähkön­sääs­tö­rat­kaisuja, ja niiden kautta saavu­tettuja konkreet­tisia kustan­nus­säästöjä omassa talou­dessaan. Opinto­jak­solla käsitel­tävät energian­sääs­tö­toi­men­piteet ovat monen kotita­louden saavu­tet­ta­vissa jo lyhyellä aikavälillä.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].